Začasne prepovedi in drugi odloki

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL. RS. št. 149/2021)

Vlada je 16. septembra 2021 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novost, ki jih prinaša sprememba in dopolnitev odloka so naslednje:

 • Oseba, ki je bila pozitivna na HAG (hitri antigenski) testu se poleg napotitve na potrditev s PCR testom s strani osebnega zdravnika naloži, da se samoizolira in da upošteva navodila Nacionalnega instituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ).
 • Novost so tudi izjeme pri izpolnjevanju PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogoja za uporabnike storitev, in sicer:
 • po novem PCT pogoja ne potrebuje izpolnjevati osebe, ki so mlajše od 15 let (prej mlajše 12 let),
 • uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
 • uporabnike poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki se prevzemajo osebno,
 • za uporabnike nujnih zdravstvenih storitev,
 • za osebe, ki so v nujnih postopkih socialne ali družinske problematike,
 • za storitve nujne osebne asistence in
 • humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.
 • Novost je tudi ukinitev pogoja T (testirani) in obvezno izpolnjevanje PC (preboleli in cepljeni) pogoja za zaposlene v organih državne uprave (v nadaljevanju: zaposleni). Med organe državne uprave sodijo ministrstva, organi v sestavi ministrstva, vladna služba in upravne enote. Zaposleni se bodo lahko še naprej testirali, v kolikor bodo predložili potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega bo izhajalo, da so jih cepljenje odsvetuje iz zdravstvenih razlogov. Zaposlene, ki ne bodo izpolnjevali PC pogoja, bo lahko delodajalec poslal na organizirano delo od doma, če narava in vrsta dela in delovnih procesi to omogočajo. V kolikor organizirano delo od doma ne bo mogoče, bo delodajalec zoper zaposlene, ki ne bodo izpolnjevali PC pogoja postopal v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati v soboto, 18. septembra 2021, z izjemo izpolnjevanja PC pogoja za zaposlene v organih državne uprave, ki začne veljati s 1. oktobrom 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz Odloka PCT

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJI ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št. 149/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Vsebinskih sprememb pri pogojih za vstop v Republiko Slovenijo ni, podaljšuje se le veljavnost odloka. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem (mednarodni prevoz; tranzit; otrok, ki še ni dopolnil 15 let; dvolastniki; čezmejni delovni migranti; oseba, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda).

Odlok začne veljati v petek, 17. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL. RS. št. 149/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo odloka je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

Odlok začne veljati v petek, 17. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev zbiranja ljudi

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. Št. 149/2021)

Vlada  spremenila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije v skladu s predlogom Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 14. 9. 2021 v spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne odredi karantena na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Oseb, ki so bile cepljene zoper COVID-19 in če je od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 minilo manj kot devet mesecev se, če so cepljene s cepivom Vaxzervia (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepivom Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, ne napoti v karanteno na domu, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. To obdobje izhaja iz dovoljenja za cepivo in določa vzpostavitev zaščite po prejemu drugega odmerka navedenih cepiv proizvajalca AstraZeneca. Gre za spremembo, saj veljavni Odlok v konkretnem primeru določa 21 dni od cepljenja z drugim odmerkom, v preteklosti pa je bilo določeno, da se za ti cepivi zaščita vzpostavi po prvem odmerku.

Odlok začne veljati v petek, 17. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izjem od karantene na domu

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLELOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL. RS. št. 147/2021)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

Odlok je identičen besedilu odloka, ki jem bil sprejet 11. septembra 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS. V novem odloku je dopolnjen le četrti odstavek 5. člena, ki med izjeme po novem šteje tudi osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih. Popravljena je tudi končna določba.

Odlok velja od 15. septembra 2021 dalje.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izpolnjevanja pogoja PCT.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL. RS. št. 146/2021)

Vlada izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov. 

Določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do sedaj urejal navedene vsebine.

V odloku Vlada določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. 

PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami. 

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. 

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.
 • Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami iz se štejejo:
 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra in
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili, ki so navedena zgoraj. Odgovorne osebe morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Stroški testiranja

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja za osebe iz prvega odstavka 5. člena odloka zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, za učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijaki pa se sredstva za presejalno testiranje s testi HAG za samotestiranje zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.  

Zaščitne maske

Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. 

Odlok določa tudi izjeme pri uporabi zaščitne maske. 

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, in
 • za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

Odlok začne veljati v sredo 15. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izpolnjevanja pogoja PCT.

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL. RS. št. 146/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vsebinskih sprememb pri začasni omejitvi zbiranja ljudi ni, gre zgolj za terminološko uskladitev z novim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Odlok velja od 12. septembra 2021 dalje.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitve zbiranja ljudi.

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št. 144/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vsebinskih sprememb pri pogojih za vstop v Republiko Slovenijo ni, gre zgolj za terminološko uskladitev z novim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL. RS. št. 142/2021).

Odlok velja od 10. septembra do vključno 19. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št. 144/2021)

Vlada Republike Slovenije je spremenila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) se v spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 spreminjajo nekateri pogoji za izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

S spremembo Odloka se:

 • določa trajanje roka od pozitivnega rezultata testa PCR do 180 dni.
 • določa, da se oseb, ki so bile cepljene s cepivom proizvajalca AstraZeneca in cepivom Covishield proizvajalca Institute of India/AstraZeneca, in sicer po prejemu drugega odmerka, ne napoti oziroma se jim ne odredi karantena na domu, če je preteklo 21 dni od prejema drugega odmerka.
 • pogoji, navedeni v Odloku, se razlikujejo od pogojev določenih v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj v primerih, na katere se nanaša Odlok, že obstaja visokorizični stik.

Odlok velja od 10. septembra do vključno 19. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izjem karantene na domu.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl.

 ODLOK O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLELOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL. RS. št. 142/2021)

Vlada je izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu RS.

V  odloku je določeno, da pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolevnosti ali z dokazilom o cepljenju. PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb. Med drugim tudi v:

 • zdravstveni dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja in kulturnih dejavnostih,
 • dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 • dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 • javni upravi,
 • dejavnosti avtotaksi prevozov in prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah in
 • policisti, občinski redarji in varnostno osebje. 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAG testi za samotestiranje v zgoraj naštetih primerih zagotavlja delodajalec.

Odlok določa tudi, da PCT pogoja med drugim ni potrebno izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • uporabnikom storitev: trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, lekarn, bencinskih servisov, bank in zavarovalniških storitev, pošte, dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, servisnih delavnic. 

Odlok prav tako določa, da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Obvezna je tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5. Kljub temu, pa odlok določa tudi nekaj izjem, med njimi tudi:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti in učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra in
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre.

Samotestiranje se lahko izvaja s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Testi so na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in pri ostalih registriranih dobaviteljih za dobavo medicinskih pripomočkov.

Še vedno je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom.

Odlok začne veljati v ponedeljek, 6. septembra 2021, njegove določbe, ki se nanašajo na teste HAG za samotestiranje pa je potrebno uveljaviti do nedelje, 12. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izpolnjevanja pogoja PCT.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št. 140/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je Vlada objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Poleg dosedanjih šestih izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT (mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti, prevoz otroka do 15. leta zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje) je dodana nova izjema za:

 • osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.

Odlok velja od 4. septembra do vključno 12. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL. RS. št. 140/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se podaljšuje veljavnost že sprejetih ukrepov.

Odlok velja od 4. septembra in velja do vključno 12. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

 UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O IZVAJANJU PRESEJALNIH PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL. RS. št: 135/2021)

Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki jo je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

S spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se povzema že do sedaj vključene osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih večnamenskih romskih centrov.

Na novo se dodaja osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco, pri vseh pa zaradi dela z uporabniki teh storitev obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-1. Navedene osebe zagotavljajo storitve osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami.

Med izjeme se dodaja tudi poklicne gasilce.

Uredba velja od 28. avgusta 2021 dalje.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izvajanja presejalnih programov.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št: 135/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Poleg dosedanjih petih izjem (mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti) za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT je dodana nova izjema za:

-              osebo, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

V skladu s tem je ustrezno dopolnjena tudi obstoječa izjema za otroka do 15. leta. Tako je vstop v Slovenijo brez pogoja PCT in napotitve v karanteno dovoljen:

-              otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali skupaj z osebo, ki ga prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo.

Odlok velja od 28. avgusta in velja vključno do 5. septembra 2021.

Več: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O DOLOČITVI ZAČASNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER VISOKEM ŠOLSTVU (UL. RS. št: 135/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o  določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dopolnitev se nanaša na drugi  odstavek 2. člena odloka, ki določa, tedensko testiranje  za osebe, navedene v 1. členu odloka. Obveznost tedenskega testiranja se dodaja tudi za študente. Tudi za študente se tedensko testiranje financira iz državnega proračuna.

