Uporabne informacije

PRIMERI DOBRE PRAKSE – PREVENTIVNI UKREPI PRED COVID-19

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je na podlagi posnetkov v podjetjih, do katerih smo pomagali pristopiti na GZS, pripravil več kratkih filmov, ki so na ogled preko spletne strani: http://www.cilizadelo.si/primeri-dobre-prakse-v-zasciti-pred-novim-koronavirusom-07-07-2020.html

INFORMACIJE SLOVENSKE VLADE NA TEMO KORONAVIRUSA V ANGLEŠKEM JEZIKU

Vlada objavlja na svojih spletnih straneh številne informacije, pa tudi predlagane oz. sprejete ukrepe za lajšanje posledic epidemije koronavirusa. https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

SPROŠČANJE UKREPOV (COVID-19) (4.6.2020)

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem na NIJZ pripravljajo različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti. https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

PRAVILNA UPORABA ZAŠČITNE OBRAZNE MASKE

Obrazna maska je med in po uporabi kontaminirana, zato je pomembno sledeče:

 • preden si masko nadenemo, si roke umijemo ali razkužimo,
 • maske se ne smemo dotikati s prsti/z rokami (1),
 • masko namestimo tako, da si jo zanki zataknemo za uhlja ali zavežemo trakove pod in nad uhljem, pri tem se trakova ne smeta križati (2,3),
 • masko nosimo tako, da pokriva nos, usta in brado, in se mora čim bolje (tesno) prilegati obrazu (4),
 • sponko na nosu s stiskom prilagodimo obliki našega nosu, da se maska čim bolj prilega obrazu in s tem bolje tesni (5),
 • med ali po uporabi maske ne smemo obešati okoli vratu ali povleči na čelo,
 • med uporabo se maske ne dotikamo, če se jo dotikamo, si moramo po dotiku umiti ali razkužiti roke,
 • preden si masko odstranimo, si umijemo ali razkužimo roke,
 • po odstranitvi maske si ponovno umijemo ali razkužimo roke,
 • uporabljene in odstranjene maske ne nameščamo nazaj (razen če je namenjena večkratni uporabi, pri čemer sledimo navodilom proizvajalca za čiščenje in dezinfekcijo),
 • če masko zopet potrebujemo, uporabimo novo masko ali dezinficirano masko za večkratno uporabo.

PREBERITE SI VEČ

AVTOMATSKO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI CERTIFIKATA EXCELLENT SME (2.4.2020)

 • Upoštevaje zahtevne gospodarske razmere, v katerih se je znašlo celotno slovensko gospodarstvo, smo se odločili, da vsem imetnikom, ki jim enoletna veljavnost certifikata zapade v prihajajočem obdobju, avtomatsko podaljšamo veljavnost do 30. junija 2020. Iskreno upamo, da se bodo pogoji poslovanja do takrat vsaj delno izboljšali.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO INOVACIJSKIH PREDLOGOV

 • Zaradi aktualne situacije in epidemije COVID-19 so regionalne gospodarske zbornice podaljšale roke za oddajo inovacijskih predlogov do 12. 6. 2020. Prav tako je prestavljen termin letošnjega Dneva inovativnosti, ki bo 30. 11. 2020 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Regionalne podelitve priznanja za inovacije bodo predvidoma potekale v septembru in oktobru 2020. Vse dodatne informacije so dostopne na tej povezavi.

HARMONIZACIJA STANDARDOV ZA OPREMO IN NAPRAVE, NAMENJENI ZAŠČITI

 • 30.3.2020: Smernice za proizvajalce nujne medicinske opreme in sanitetnega materiala v EU: Smernice zadevajo proizvodnjo osebne zaščitne opreme, proizvodnjo mil in razkužil za roke ter 3D-tiskanje opreme, potrebne za zajezitev izbruha koronavirusa https://ec.europa.eu/slovenia/news/guidelines-for-producers-of-medical-equipment_sl
 • 25.3.2020: Evropska komisija je sprejela odločitev o harmonizaciji standardov za opremo in naprave, namenjene zaščiti pacientov, delavcev v zdravstvenemu varstvu in državljanov na splošno. Gre za standarde, ki urejajo izdelavo medicinskih obraznih mask, kirurških halj in drugih oblačil ter opreme za dezinfekcijo in sterilizacijo. https://ec.europa.eu/slovenia/news/harmonisation-of-standards_sl

POTRDILO O VIŠJI SILI

Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Potrdilo se članu GZS izda na podlagi prejete popolne vlog, ki jo predloži zakoniti zastopnik podjetja in vsebuje naslednje podatke oz. dokazila:

- podatki podjetja, člana GZS – naziv, naslov, matična in davčna številka, zakoniti zastopnik,

- splošni opis okoliščin, zaradi katerih prosi za izdajo potrdila, ki naj vsebuje tudi navedbo podatkov o poslovnem partnerju in navedbo podatkov o pogodbi s poslovnim partnerjem (datum in kraj sklenitve pogodbe ter čas veljavnosti pogodbe),

- dokaz, ki potrjuje, da je bila pogodbenemu partnerju notificirana-sporočena višja sila (npr. e-mail),

- kopijo pogodbene klavzule oz. korespondenco med strankama, ki izkazuje, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja.

- v katerem jeziku se izda potrdilo (angleščina ali slovenščina).


Potrdilo izdaja oddelek Javnih listin GZS, izključno v Ljubljani, tako da vse zahteve v zvezi z izdajo potrdila s prilogami naslovite na e-naslov: eva.zontar@gzs.si ali irena.simendic@gzs.si ali bostjan.perger@gzs.si.

Potrdilo lahko izdamo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Izdaja potrdila je brezplačna.

Pravno obvestilo: Opozarjamo, da potrdilo potrjuje le obstoj s strani Vlade RS uradno izpričanih okoliščin, ki lahko utemeljujejo obstoj višje sile, t.j. okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali odvrniti, kot npr. epidemija, naravne nesreče, kar je razvidno iz akta Vlade Republike Slovenije. Prosimo upoštevajte, da Gospodarska zbornica Slovenije lahko potrdi le dokazljiva uradno izpričana dejstva; tako ne more potrditi, da je določen konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju ali neizpolnitev pogodbene obveznosti, posledica višje sile. Gospodarska zbornica tudi Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost in verodostojnost podatkov iz vloge podjetja – člana GZS za izdajo potrdila. GZS to potrdilo izdaja brez prejudica za konkretne pogodbene obveznosti med podjetji in merodajno materialno pravo, ki se uporablja za pogodbo in tozadevno ne prevzema nikakršne odgovornosti.

PRIPOROČILA UKREPOV ZA ZAJEZITEV COVID-19 V PODJETJU

 • Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Več...

KONTAKTNI PODATKI NEKATERIH INSTITUCIJ

(01) 478 8512 - Posebna kontaktna številka Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo posebno kontaktno telefonsko številko, kjer lahko dobite informacije v zvezi z ukrepi Republike Slovenije za zajezitev koronavirusa s področja infrastrukture. Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi Ministrstva za infrastrukturo na področjih cestnega in železniškega prometa, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in na področju energetike.

https://www.gov.si/novice/2020-03-19-01-478-8512-posebna-kontaktna-stevilka-mzi/