Začasne prepovedi in drugi odloki

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 27/2021)

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški regiji pa se izjeme oži v skladu z načrtom, ki velja za rdečo fazo. V Obalno-kraški regiji se tako poleg obstoječih izjem, katerih delovanje ni pogojeno s testiranjem na novi koronavirus, dovoli obratovanje tudi naslednjim dejavnostim, vendar pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo na novi koronavirus:

 • prodajalnam, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • prodajalnam z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijskim prodajalnam,
 • specializiranim prodajalnam z otroškim programom,
 • prodajalnam s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
 • tržnice,
 • premičnim stojnicam za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • trafikam in kioskom za prodajo časopisov in revij,
 • drugim servisnim delavnicam s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 • storitvam nepremičninskega posredovanja,
 • storitvam higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 • individualnim storitvam strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • storitvam salonov za nego živali.

Zaradi medresorske usklajenosti za storitve, pri katerih mora test opraviti tudi potrošnik, po novem velja, da test ni starejši od 48 ur, medtem ko so prejšnji odloki določali starost testa na največ 24 ur.

Tabelarni prikaz ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom s pogojem testa. Tabelo najdete na tej povezavi.
Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl 

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 27/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati  26. februarja 2021 in velja do 5. marca 2021.

Z odlokom se v Obalno-kraški statistični regiji gibanje omeji na to regijo, razen če ta odlok določa drugače.

Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za posameznike dovoljeno za: 
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog, 
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
7. dostop do storitev za nujne primere, 
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. 
Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.  

Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statistični regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki: 
– predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur,
– predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 
– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali 
– ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Pri prehajanju med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami, mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega člena.

Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. V Obalno-kraški statistični regiji je zbiranje ljudi prepovedano.

Odlok začne veljati  26. februarja 2021 in velja do 5. marca 2021.

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS št. 27/21)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe odloka se nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri  antigenski  test, ki ga predložijo, ne sme biti starejši od 48 ur.  

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, odlok pa velja do 5. marca 2021. 
Tabelarni prikaz izvajanja športnih programov . Tabelo najdete na tej povezavi.
Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI  (UL RS št. 27/2021)
Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenijese zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Uporaba obrazne zaščitne maske je za voznika in potnike obvezna pri:

 • javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, pri čemer je pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom, ter
 • posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, pri čemer je lahko zasedenih največ šest sedežev.

Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Avtotaksi prevoze lahko opravljajo tudi vozniki avtotaksi vozil, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Testiranja so oproščeni tudi vozniki avtotaksi vozila, ki so preboleli COVID-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Enaka izjema od testiranja velja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Z odlokom je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in pripadajočih smučarskih prog, z navedenimi regijami, v katerih obratovanje žičniških naprav in pripadajočih prog dovoljeno. Obratovanje je dovoljeno le ob upoštevanju priporočil NIJZ in ob dodatnem pogoju, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav tega ne more zagotoviti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočim prog dovoljena le osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. 

Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, uporabnike, če imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnike, če imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ter uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Določbe o testiranju ali predložitvi negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG veljajo tudi za osebje žičniških naprav, ki prihajajo v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav.
Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil s pogojem testa. Tabelo najdete na tej povezavi.
Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

Tabelarni prikaz obratovanja  in  uporabe  žičniških  naprav  ter  pripadajočih  smučarskih  prog.  

Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 

ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE  (UL RS št. 27/2021)

 

Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do vključno 5. marca 2021

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izvajanja javnega prevoza . Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

 

ODLOK O SOREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 27/20)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 5. marca 2021.
Ukrepi in omejitve pri vstopu v Republiko Slovenijo ostajajo nespremenjeni, spremembe so na rdečem seznamu držav in seznamu epidemiološko slabših držav.
Rdeči seznam držav (ob vstopu karantena, razen za izjeme ali z negativnim testom)
Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Francije, Grčije in Italije, pri tretjih državah pa je dodana Antigva in Barbuda.