Odlok velja od 28. avgusta in velja vključno do 5. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasnih pogojev v vzgoji in šolstvu.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL. RS. št: 135/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo odloka se pogoj cepljenosti, prebolevnosti in testiranja, skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, določa tudi za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih,  ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Odlok določa, da mora o potrebnih pogojih upravljalec prostora, kjer se izvaja športno rekreativna dejavnost, udeležence obvestiti s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor. Prav tako je določena obveznost upravljalca, da izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z  neposrednim preverjanje ob vstopu v objekt ali prostor.

Odlok velja od 28. avgusta in velja vključno do 5. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasnih omejitev pri izvajanju športnih programov.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL. RS. št: 135/2021)

Vlada RS je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je objavila v Uradnem listu RS.

S tem odlokom se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

-              Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21);

-              Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21);

-              Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21);

-              Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21 in 135/21) ;

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21);

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21) in

-              Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 47/21).

Odlok je začel veljati 28. avgusta in velja vključno do 5. septembra 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (Ul. RS. št: 136/2021)

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se glede cepiv, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji enotno določa, da je oseba polno zaščitena s prejemom prvega ali drugega odmerka cepiva. Obenem se za teden dni podaljšuje veljavnost ukrepov.

S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se glede cepiv, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji enotno določa, da je oseba polno zaščitena s prejemom prvega ali drugega odmerka cepiva. Obenem se za teden dni podaljšuje veljavnost ukrepov.

V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 se določi, da se cepljenje proti COVID-19 izkazuje z dokazilom o prejetem drugem odmerku cepiva:

 • Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer,
 • cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,
 • cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology,
 • cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech,
 • cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm,
 • cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca
 • in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali
 • kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv.
 • Prav tako se cepljenje proti COVID-19 izkazuje z dokazilom o cepljenju s prvim odmerkom cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Odlok je začel veljati 28. avgusta in velja do vključno 5. septembra 2021.  

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasnih ukrepov za zmanjšanje okužb.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL. RS. št. 132/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Odlok določa, da je proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu dovoljen vsem športnikom, kot jih določa omenjeni zakon. Dovoljena je tudi športno rekreativna dejavnost ter izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O DOLOČITVI ZAČASNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER VISOKEM ŠOLSTVU (UL. RS. št. 132/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.

Za učence in dijake se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvajalo samotestiranje.

Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni, da začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 NOVELA UREDBE O IZVAJANJU PRESEJALNIH PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL. RS. št. 132/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je vlada določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun.

Med izjemami so zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode, in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Prav tako je določeno, da se bo samotestiranje izvajalo za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake, sredstva pa bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Sprememba tretjega odstavka 7. člena uredbe določa, da minister poleg določanja najvišje višine povračil za zdravstveno storitev iz prvega odstavka 6. člena in načina izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov določi tudi stroške izdaje testov HAG za samotestiranje.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL. RS. št. 132/2021)

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Tako se določa, da za gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode, druge pravne osebe zasebnega prava, Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa določa, da se navedene dejavnosti lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v eni od držav v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebam, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil, testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 VLADA IZDALA ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL. RS. št. 132/2021)

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Za izvajanje avtotaksi prevozov, javnih linijskih prevozov, posebnih linijskih prevozov, stalnih izvenlinijskih prevozov in občasnih prevozov potnikov, je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu.

Izvajanje avtotaksi prevozov je dovoljeno le, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila in uporabo obraznih zaščitnih mask in, če voznik enkrat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vozniku avtotaksi vozila testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Tudi za osebje upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, velja, da sme uporabljati žičniške naprave le pod pogojem, da enkrat tedensko izvede testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebju upravljavca žičniških naprav testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ostali uporabniki žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, z določenimi izjemami. Izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ter otrok do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev, prav tako pa omejitve iz 3. člena tega odloka ne veljajo v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL. RS. ŠT. 132/2021)

Vlada je sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, upoštevaje vsebino Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 z dne 7. januarja 2021, ki je bil zaradi pojenjanja pandemije spremenjen dne 9. aprila 2021.

Za zaposlene v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program še naprej velja obvezno tedensko testiranje s testi HAG ali PCR, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti COVID-19.

Predlagani odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI KOLEKTIVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE (UL. RS. št. 132/2021)

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Odlok v primerjavi z veljavnim odlokom določa tedensko testiranje na virus SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, razen če te osebe izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja. Osebe iz prejšnjega stavka, ki občasno izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v takem primeru je pri pogoju testiranja veljavnost HAG testa 48 ur in PCR testa 72 ur, saj se te osebe zaradi le občasnega izvajanja verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja ne rabijo tedensko testirati).

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV (UL. RS. št. 132/2021)

Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom.

Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju kulturnih storitev. Odlok v primerjavi z veljavnim odlokom določa tedensko testiranje na virus SARS-CoV-2 za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve in prihajajo v neposredni stik s končnimi uporabniki, razen če te osebe izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja. Osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve in prihajajo v neposredni stik s končnimi uporabniki in nastopajoči, ki le občasno sodelujejo ali nastopajo, morajo izpolnjevati pogoj PCT, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v takem primeru je pri pogoju testiranja veljavnost HAG testa 48 ur in PCR testa 72 ur, saj se te osebe ne rabijo tedensko testirati).

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 VLADA IZDALA ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št. 132/2021)

Z Odlokom vlada podaljšuje obdobje, ko se osebo, ki je bila cepljena zoper COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, iz šest mesecev na devet mesecev od dne, ko se vzpostavi polna zaščita po cepljenju.

Vir: VLADA RS

 VLADA IZDALA NOVELO ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Predlagane spremembe sledijo predlogu svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje.

S tem odlokom se do 29. avgusta 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19;
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Nomotehnično je podaljšanje veljavnosti pripravljeno v obliki spremembe končne določbe zadevnih odlokov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Vir: VLADA RS

 VLADA SPREJELA PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV NACIONALNE STRATEGIJE CEPLJENJA PROTI COVID-19 (UL. RS. ŠT. 132/2021)

Vlada Republike Slovenije je 3. 12. 2020 sprejela strategijo in jo zaradi novih okoliščin ter spremenjenih epidemioloških razmer posodobila 1. 3. 2021, 10. 3. 2021, 1. 4. 2021, 15. 4. 2021 in 22. 4. 2021. S tem sklepom se spreminja Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19 in Priloge 2, Priloga 4, Priloga 6 in Priloga 7.

Vir: VLADA RS

 Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (UL RS, št. 129/2021)

Z Odlokom se določajo uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, veljavnost testov PCR in HAG ter obvezno razkuževanje rok. Predlog odloka je enak Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, dodan je le 4. člen, ki taksativno našteva, kdaj je pogoj PCT izpolnjen. Na ta način se bodo ostali pripravljavci podzakonskih aktov, ki bodo v njem predvideli upoštevanje pogoja PCT, lahko sklicevali na predmetni odlok, na ta način pa bodo pogoji PCT poenoteni na ravni države.

Bistvena sprememba je, da po novem omenjeni odlok ureja način dokazovanja izpolnjevanja pogoja prebolevnost, cepljenje, testiranje (»pogoj PCT«), ki velja vedno, ko določen predpis (denimo drugi odlok Vlade RS) določi izpolnjevanje pogoja PCT kot obveznost na strani ponudnika ali potrošnika. S tem navedeni odlok postaja krovni odlok, na katerega se bodo drugi odloki sklicevali (trenutno to velja, npr., za Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji).

Uporaba maske in razkuževanje rok

Uporaba zaščitne maske še naprej ostaja obvezna:

- pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter

- tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in

- v osebnih vozilih.

Izjeme, skladno s katerimi nošenje zaščitne maske ni potrebno:

- pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb;

- v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva;

- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

- učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

- vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

- govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,

- osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter

- učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa

- tolmačem za slovenski znakovni jezik v komunikaciji z osebami, ki so gluhe, gluhoneme in naglušne;

- pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, pri čemer je dolžnost zagotoviti razkužila na upravljavcu oziroma izvajalcu dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Pogoj PCT

Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:

o drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

o prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

o odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

o drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;

 1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
 2. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID‑19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 3. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Test HAG oz. PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (UL RS, št. 129/2021)

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti konkretnega odloka. V Odloku o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah je določeno, da se veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah podaljša do 22. avgusta 2021. Vlada je zavezana k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni.