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O SOREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH  (UL RS št. 25/2020)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe se nanašajo na določanje izjem pri tedenskem testiranju. Natančneje je tudi določeno, kdaj testiranja ni treba opraviti, če so bili zaposleni že cepljeni.

Na podlagi zadnje ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje veljavnosti odloka, ki je sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem tudi ukrepov v tem odloku.
Podaljšanje veljavnosti je pripravljeno v obliki spremembe končne določbe. Tako ukrepi veljajo do 26. februarja 2021.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS št. 25/20)

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določajo, da se strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov, in voditelji športno-rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG). Spremenjena je tudi določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so že bile cepljene. Čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju je različen glede na cepivo.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz  možnosti izvajanja športnih programov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: Jakob Grošl 

ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 20/2020)  

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 13. februarja in velja do 19. februarja 2021.

Vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa dovoli tudi:

 • osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 • osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.

Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz zgoraj navedene prve alineje se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Pri preostalih izjemah ni sprememb.

Nov seznam epidemiološko slabših držav

Vlada na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi države članice EU ali schengenskega območja, katerih 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je višja od 14‑dnevne incidence v Republiki Sloveniji. Seznam se objavi na spletnih straneh NIJZ, ministrstva za zdravje in za zunanje zadeve.

Seznam držav članic EU/schengenskega območja, katerih 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je višja od 14-dnevne incidence v Republiki Sloveniji (velja od 13. februarja 2021):

 1. Češka
 2. Portugalska
 3. Španija

Črtane kontrolne točke na notranjih mejah

Črtane so kontrolne točke na notranjih mejah na cestnih in železniških povezavah. Iz Italije, Avstrije in Madžarske je mogoče vstopiti v Slovenijo na katerem koli za prehod meje predvidenem mestu. Policija bo opravljala nadzor pri svojem rednem delu, po potrebi na obstoječih kontrolnih in drugih vstopnih točkah, pa tudi v notranjosti države. Ne glede na lokacijo in način vstopa mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku.

Rdeči seznam držav (ob vstopu karantena, razen za izjeme ali z negativnim testom)

Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Danske in Italije, na novo pa je nanj uvrščena finska administrativna enota Helsinki – Uusimaa. Na seznam tretjih držav je dodana Sveta Lucija, drugih sprememb ni.

Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH  (UL RS št. 20/2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 z novim odlokom, ki izhaja iz opredelitve tako imenovane oranžne faze, prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in  organizacije za izobraževanje odraslih.

V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah določene nove izjeme, in sicer za dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake zaključnih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov, za izvedbo praktičnega pouka ter za udeležence izobraževanja odraslih.

V višjih strokovnih šolah ter na univerzah in samostojnih visokošolski zavodih so dodatno dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev.

Te izjeme so dodatno opredeljene tudi v dijaških in študentskih domovih.

Odlok na novo določa tudi obveznost testiranja oziroma izjeme, ko zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti.

Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21, 14/21 in 15/21).

Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS št. 20/20)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (treningi) razen za določene izjeme. Treningi se dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj   538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
 • perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov; 
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih   športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam. Kot individualna športna vadba se šteje tudi športna vadba v skupini oseb, ki so člani skupnega gospodinjstva. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet) se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, državnih mladinskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.  V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni potekajo normalno.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti, ne veljajo za športnike ter strokovne delavce v športu, ki jim ta odlok dovoljuje izvajanje športne dejavnosti. Takšen primer je prehajanje med občinami in statističnimi regijami za namen izvajanje procesa športne vadbe ali sodelovanja na tekmovanju.

Še vedno pa morajo športniki in strokovni delavci v športu obvezno upoštevati navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21).

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz izvajanja športnih programov . Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH, KI GA OBJAVI V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS št. 20/2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S sprejetim odlokom se do 19. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA KULTURNIH IN KINEMATOGRAFSKIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 15/2021)

Podaljšala je tudi veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in sklenila, da se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah.