 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije (UL RS, št. 129/2021)

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza. Z odlokom se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar vozniki avtotaksi vozil, uporabniki žičniških naprav in osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Z uredbo se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za izvajanje avtotaksi prevozov in obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, kar vozniki avtotaksi vozil, uporabniki žičniških naprav in osebje žičniških naprav, ki prihajajo v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede izpolnjevanja pogoja testiranja se določa, da se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje le z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, torej enako kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako je v tem odloku določeno, da se izpolnjevanje pogoja prebolevnosti ali cepljenosti dokazuje le z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 129/2021)

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.Z odlokom se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar ponudniki blaga in storitev ter potrošniki dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Z odlokom se določa, da je ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in pod pogojem, da ponudniki blaga in storitev ter potrošniki, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede izpolnjevanja pogoja testiranja se določa, da se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje le z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, torej enako kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako je v tem odloku določeno, da se izpolnjevanje pogoja prebolevnosti ali cepljenosti dokazuje le z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (UL RS, št. 129/2021)

Vsebinskih sprememb pri omejitvi zbiranja ni. Sprememba je le v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kot ga določa Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2. Udeleženci organiziranih javnih prireditev in javnih shodov morajo tako izpolnjevati pogoj PCT, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2. Pogoj PCT se sicer zahteva za javne prireditve in shode v zaprtih prostorih ter nad 100 udeležencev na odprtih površinah. Za do 100 udeležencev na odprtih površinah pogoj PCT ni potreben, upoštevati pa je treba omejitev: en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine in 1,5 metra medsebojne razdalje med udeleženci.

 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (UL RS, št. 129/2021)

Ključni novosti sta:

 • dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju (PCT) po novem določa v Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • izjema za tranzit velja le do 22. avgusta in le za osebe, ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji.

Dokazila PCT

Brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu lahko v Republiko Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Ta dokazila določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pet izjem brez karantene in pogoja PCT

Določenih je pet izjem za vstop brez napotitve v karanteno in dokazil o PCT.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in dokazil o PCT dovoli:

 1. osebi, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje. Oseba se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 3. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;
 4. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja in ki ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
 5. osebi brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Glede zadnje izjeme velja, da če v Republiko Slovenijo vstopa oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne gre za tranzit, ampak za vstop z namenom oditi domov. Ta izjema je začasna, veljala bo do 22. avgusta 2021. Od 23. avgusta pa tranzit brez predložitve dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT ne bo več mogoč.

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 129/2021)

Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju kulturnih storitev in znova uvaja uporabo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Poleg tega odlok ne ureja več dokazil, s katerimi se lahko dokazuje izpolnjevanje pogoja PCT na kulturnih prireditvah. Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT bodo po novem enotno urejena v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah mora biti v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, izjema so nastopajoči.

Veljavnost vseh odlokov: od 16.8.2021 do 22.8.2021.

Tabelarni prikaz. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL. RS. št. 126/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.

S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/21 in 124/21),
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 107/21, 114/21, 120/21 in 124/219),
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 110/21 ‒ popr., 114/21, 120/21 in 124/21),
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 120/21 in 124/21) ,
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 120/21 in 124/21),
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  (Uradni list RS, št. 109/21, 113/21, 120/21 in 124/21),
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 120/21 in 124/21),
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 120/21 in 124/21),
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20 in nadaljnji) in
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20 in nadaljnji).

Odlok velja od 4. avgusta do vključno 15. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL. RS. št: 124/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste (test HAG) priznava Republika Slovenija, je dodana Bosna in Hercegovina.

Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku.

Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (Enotna matična številka občana - EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila,
 • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in
 • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Odlok začne veljati 30. julija in velja vključno do 8. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS. Tabelo najdete na povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UR. RS. št. 122/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavila v Uradnem listu RS. 

S predlaganim odlokom se spremeni dikcija nočnih klubov in diskotek v tako imenovane storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure. Besedna zveza »COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna« pa se nadomesti z besedno zvezo »Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna«.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave ter strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Pri tem dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s testom HAG pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa. Ta pogoj ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, če je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz.

Določena je tudi obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave ter strežbe jedi in pijač. Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) člena obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih.

Odlok velja od 26. julija do vključno 1. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dosedanji pogoji za vstop v Slovenijo ostajajo nespremenjeni. Pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT pa se doda čezmejni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države, ter se vrača v petih dneh po prehodu meje. Gre za začasno izjemo, ki bo v veljavi predvidoma do 15. avgusta 2021 oziroma najkasneje do 1. septembra 2021.

Kot dokazilo za obstoj delovnega razmerja se upošteva pogodba o zaposlitvi, podpisana izjava delodajalca ali podobno dokazilo, ki utemeljuje delovno razmerje kot razlog za prehajanje meje. Zračna razdalja se določa z uporabo prosto dostopnega strežnika z geografskimi podatki in zemljevidi podjetja Google. Prebivališče v Sloveniji je stalno ali začasno prebivališče, kot ga določa Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ne pa tudi nastanitev v nastanitvenem objektu kratkotrajne narave (npr. nastanitev v hotelih, turističnih objektih, avtokampih in podobnih objektih).

Odlok začne veljati 23. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta 2021.

Vir: VLARA RS

Tabelarni prikaz glede določitve pogojev vstopa v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA PONUJANJA BLAGA IN STORTIEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Novost v primerjavi z do sedaj veljavnim odlokom, ki velja do 25. julija je, da so ponudniki blaga in storitev dolžni potrošnike pisno opozoriti o obveznosti PCT pogoja in tudi preverjati njegov obstoj. Bolj konkretno se tudi ureja poimenovanje cepiva Moderna. Ostale določbe so enake določbam, ki so v veljavi v odloku, ki velja do 25. julija. Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. Odlok začne veljati 26. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O OMEJITVAH IN NANČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJ (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije.

Novost v primerjavi z do sedaj veljavnim odlokom je, da so upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dolžni na vidnem mestu uporabnike pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogojev PCT. Na vstopnih točkah je upravljavec dolžan tudi preverjati izpolnjevanje pogojev PCT. Bolj konkretno se tudi ureja poimenovanje cepiva Moderna. Ostale določbe so enake določbam, ki so v veljavi v odloku, ki velja do 25. julija. Odlok začne veljati 26. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta  2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz glede javnega prevoza potnikov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom.

Na javnih kulturnih prireditvah se vzpostavlja nadzor organizatorja oziroma nosilca izvajanja javnih kulturnih prireditev nad izpolnjevanjem pogojev PCT končnih uporabnikov. Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev bodo morali na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končne uporabnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor. Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz glede omejitev kulturnih storitev. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH KOLEKTIVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Kot izjemo od medosebne razdalje 1 meter med udeleženci pri kolektivnem uresničevanju verske svobode je določena tudi izjema, ko gre za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Doslej je izjema od predpisane medosebne razdalje veljala le za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev uresničevanja verske svobode. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo odloka se določa, da morajo organizatorji športnih tekmovanj preverjati pogoje za udeležbo na tekmovanjih, ki jih določa odlok. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 1. avgusta 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev športnih programov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila  v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 1. avgusta 2021.

Skladno s spremembami odloka mora organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preveriti, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu organizator ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Organizator prireditve ali shoda mora preverjanje izpolnjevanja teh pogojev zagotoviti z varnostniki v skladi s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.

Vir: VLARA RS

Tabelarni prikaz prepovedi zbiranja ljudi. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UR. RS. št. 120/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se v:

 • 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21 104/21, 109/21 in 114/21) in
 • 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 109/21 in 114/21)

Odlok velja do 1. avgusta 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL RS, št. 114/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se podaljšujejo ukrepi iz  naslednjih odlokov:

- Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;

- Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;

- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Odlok velja od 16. julija do vključno 25. julija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS, št. 113/2021)

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dopolnitvami odloka se dve izjemi (tranzit in mednarodni transport), ki sicer veljata le do vključno 14. julija 2021, uporabljata do vključno 15. avgusta 2021. Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT se za ti dve izjemi dovoli še naprej, in sicer do 15. avgusta 2021.

Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT do 15. avgusta 2021 dovoli:

 • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 • osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer pa se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Namen podaljšanja uporabe izjem je omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz glede določitve pogojev vstopa v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVI BOLEZNI (UL RS, št. 109/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Predlagane spremembe sledijo predlogu svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se do 18. julija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

-              Odlok o  začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;

-              Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom;

-              Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;

-              Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

-              Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

-              Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Odlok velja od 10. julija do 18. julija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS, št. 109/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Odlok se spreminja v delu kdaj nastopi zaščita, če se oseba cepi s kombinacijo dveh različnih cepiv.

Osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev testiranja ni treba opraviti, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh zgoraj naštetih različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tem odloku. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev izvajalcev ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni. Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG ni potrebna za potrošnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh zgoraj naštetih različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tem odloku. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.

Odlok začne veljati 12. julija  2021 in velja do vključno 18. julija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS, št. 109/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Odlok se spreminja v delu, kdaj nastopi zaščita, če se oseba cepi s kombinacijo dveh različnih cepiv.

Testiranje torej ni potrebno za tiste voznike avtotaksi prevozov, uporabnike žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog in osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, ki imajo dokazilo o prejemu drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.

Odlok začne veljati 12. julija 2021 in velja do vključno 18. julija  2021. 

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev in izvajanja javnega prevoza potnikov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS, št. 109/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne novosti so:

ukinjajo se seznami držav,

izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT,

dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,

ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika. 

Pogoji za vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

 1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
 2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
 4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,
 6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
 7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
 8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
 2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Odlok začne veljati 11. julija 2021 in velja do vključno 23. julija 2021, uporabljati se začne 15. julija 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/21). 

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz določitev pogojev vstopa v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS, št. 107/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne novosti so:

 •  med splošnimi dokazili za vstop v Slovenijo sta dodani evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
 • spreminjajo se pogoji za vstop v državo iz oranžnega, rdečega in temno rdečega območja,
 •  zmanjšuje se število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu,
 • spremenjen je seznam območij na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem seznamu.

Med splošna dokazila, ki se upoštevajo ob vstopu v Slovenijo, se dodata:

 • evropsko digitalno covidno potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, in
 • digitalno covidno potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje enake podatke kot evropsko digitalno covidno potrdilo in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku.

Vstop v Slovenijo

Pri vstopu v Slovenijo z območja na zelenem seznamu ni sprememb.

Vstop v Slovenijo za osebe, ki prihajajo z območja na oranžnem seznamu

Tudi tukaj so med dokazili, ki se upoštevajo ob vstopu v Slovenijo, dodana digitalna covidna potrdila. Oseba, ki ne predloži ustreznega dokazila, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanten, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop v Slovenijo za osebe, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu

Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del digitalnega covid potrdila (EU ali tretja država). Oseba, ki ne predloži takega dokazila, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če predloži negativni rezultat testa PCR in nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop v Slovenijo za osebe, ki prihajajo z območja na temno rdečem seznamu

Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del digitalnega covid potrdila (EU ali tretja država). Oseba, ki ne predloži takega dokazila, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Izjeme brez karantene

S spremembami odloka se zmanjšuje število izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in zapusti Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;
 4. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 5. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;
 6. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Pod enakimi pogoji lahko vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, če se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu
 7. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
 8. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje
 9.  dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Če oseba iz 7. (čezmejni delovni migrant) ali 8. (čezmejno opravljanje storitev) točke prihaja ali se vrača v Slovenijo iz območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, se ji vstop brez napotitve v karanteno na domu dovoli samo, če predloži negativni izvid testa PCR ali testa HAG.

Oseba, ki uveljavlja katero od zgoraj navedenih izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Spremembe na seznamu zelenih, oranžnih, rdečih in temno rdečih območij

Spremembe so na vseh štirih seznamih. Seznam držav najdete na spletni strani Uradnega lista.

Odlok začne veljati 10. julija in velja do vključno 14. julija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz glede določitve pogojev vstopa v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS, Št. 107/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z njo se spreminja čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci, da se tekmovanj lahko udeležijo. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenski test, ne sme biti starejši od 48 ur.

Odlok velja od 9. julija do 18. julija 2021

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL RS št. 104/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S tem Odlokom se do 11. julija 2021 podaljšuje veljavnost sledečih odlokov:

 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21
 • in 101/21),
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in 101/21),
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list
 • RS, št. 96/21 in 101/21),
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in 101/21) in
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in 101/21)

Odlok o velja od 1. julija do vključno 11. julija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 104/2021)

Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ker se epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji umirja, je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenij, upoštevaje vsebino Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 z dne 7. januarja 2021, ki je bil zaradi pojenjanja pandemije spremenjen dne 9. aprila 2021.

S predlaganim odlokom se pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo odpravi omejenost do 75 % razpoložljivih igralnih mest. Igralni saloni lahko od ponedeljka naprej ponujajo do 100 % razpoložljivih igralnih mest.

Prav tako pri opravljanju kongresne dejavnosti število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči ni več omejeno do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč, temveč se lahko zasedejo vsa razpoložljiva sedišča.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti se odpravi pogoj razdalje najmanj 3 metre med robovi miz in obveznost nošenja zaščitne maske v notranjosti gostinskega obrata.

V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, pa ni več potrebno zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko oziroma eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2. Odprava omejitve 10 m2 na posamezno stranko velja tudi v trgovskih centrih.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

Pogoj PCT je še vedno potreben pri zaposlenih oziroma osebah, ki opravljajo ponujanje in prodajo blaga in storitev potrošnikom v dejavnostih:

 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
 • sejemska dejavnost,
 • kongresna dejavnost,
 • gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 • nastanitvene storitve,
 • storitve nočnih klubov in diskotek od 5. do 24. ure.

Odlok o velja od 5. do vključno 11. julija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz glede ponujanja in prodaje blaga in storitev. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 104/2021)

Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z novim odlokom se sproščajo pogoji oziroma omejitve za knjižnice, arhive, muzeje in galerije, za javne kulturne prireditve ter za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih javnih površinah z nepremično kulturno dediščine.

Pri storitvah, ki jih ponujajo  knjižnice, arhivi, muzeji in galerije ni več omejitve glede dovoljenega števila obiskovalcev. Kot pogoj ostaja upoštevanje splošnih higienskih ukrepov, in sicer: minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom, uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom. Še vedno se pri opravljanju dejavnosti morajo smiselno upoštevajo tudi vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Postavljena je tudi omejitev najmanj 1 metra medosebne razdalje med končnimi uporabniki iz različnih gospodinjstev.

Javne kulturne prireditve se lahko organizirajo pod naslednjimi splošnimi higienskimi pogoji: redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov, v katerih se izvaja kulturna prireditev in razkuževanje rok za udeležence pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom. Uporaba zaščitnih mask ne za obiskovalce in ne za nastopajoče ni več obvezna, ne v zaprtih prostorih in ne na prostem. Prav tako ni več omejitev glede deleža zasedenosti fiksnih sedišč oziroma razdalje med sedišči, ki niso fiksna ali stojišči. Nastopajoči na javni kulturni prireditvi morajo opraviti testiranje na covid-19 oziroma izpolnjevati PCT pogoj, ki velja za tudi za končne uporabnike, oboje mlajše od 15 let.

Pri ponujanju storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino so določeni pogoji: minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino. Pri opravljanju dejavnosti se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Odlok začne veljati 5. julija 2021 in velja do vključno 11. julija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI KOLEKTIVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 104/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z novelo odloka se odpravlja pogoj kvadrature. Pri vseh oblikah kolektivnega uresničevanja verske svobode, v zaprtih prostorih ali na prostem, se določa medosebna razdalja 1 meter med udeleženci iz različnih gospodinjstev.

Med dokazila o cepljenju se dodaja primere, ko je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv.

Drugi pogoji pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 11. julija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS št. 104/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami in dopolnitvami odloka se v skladu z izboljšanjem epidemiološke situacije in na podlagi semaforja ukrepov, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, sproščajo nekatere omejitve, ki jih je določal Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Tako odlok ne predpisuje več omejitev pri procesu športne vadbe, športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno ali v skupini brez omejitve števila vadečih. Prisotnost gledalcev na prireditvah ni več omejena na število razpoložljivih sedišč, prav tako ni več predpisana obvezna uporaba zaščitne maske.

Med dokazili o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, so uvrščena tudi dokazila iz Republike Srbije, poleg tega pa se med ustreznost cepiv uvršča tudi kombinacija različnih cepiv.

Poleg gledalcev, ki še niso dopolnili 15 let, se tekem brez dokazil udeležujejo tudi športniki in organizacijsko osebje do 15 let, če so z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki. Vsi ostali pa morajo še vedno izpolnjevati pogoje PCT.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 11. julija  2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasnih omejitev pri izvajanju športnih programov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 104/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 3. julija in velja do vključno 11. julija 2021.

Zeleni seznam držav

Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu (na primer račun, vabilo, prijava bivanja …). Oseba mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od petih dni. Torej osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temnordečem seznamu.

Oranžni seznam držav

Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni test PCR ali test HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Rdeči seznam držav

Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, mora ob vstopu v Republiko Slovenijo predložiti negativni test PCR, razen če ima prebivališče v Republiki Sloveniji, nato pa se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti negativnega testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Temnordeči seznam držav

Osebo, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in prihaja z območja na temnordečem seznamu, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in prihaja z območja na temnordečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Seznam držav, ki so na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem seznamu lahko najdete na spletni strani VLADE RS in v Odloku, ki je objavljen na spletni strani Uradnega lista.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz določitev pogojev vstopa v Slovenijo. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 104/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom Sars-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike slovenije.