Vir: VLADA RS

ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS št. 15/2020)

Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni test na COVID-19 po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Sloveniji in ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA KULTURNIH IN KINEMATOGRAFSKIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 12/2021)

Vlada je na današnji seji glede na strokovna mnenja podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz navedenega odloka do 5. februarja 2021, pri čemer se kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji pri knjižnicah, muzejih in galerijah, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah črtata statistični regiji Obalno-kraška in Zasavska, navedeni statistični regiji pa se dodajata pri izvajanju brezstične izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic.

Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI IZVAJANJA PREIZKUSOV ZNANJA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI POTRDIL O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV (UL RS št. 12/2021)

Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav se izdaja v okviru ukrepov omejitve gibanja z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID 19. S tem odlokom se Komisiji za preizkus znanja delavcev za upravljanje energetskih naprav začasno prepove izvajanje prvih in občasnih preizkusov znanja za upravljavce energetskih naprav.

Zaradi daljšega časa, ko izvajanje preizkusov ni bilo mogoče, je nekaterim delavcem, ki upravljajo z energetskimi napravami potekla veljavnost potrdila o strokovni usposobljenosti. S tem odlokom se delavcem, ki jim je veljavnost potrdila potekla v času med razglasitvijo epidemije, in sicer od 18. oktobra 2020 do 28. februarja2021, podaljša veljavnost potrdil o strokovni usposobljenosti do 31. marca 2021.

Na podlagi Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID 19, ki ga je vlada sprejela na seji 3. decembra 2020 se predvideva, da bo potreba po ukrepu o prepovedi izvajanja preizkusov znanja trajala toliko časa, dokler v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID 19 ne bo dosežen oranžni semafor (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19).

Vir: VLADA RS

SKLEP O PODALJŠANJU UKREPA ODLOGA IZVRŠBE (UL RS št. 12/2020)  

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe.

Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 se podaljša do 17. marca 2021.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je bila z 31. decembra 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe (prvi odstavek 121. člena). Odložene niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (drugi odstavek 121. člena).

Namen zakonskega odloga izvršbe je olajšanje stiske ranljivih skupin v obdobju epidemije  in zaostrenih ekonomskih razmer. Za številne posameznike, ki so bili že pred epidemijo v hudi finančni stiski, so epidemija in z njo povezani ukrepi pripeljali do zamujanja s plačilom obveznosti.

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da glede razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe, zato ga s sklepom podaljšuje do 17. marca 2021, to je do dne, ko je razglašena epidemija v skladu z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

SKLEP O PODALJŠANJU UKREPA NA PODROČJU DAVČNE IZVRŠBE (UL RS št. 9/2020)

Vlada je v luči zaostrenih ekonomskih razmer v času epidemije COVID-19 danes sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe, v skladu s katerim začne davčni organ izvršbo samo v nujnih zadevah.

Ker se zaradi zaostrenih ekonomskih razmer davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti, podaljšujemo veljavnost ukrepa iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, in sicer do 17. marca 2021, to je do dne, ko je na območju Slovenije razglašena epidemija.

Ocenjujemo, da bo podaljšanje veljavnosti omenjenega ukrepa zavezancem olajšalo izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA KULTURNIH IN KINEMATOGRAFSKIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 9/2021)

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. S tem novim odlokom vlada od 23. januarja do 29. januarja 2021 ohranja v veljavi ukrepe iz sedaj veljavnega odloka, a dodaja kot izjemo knjižnice, muzeje in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko, pri tem gre za Gorenjsko, Koroško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko in Zasavsko.

Še naprej prepoved ne velja za storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino in izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic v statističnih regijah Goriška, Jugovzhodna in Posavska.

Ponujanje storitev knjižnic, muzejev in galerij  v regijah z boljšo epidemiološko sliko je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid, s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja. Pogoji za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino ostajajo enaki.