Predlagane spremembe sledijo predlogu svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se do 11. julija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

-              Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;

-              Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

-              Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 101/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upoštevajoč trenutno epidemiološko situacijo v Sloveniji se glede na veljavni odlok v prvem odstavku 3. člena ohranja največje število udeležencev na prireditvah in shodih na odprtih površinah oziroma na prostem. Dovoljuje se največ 100 udeležencev. Še vedno velja splošen pogoj, da se število oseb na odprtih površinah omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, pri čemer mora razdalja med udeleženci biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Spreminjajo pa se pogoji glede udeležbe na organiziranih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Dovoli se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (prebolevniki, dokazilo o cepljenju, negativni rezultat testiranja).

S spremembo odlok za organizirane javne prireditve in javne shode v zaprtih prostorih ne predpisuje več obveznega nošenja mask, saj je ta obveznost določena že v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V Odloku pa ostaja priporočilo, da mora organizator oziroma udeleženci pri zbiranju ljudi zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih bo obvezen t. i. pogoj PCT. Pogoji PCT so:

 1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:

- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,

- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni,

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 2. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi cepljeni prebolevniki, ki imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke.

Dodana je novost za osebe, ki prejmejo cepivo dveh različnih proizvajalcev. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od štiri do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži javne prireditve ali shoda skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Ostale določbe ostajajo nespremenjene.

Spremembe se začnejo uporabljati 28. junija 2021 in veljajo do vključno 4. julija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasne prepovedi zbiranja ljudi. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJVIH BOLEZNIH (UL RS št. 101/2021)

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 4. julija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada RS se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UR. RS št. 101/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podaljšuje se veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 do 4. julija 2021. Ostaja obveznost uporabe maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Med izjeme, za katere ni obvezna uporaba zaščitne maske, se v prvem odstavku 3. člena uvrsti govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in so oddaljeni od drugih udeležencev vsaj 2 metra. Pri pogoju cepljenja je novost cepljenje z različnimi cepivi.

Odlok velja do 4. julija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 98/2021) 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novosti so:

 • uvedba oranžnega in zelenega seznama držav,
 • vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,
 • negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,
 • za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Dokazila ob vstopu

Dokazila, ki se upoštevajo ob vstopu v Slovenijo, so:

 1. negativni test PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
 2. negativni test HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 4. potrdilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je preteklo od prejema:

-  drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,

-  drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,

-  prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

-  odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

-  prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

-  drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

-  drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni,

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

 1. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke).

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Veljajo testi HAG vseh proizvajalcev s seznama, ne glede na to, ali so označeni z rumeno ali belo barvo.

Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Zeleni seznam držav

Na zelenih območjih ni visokega tveganja za okužbo in ta območja niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam.

Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.

Oranžni seznam držav

Na območju na oranžnem seznamu je:

‒             je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju nižja od 50 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja,

‒             je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 50 ali več vendar nižja od 75 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 1 % ali višja ali

‒             je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-COV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200, stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 pa nižja od 4 %.

Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni test PCR ali test HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Rdeči seznam držav

Na območju na rdečem seznamu je:

‒             je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja ali

‒             je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju višja od 200, vendar nižja od 500.

Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Temno rdeči seznam držav

Na območju na temno rdečem seznamu je:

‒             je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 500 ali več na 100.000 prebivalcev,

‒             obstaja povečana pojavnost bolj nevarnih različic virusa SARS-CoV-2,

‒             za območja ni na voljo dovolj informacij za oceno epidemiološke situacije ali

‒             je število opravljenih testov na prisotnost SARS-CoV-2 v zadnjem tednu enako ali nižje od 300 na 100.000 prebivalcev.

Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Osebi pa ni treba predložiti testa PCR in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.

Seznam držav, ki so na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem seznamu najdete na spletni strani Uradnega lista.

Odlok začne veljati 19. junija in velja do vključno 27. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev stopa v Slovenijo. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PONUJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 96/2021)              

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije glede novega koronavirusa se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na območju celotne Slovenije se sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen v nadaljevanju navedenih izjem z dodatnimi pogoji.

Pogoj obveznega testiranja zaposlenih še vedno velja pri opravljanju:

 • storitev higienske nege (na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
 • nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah,
 • storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo,
 • pri sejemskih in kongresnih dejavnostih,
 • gostinskih dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter
 • pri dejavnosti nastanitvenih storitev in storitvah nočnih klubov in diskotek.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo PCT dokazilo. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih.

Obratovalni čas je omejen le za dejavnosti nočnih klubov in diskotek in sicer z omejitvijo na čas od 5. do 24. ure, pri katerih je zahtevan tudi pogoj PCT za potrošnike.

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 % razpoložljivih igralnih mest, pri opravljanju kongresne dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer mora biti med osebami eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti ni več določena sedeča postrežba in omejitev štirih oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz. Zahtevano pa je upoštevanje vseh higienskih priporočil NIJZ.

V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je še naprej potrebno zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2. Omejitev 10 m2 na posamezno stranko velja tudi v celotnem trgovskem centru.

Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se še vedno smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Odlok velja od 21. do vključno 27. junija 2021. Objavljen je v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz prepovedi ponujanja blaga in storitev v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS št. 96/2021)

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov odpravlja sedanjo dolžnost obveznega testiranja voznikov avtobusov, sprevodnikov, uporabnikov in spremljevalnega osebja žičniških naprav, ker je 14-dnevna incidenca števila okuženih padla pod 150 na 100.000 prebivalcev. Izjema velja za voznike taksijev, ki zaradi majhnega delovnega okolja po mnenju DS še vedno potrebujejo obvezno enkrat tedensko testiranje (razen prebolevniki in cepljeni).

Testiranje torej ni potrebno za tiste voznike avtotaksi prevozov, ki imajo:

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 • potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 • dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer so bili cepljeni v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja

Ta obveznost se odpravi, ko bo 14-dnevna incidenca okuženih oseb padla pod 50 na 100.000 prebivalcev.

Odlok dopušča tudi obratovanje žičniških naprav v polni zasedenosti ob upoštevanju sistema PCT za uporabnike storitev.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu.

Odlok začne veljati 21. junija 2021 in velja do vključno 27. junija 2021. 

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izvajanja javnega prevoza potnikov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 96/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni shodi in prireditve do 100 udeležencev

Še vedno je dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.

Število oseb v zaprtih prostorih in na odprtih površinah ostaja omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Javni shodi in prireditve nad 100 udeležencev

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 100 udeležencev je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa).

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži zbiranja skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot 50 ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Odlok začne veljati 21. junija in velja do vključno 27. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasne prepovedi zbiranja ljudi. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 96/2021)

Vlada je podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in določila še dodatno sproščanje pogojev in omejitev pri izvajanju kulturnih dejavnosti.

Novela odloka pri izvajanju javnih kulturnih prireditev prinaša naslednja sproščanja začasnih ukrepov:

 • poleg sedišč so znova dovoljena tudi stojišča za obiskovalce kulturnih prireditev;
 • uporaba zaščitnih mask za obiskovalce kulturnih prireditev na prostem v nobenem primeru ni več obvezna;
 • PCT pogoj ne velja za končne uporabnike in nastopajoče, ki še niso dopolnili 15 let.

Knjižnice, muzeji, galerije in arhivi lahko svojo dejavnost znova izvajajo tudi na prostem, pod enakimi pogoji kot veljajo za izvajanje dejavnosti v zaprtih javnih prostorih. Poleg tega novela povečuje dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi kriterija površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 obiskovalcev. Pod pogojem, da je med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 27. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev ponujanja kulturnih storitev. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI KOLEKITVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE V REPUBLIKI SLOVENIJI(UL RS št. 96/2021)

Vlada je podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Poleg podaljšanja je z novelo povečano dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi kriterija površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 udeležencev pri izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks. Pod pogojem, da je med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Drugi pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 27. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl,

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL RS št. 96/2021)

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 27. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada RS se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 93/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. junija in velja do vključno 20. junija 2021.

Letalski promet tudi izven kontrolnih točk

Za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja je prestop meje mogoče tudi izven treh kontrolnih točk, ki so določene za mednarodni letalski promet (Ljubljana - letališče Jožeta Pučnika, Maribor – letališče Edvarda Rusjana in Portorož).

Temno rdeči seznam

Države članice EU/schengenskega območja:

 1. Francija (samo posamezne administrativne enote): čezmorsko ozemlje Guyane
 2. Irska
 3. Lihtenštajn
 4. Švedska

Pri tretjih državah na temno rdečem seznamu ni več Turčije (po novem je na rdečem).

Rdeči seznam

Na rdečem seznamu ni več administrativne enote Jadranska Hrvaška, prav tako ni več Švice, Vatikana, avstrijske administrativne enote Tirolske, Cipra, Češke, Luksemburga, Nemčije, Poljske in Slovaške, dodani pa so portugalski Azori.

Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči ali rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Oseba, ki prihaja s takega območja, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Torej, osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.

Države članice EU/schengenskega območja:

 1. Andora
 2. Avstrija (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Predarlska
 3. Belgija
 4. Danska
 5. Estonija
 6. Francija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Ile-de-France, Centre — Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandija, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretanja, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ter čezmorski ozemlji Guadeloupe in La Réunion
 7. Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Attiki, Kriti, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Ipeiros, Thessalia, Ionia Nisia, Dytiki Ellada in Sterea Ellada
 8. Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Panonska Hrvaška, Grad Zagreb in Severna Hrvaška
 9. Italija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Valle d’Aosta, Basilicata in Kalabrija
 10. Latvija
 11. Litva
 12. Nizozemska
 13. Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Agder, Troms og Finnmark in Vestfold og Telemark
 14. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Azori
 15. Španija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Andaluzija, Aragonija, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, La Rioja, Madrid, Melilla in País Vasco

Tretje države

Pri tretjih državah so z rdečega seznama črtane Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 93/2021)

Vlada je z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela znova dovoljuje strežbo in uživanje hrane in pijače obiskovalcem javnih kulturnih prireditev.

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 20. junija 2021. 

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL RS št. 93/2021)

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 20. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 89/2021)

Vlada je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Od ponedeljka, 7. junija 2021, nadalje sproščamo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače ukinjamo prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih. Rahlja se tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe. Dovoljen delež zasedenosti razpoložljivih sedišč dvigujemo še na področju izvajanja kongresne dejavnosti na 75 %.

Novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Vseeno tudi tu omejujemo zasedenost razpoložljivih kapacitet na 75 %. Pri trgovskih centrih se namesto zagotavljanja 20 m2 na posamezno stranko določa obveznost zagotavljanja 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Odlok velja od 4. junija 2021 in velja do 13. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz prepovedi ponujanja blaga in storitev v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (Uradni list RS, št. 89/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za vstop v državo poleg negativnega PCR veljaven tudi test HAG  Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Slovenijo vstopi tudi oseba, ki predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji. Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf.  Veljajo testi HAG vseh proizvajalcev s seznama, ne glede na to, ali so označeni z rumeno ali belo barvo.

Podrobnejši seznam držav najdete na spletni strani Uradnega lista.

Odlok začne veljati 5. junija in velja do vključno 13. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU RS (Uradni list RS, št. 89/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlog odloka dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske,  Združenih državah Amerike in Turčije ali Srbije.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih osem sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

-              dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

-              dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

-              dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

-              potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,

-              potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali

-              dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer so bili cepljeni v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Testiranja so torej oproščene tudi osebe oziroma uporabniki, ki so preboleli COVID-19, in so bile v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom katerega koli cepiva, glede katerega odlok priznava dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Odlok začne veljati 7. junija 2021 in velja do vključno 13. junija 2021. 

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izvajanja javnega prevoza potnikov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI KOLEKTIVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 89/2021)

Vlada z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Poleg podaljšanja veljavnosti odloka je v noveli dopolnjena opredelitev, koliko oseb lahko v zaprtih prostorih ali na prostem kolektivno uresničuje versko svobodo. Odslej bo lahko v zaprtem prostoru in na odprti površini, kjer se za kolektivno uresničevanje verske svobode uporabljajo tudi fiksni sedeži, zasedenih do 50 % razpoložljivih sedišč. Ob tem bo morala biti zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva. Tam, kjer sedišč ni ali pa so ta postavljena, pa bo morala biti med udeleženci oziroma postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Število udeležencev v zaprtih prostorih in na prostem je še vedno omejeno na eno osebo na 10 kvadratnih metrov oziroma več oseb iz skupnega gospodinjstva. Ostali pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Odlok velja od 4. junija 2021 in velja do vključno 13. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (Uradni list RS, št. 89/2021)

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Z odlokom se do 13. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

-              Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;

-              Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

-              Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada  odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Odlok začne veljati od 4. junija 2021 in velja vključno do 13. junija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 89/2021)

Vlada je z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela povečuje dovoljeno zasedenost zmogljivosti fiksnih sedišč na javnih kulturnih prireditvah. Obiskovalci javnih kulturnih prireditev bodo odslej lahko zasedli do 75 % razpoložljivih fiksnih sedišč. Razrahljan pogoj omejitve števila obiskovalcev velja tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem.

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Odloka velja od 4. junija 2021 do vključno 13. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev ponujanja kulturnih storitev. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (Uradni list RS, št. 89/2021)

Vlada je izdala spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo odloka se poveča dovoljena kapaciteta sedišč na športnih tekmovanjih iz dosedanjih 50% na 75%. Poleg tega se določa, da se morajo izvajalci programov usposabljanj za strokovno delo v športu enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom.

Odloka velja od 4. junija 2021 in velja vključno do 13. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev izvajanja športnih programov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/2021)

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji 28. maja 2021 izdala Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok določa, da se pri osebi, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ukrep karantene na domu ne uporabi, če je oseba:

 • prebolela nalezljivo bolezen COVID-19,
 • opravila polno cepljenje zoper nalezljivo bolezen COVID-19,- prebolela nalezljivo bolezen COVID-19 in
 • bila cepljena z enim odmerkom cepiva zoper nalezljivo bolezen COVID-19.

Odlok pri vseh izjemah določa tudi obdobje, v katerem se ukrep karantene na domu pri osebi, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ne uporabi.

Odlok začne veljati 29. maja 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVI BOLEZNI (Uradni list RS, št. 85/2021)

Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 6. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

-              Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21);

-              Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21);

-              Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21);

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/21);

-              Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 79/21);

-              Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21) in

-              Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah  (Uradni list RS, št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21,

60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21)

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Odlok začne veljati 28. maja 2021 in velja do 6. junija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne novosti odloka so: določena sta temno rdeči in rdeči seznam, priznavajo se tudi negativni testi in dokazila o preboleli bolezni iz Srbije. Med izjemami, ki lahko vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa, so tudi otroci do 15 leta, ki potujejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika.

Podrobnejši seznam držav najdete na spletni strani Uradni list RS.

Odlok začne veljati 30. maja 2021 in velja do vključno 6. junija 2021.

Vir: VLADA RS in MGRT

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v Republiko Slovenijo. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (Uradni list RS, št. 85/2021)

Vlada je izdaja novi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga objavila v Uradnem listu.

Po novem je obvezna uporaba zaščitnih mask za gledalce na športnih prireditvah. Za nadzor uporabe mask pri gledalcih bodo odgovorni organizatorji tekmovanj, določene pa so izjeme za mlajše od 15 let, ki bodo na tekmah z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki.

Izjema velja tudi za športnike in strokovne delavce v športu pri izvajanju športnih dejavnosti. S spremembo uporaba zaščitnih mask za športnike in strokovne delavce v športu ni več obvezna, vendar samo ob neposrednem izvajanju športnih dejavnosti, kot so denimo treningi v dvorani pri kolektivnih športih.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna tudi za osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj treh metrov, je sporočilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Odlok velja od 28. maja 2021 do 6. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasnih omejitev pri športnih dejavnostih. Tabelo najdete na tej povezavi.

 Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl.

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (Uradni list RS, št. 79/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glavna novost je črtanje omejitve števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ni več omejeno s številko (prej je bilo 50), ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše NIJZ (kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 oseb na organiziranih prireditvah in shodih).

Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve:

-              število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

-              število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

-              medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,

-              za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Odlok začne veljati 22. maja in velja do 30. maja 2021.

Vir: VLADA RS,

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v Republiko Slovenijo. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (Uradni list RS, št. 79/2021)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Zaradi večje jasnosti specialne pravne ureditve odlok izrecno določa, da se za gledalce na športnih prireditvah, ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo tudi na spremembo izjeme od testiranja ali prepovedi za osebe, ki so prebolele COVID-19. Za te osebe se izjema določi tudi, če so bile po izteku osem mesecev od začetka simptomov ali pozitivnega PCR testa, cepljene le z enim odmerkom kateregakoli cepiva, ki ga kot primernega določa odlok.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 30. maja 2021.

Vir: VLADA RS,

Tabelarni prikaz omejitev pri izvajanju športnih dejavnosti. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 79/2021)

Vlada je na današnji seji z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Poleg podaljšanja veljavnostni odloka novela izrecno določa tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2.

Poleg tega je v delu o izvajanju javnih kulturnih prireditev dopolnjen pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Medtem ko mora biti v zaprtih javnih prostorih med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, mora biti na prostem med sedišči najmanj 1 meter razdalje, med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, pa najmanj 1,5 metra razdalje. Ti pogoji ne veljajo za osebe iz skupnega gospodinjstva. Zaščitna maska je za končne uporabnike obvezna tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem, in sicer v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Novela odloka kot izjemo od obveznega testiranja za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

V knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah novela odloka zmanjšuje omejitev po kvadraturi, in sicer na 10 kvadratnih metrov na enega končnega uporabnika oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 30. maja. 

Vir: VLADA RS,

Tabelarni prikaz začasnih omejitev ponujanja kulturnih storitev. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH KOLEKTIVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 79/2021)

Vlada je na današnji seji z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike. 

Ostali pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Odlok začne veljati 22. maja in velja do 30. maja 2021.

Vir: VLADA RS,

Tabelarni prikaz omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (Uradni list RS, št. 79/2021)

Vlada Republike Slovenije je podaljšala veljavnost Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, Uradni list Republike Slovenije Št. 79 / 20. 5. 2021 / Stran 4575 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) in Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) ga je objavila v Uradnem Listu.

Odlok začne veljati 21. maja in velja do 30. maja 2021.

Vir: VLADA RS,

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV, IZVAJANJE AVTOTAXI PREVOZOV (Uradni list RS, št. 79/2021)

Vlada je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS določila pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov ter obratovanje žičniških naprav. Navedeni odlok je bil s sprejemom

Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

-              dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

-              dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

-              dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

-              potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

-              potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Odlok velja od 24. maja do 30. maja 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE  (UL RS št. 79/2021)

Vlada je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS z dne 22. 4. 2021 do vključno 2. 5. 2021 določila pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov ter obratovanje žičniških naprav. Navedeni odlok je bil s sprejemom Odloka o spremembah določenih Odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšan do vključno 9. maja 2021.

Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI  (UL RS št. 79/2021)

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS. Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

Pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

Pooblaščene organizacije pri izvajanju:

začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter

vozniških izpitov.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če imajo:

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če imajo:

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

pooblaščene organizacije pri izvajanju:

postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ.

Ta odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. maja 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz glede načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju vozil. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O OMEJITVI IN NAČINU IZVAJANJA POSKUSOV ZNANJA O STROKOBNI USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKI NAPRAV (UL RS št. 73/2021)

Vlada je izdaja Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav s katerim je opravljanje preizkusov znanja dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in pod pogojem, da člani komisije, ki izvajajo preizkuse znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če:

-              imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca   Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni oziroma od prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni in  od odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

-              imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

-              imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 25 kandidatov, upoštevajoč priporočila NIJZ.

Odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja do vključno 23. maja 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ IN TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA (UL RS št. 73/2021)

Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita  se zaradi podaljšanja razglašene epidemije do 15. junija 2021 in posledično zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so potekla ali potečejo v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikov začetnikov velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ali omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B)

Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ali omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A).

Za podaljšanje veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 15. junija 2021 ter zaradi začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do poteka veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok začne veljati 16. maja 2021 in velja do vključno 15. junija 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS št. 73/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga je objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z novim odlokom se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom.  Prav tako se dovoljuje prisotnost gledalcev na tekmovanjih, ob predpogoju testiranja, prebolevnosti ali cepljenja.

Proces športne vadbe je dovoljen športnikom, ki jih določa Zakon o športu, mora pa se izvajati v varnih vadbenih skupinah. Športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno oziroma v skupini do 50 vadečih. Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.

Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj in udeležba gledalcev na tekmovanjih, pri čemer so določeni pogoji za udeležbo (test na virus SARS-Cov-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test). Z odlokom je natančno določeno, kdaj testa ni potrebno opraviti. Prisotnost gledalcev je dovoljena do 50 odstotkov kapacitete sedišč.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ. Odlok bo pričel veljati 17. maja in bo veljal do vključno 23. maja 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV- 2 (UL RS št. 73/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 15. maja 2021 in velja do 23. maja 2021.

Zbiranje (druženje) je dovoljeno do 50 ljudi.

Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih (pod pogoji iz Zakona o javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Zbiranje na shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Vse ostale omejitve glede shodov in prireditev ostajajo nespremenjene: v zaprtih prostorih en udeleženec na 20 kvadratnih metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask, na prostem en udeleženec na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev glede zbiranja in števila oseb. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O RAZGLASITVI EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS št. 73/2021)

Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa smo priča njenemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja 30 dni.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI PONUJANJA KULTURNIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM (UL RS št. 73/2021)

Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom.

Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se omejitev števila končnih uporabnikov pri javnih kulturnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih in na prostem sprosti na način, da se število končnih uporabnikov omeji glede na 50 % zasedenost zmogljivosti sedišč. Strežba in uživanje hrane in pijače na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena. Javne kulturne prireditve ni dopustno izvajati brez zagotovitve sedišč za končne uporabnike. Končni uporabniki in nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah morajo opraviti obvezno predhodno testiranje na SARS-CoV2, pri čemer je udeležba dopustna le ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti.

V zaprtih javnih prostorih se ne glede na kriterij kvadrature dovoljuje združevanje do 50 oseb v kulturnih ustanovah, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo 1,5 metra, razen med osebami skupnega gospodinjstva, več kot 60 oseb pa v primerih zaključenih skupin, ki se lahko združujejo na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja.

Izvajanje javnih kulturnih prireditev je ne glede na omejitev po zmogljivosti sedišč dovoljeno v primerih zaključenih skupin, ki se lahko združujejo na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja.

Novela odloka podaljšuje veljavnost odloka za sedem dni, tako da odlok velja do vključno 23. 5. 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz začasnih omejitev ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI IZVAJANJA PREIZKUSOV ZNANJA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI POTRDIL O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV (UL RS št. 69/2021)

V veljavi je Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, ki je bil izdan v okviru ukrepov omejitve gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID 19.

Vlada se tedensko seznanja s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi tega se izdaja odlok, s katerim se omejitve omilijo na način, da sme preizkus znanja istočasno opravljati največ 15 kandidatov, dodajajo pa se tudi države, iz katerih se priznavajo dokazila o testiranju.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 16. maja 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK OSPREMEMBAH ODLOKA O PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV- 2 (UL RS št. 69/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 16. maja 2021.

Javne prireditve in shodi: po novem en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine

Sprememba odloka se nanaša le na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UL RS št. 69/2021)

Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Do 16. maja 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 68/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 5. maja in velja do vključno 16. maja 2021.

Na letališčih se ob vstopu v Slovenijo priznavajo tudi PCR testi iz Srbije in Turčije

Za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu (splošne izjeme) se na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

Prav tako se pri posebnih izjemah, ko gre za vstop na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet, priznavajo negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

Spremenjen seznam rdečih držav

Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Grčiji, Norveški in Španiji, črtani sta Malta in Portugalska. Na seznamu tretjih držav je dodan Džibuti.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI SEZNAMA BLAGA ZA SPOPADANJE S POSLEDICAMI EPIDEMIJE COVID-19 (UL RS št. 66/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu.

S predlogom odloka se za 8 mesecev (do 31. decembra 2021) podaljšuje veljavnost odloka vlade, ki določa seznam blaga, potrebnega v Sloveniji za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu. V seznam blaga, oproščenega uvoznih dajatev in DDV pri uvozu, se dodaja tudi cepiva proti COVID-19.

Navedeni odlok je skladen s Sklepom Evropske komisije z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020. Evropska komisija je dne 19. 4. 2021 potrdila podaljšanje Sklepa do 31. decembra 2021 in to 23. aprila 2021 objavila v Uradnem listu EU.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 65/2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga je objavila v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati 28. aprila in velja do vključno 9. maja 2021.

Ukinjajo se kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Pri vstopu v Slovenijo se priznavajo testi PCR tudi, če so opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji (poleg že zdaj priznanih testov PCR iz držav članic EU ali schengenskega območja, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike).

Z rdečega seznama držav EU in schengenskega območja je črtana Finska, spremembe so pri administrativnih enotah Grčije, Španije in Norveške, na seznam sta dodani Malta in portugalska avtonomna regija Azori. Na rdeči seznam tretjih držav so dodani Bahami, črtajo se Sveta Lucija, Antigva in Barbuda ter Dominikanska republika.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV- 2 (UL RS št. 63/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021.

Zbiranje do deset ljudi

Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Dovoljeni shodi in prireditve do deset ljudi

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih).

Upoštevati je treba naslednje omejitve:

 • število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev,
 • število oseb na prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot 10 udeležencev,
 • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,
 • v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

Odpravljena prepoved prehajanja med regijami

Po vsej državi je dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 63/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 25. aprila 2021, spremembe in dopolnitve 10. (splošne izjeme za vstop v državo) in 11. člena (posebne izjeme za vstop v državo) ter nov seznam rdečih držav pa se začnejo uporabljati 26. aprila 2021. Spremembe veljajo do 2. maja 2021.

Spremembe splošnih izjem za vstop v državo (uporablja se od 26. aprila 2021)

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Slovenijo predloži:

 1. dokazila o negativnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike;
 2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

Dokazila iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Osebam, ki se vračajo z napotitve, se ni treba testirati po prihodu v Slovenijo, če predložijo tridnevni negativni PCR test (uporablja se od 26. aprila 2021)

Pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini ob prihodu v Slovenijo ni treba opraviti testiranja, če predložijo negativni rezultat PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Za pomoč osebam in vzdrževalna dela na nepremičnini se rok za vrnitev podaljša na tri dni (uporablja se od 26. aprila 2021)

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

Seznam rdečih držav (uporablja se od 26. aprila 2021)

Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja je sprememba pri Finski, s seznama pa je črtana Malta. S seznama tretjih držav je črtan Barbados, dodani pa Malezija in Sveti Vincencij in Grenadine.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2(UL RS št. 62/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 19. aprila 2021.

Z odlokom se ob upoštevanju sklepa Ustavnega sodišča RS določa izjema od splošne prepovedi shodov. Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih (na podlagi prijave pristojni policijski postaji oziroma dovoljenja pristojne upravne enote). Zgornje število udeležencev shodov je omejeno na 100.

Zaradi epidemioloških razmer je število oseb na organiziranih javnih shodih v zaprtih prostorih omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine, vendar ne več kot 100 udeležencev. Za udeležence shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Število oseb na organiziranih javnih shodih na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov, vendar ne več kot 100 udeležencev.

Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra. Zahtevana razdalja in merilo števila udeležencev na kvadratni meter se ne upoštevata, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Organizator javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi shoda oziroma dovoljenje zanj.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 60/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do vključno 25. aprila 2021.

Upoštevata se dve novi cepivi

Za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa so naslednje spremembe:

 • tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se iz dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur,
 • ni več starostne omejitve za dnevne šolarje (do sedaj je ta izjema veljala za dnevne šolarje do 15. leta starosti),
 • dodane so osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test),
 • med nujne razloge so dodani poslovni razlogi. (če se oseba vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje).

Poleg tega izjema za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (12. točka 1. odstavka 11. člena odloka) velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in z sedemdnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in s sedemdnevnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testa so naslednje spremembe:

 • Brišejo se dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki jih prevažajo, saj se za obe kategoriji s spremembami odloka več ne zahteva negativnega testa.
 • Briše se izjema glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, saj se za te kategorije osebe zahteva tridnevni negativni test.
 • Dodana je izjema za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje.

Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Nova izjema za vstop v državo brez napotitve v karanteno in s tridnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Rdeči seznam držav

Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav je črtano Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH, KI GA OBJAVI V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS št. 60/2021)

Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Do 25. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 55/21),
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: VLADA RS

 VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI (UL RS št. 55/2021)

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Odlok začne veljati 17. aprila 2021 in velja 30 dni.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OBVEZNI NAMESTITVI RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH (UL RS št. 55/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

S predlagano spremembo se glede na epidemiološko situacijo podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah do 18. aprila 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 55/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Odpravljena omejitev gibanja ponoči

Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena.

Omejitev gibanja na regije

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi.

Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Na novo so dodane tri izjeme: izjema za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba (točke 11, 12 in 13). Ob upoštevanju priporočil NIJZ je tako gibanje za dovoljeno za:

 

 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni,
 11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Izjava vsebuje naslednje podatke: 

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 

 • negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

Ostaja prepoved zbiranja in prireditev

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

Vir: VLADA RS

 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS št. 53/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki določa, da se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo naslednji teden potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo

Povezava na Odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1044/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/#5.%C2%A0%C4%8Dlen

Vir: Vlada RS

 Vlada izdala Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (UL RS št. 47/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. V Odloku se v 5. členu besedilo »2. aprila 2021« nadomesti z besedilom »11. aprila 2021.«

 Vir: Ministrstvo za zdravje

Povezava do odloka: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0944/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah

 Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (UL RS št. 47/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter na novo določa obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah pod določenimi pogoji.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Povezave do odloka: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0943/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

 SKLEP O PODALJŠANJU UKREPOV NA PODROČJU POSTOPKOV ZARADI INSOLVENTNOSTI (UL RS št. 43/2021)

Vlada s sklepom o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti slednje podaljšuje do 30. junija 2021.

Vir: VLADA RS

 SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI DOLOČENIH UKREPOV IZ ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) TER ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE)

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Gre za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu. Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je Vlada podaljšala ukrepov iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021.

Vir: VLADA RS

 Spremembe odloka s področja vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 40/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi mnenja Strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje se s spremembami odloka v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljena vsaj 2 metra medsebojne razdalje.

Dopolnjena je tudi določba tretjega odstavka 1. člena, s katero je določena izjema, ko zaposlenim ni treba opraviti testiranja. Določeno je, da negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga predložijo zaposleni, ne sme biti starejši od 48 ur.

V 2. členu je dodana nova alineja, ki določa izjemo od prepovedi zbiranja, in sicer za izvedbo  postopkov, ki so povezani z dokončanjem in nadaljevanjem izobraževanja.

Določbe spremenjenih členov se začnejo uporabljati 22. marca 2021, sama veljavnost odloka pa je podaljšana do 26. marca 2021.

Povezava na odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0827/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid-19  (UL RS št. 40/2021)

Z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid-19 določa upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje zaradi drugega vala epidemije. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje grozdje za proizvodnjo vina.

Vir: VLADA RS

 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (UL RS št. 40/2021)

Sprejela je tudi Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 odstotkov za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

Povezava na odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0823/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-obdobje-od-1--oktobra-2020-do-31--januarja-2021

Vir: VLADA RS

 VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z nadaljevanjem drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere ob širjenju okužbe zaradi virusa SARS-CoV-2 zahtevajo vnovično, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev  zbiranja  v  zavodih  s  področja  vzgoje  in  izobraževanja. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 SKLEP O PODALJŠANJU UKREPA ODLOGA IZVRŠBE (UL RS št. 12/2020)  

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe.

Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 se podaljša do 17. marca 2021.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je bila z 31. decembra 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe (prvi odstavek 121. člena). Odložene niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (drugi odstavek 121. člena).

Namen zakonskega odloga izvršbe je olajšanje stiske ranljivih skupin v obdobju epidemije  in zaostrenih ekonomskih razmer. Za številne posameznike, ki so bili že pred epidemijo v hudi finančni stiski, so epidemija in z njo povezani ukrepi pripeljali do zamujanja s plačilom obveznosti.

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da glede razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe, zato ga s sklepom podaljšuje do 17. marca 2021, to je do dne, ko je razglašena epidemija v skladu z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

 VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 60 DNI (14.1.2021)

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni. Vlada Republike Slovenije nje a podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-48-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

Veljavni tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz EU ali schengna

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ali po HAG metodi v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo torej tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, še vedno pa velja, da negativni izvid testa ne sme starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ukinjeno je testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji.

Možnost prekinitve karantene ponovno velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ta možnost prekinitve karantene torej velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 dovoli:

 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike se črta, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

VIR: Vlada RS

 PODALJŠANA VELJAVNOST TURISTIČNIH VAVČERJEV

Vlada republike Slovenije je zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije COVID-19, je vlada sprejela podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Vir: Vlada RS

 Vlada Republike Slovenije je za 30 dni podaljšala epidemijo (17.11.2020)

Vlada Republike Slovenije je 16. 11. 2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.

 ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI SEZNAMA BLAGA ZA SPOPADANJE S POSLEDICAMI EPIDEMIJE COVID-19, KI JE ZAČASNO OPROŠČENO UVOZNIH DAJATEV IN PLAČILA DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI UVOZU (30. 10. 2020)

Vlada je v petek, 30. 10. 2020 za šest mesecev podaljšala veljavnost Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Odlok je podaljšan do 30. aprila 2021.

 ODLOK O RAZGLASITVI EPIDEMIJE (18.10.2020)

Z odlokom je na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je začel veljati 19.10.2020 in velja 30 dni. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2588/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

Prebivalcem iz rdečih regij je od petka 16. 10. 2020 prepovedan prehod v druge regije, glede česar veljajo nekatere izjeme. Te izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, koriščenja turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.