Vir: Vlada RS

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA IN IZKAZNIC O VOZNIŠKIH KVALIFIKACIJAH (UL RS št. 9/2021)

Z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekle v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 31. marca 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Vlada RS

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 60 DNI (14.1.2021)

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni. Vlada Republike Slovenije nje a podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-48-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 2/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer se ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih ter obveznega razkuževanja rok podaljšata do 15. januarja 2021. Vsebina odloka ostaja nespremenjena.

VIR: Vlada RS

ODLOK O OBVEZNI NAMESTITVI RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH (UL RS št. 2/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list Republike Slovenije, številka 182/20, 190/20 in 195/20). Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi ocenjujemo, da je treba ukrep obvezne namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah podaljšati do 15. januarja 2021.

VIR: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBI  ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 2/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Veljavnost ukrepov o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja je podaljšana do vključno 18. januarja 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIR: Vlada RS

Veljavni tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz EU ali schengna

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ali po HAG metodi v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo torej tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, še vedno pa velja, da negativni izvid testa ne sme starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ukinjeno je testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji.

Možnost prekinitve karantene ponovno velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ta možnost prekinitve karantene torej velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 dovoli:

 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike se črta, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

VIR: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBI  ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 204/2020) (31.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o spremembi  Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljavnost ukrepov se podaljšuje za nadaljnjih sedem dni do vključno 11. januarja 2021. Vir: VLADA RS

UREDBA O IZVAJANJU PRESEJALNIH PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 204/2020) (31.12.2020)

Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se določajo pristojni organi, ciljne skupine, obseg, pogoji in postopek ter s tem povezani ukrepi za zagotavljanje učinkovitosti, kakovosti in nadzora nad izvajanjem presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Z uredbo se urejajo okvirji glede izvedbe hitrega testiranja.

Izvajajo se splošni presejalni program in posebni presejalni programi.

Splošni presejalni program obsega množične mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2.

Posebni presejalni programi (programi) obsegajo mikrobiološke preiskave:

 • oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
 • oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
 • oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19),
 • drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje (npr. uporabniki zdravstvenih storitev, bivanje, delo ali obiskovanje socialno varstvenih zavodov, zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, varnih hiš, azilnih domov, integracijskih hiš, študentskih domov, kriznih centrov za otroke, udeležba na športnih tekmovanjih, udeležba pri določenih športnih aktivnostih) (v nadaljnjem besedilu: tvegano okolje),
 • potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19.

Način, obseg in roke izvajanja posebnih programov uporabljajo tudi delodajalci, ki posebne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.

Če širjenja COVID-19 ni mogoče učinkovito zamejiti z izvajanjem splošnega presejalnega programa, lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, po uradni dolžnosti ali na predlog ministrstva ali vladne službe iz drugega odstavka tega člena in na podlagi mnenja Strokovne skupine epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pred vstopom v državo udeležijo posebnega programa in se pooblaščeni osebi izkažejo z negativnim izvidom mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2, dokler traja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19.

Izvajalci presejalnih programov so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene  službe, in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih na podlagi javnega razpisa izbere minister, pristojen za zdravje, in z njimi sklene pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev.

Presejalni programi se izvajajo, dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2. Odstotek precepljenosti prebivalstva in njegovo učinkovanje na zamejevanje širjenja SARS-CoV-2 vsake tri mesece ugotavlja strokovna skupina. Na podlagi predloga strokovne skupine minister, pristojen za zdravje, izvajanje splošnega presejalnega programa podaljša, spremeni ali ukine. Potrebnost izvajanja posebnih programov minister, pristojen za zdravje, preverja vsaj enkrat na mesec.

Načrtovanje in vodenje presejalnih programov, koordiniranje njihovega izvajanja, izbor izvajalcev, financiranje opravljenih zdravstvenih storitev, spremljanje učinkovitosti in kakovosti ter nadzor nad izvajanjem presejalnih programov opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.

Logistično podporo pri izvajanju presejalnih programov zagotavlja ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma Civilna zaščita.

Vzpostavitev, upravljanje in nadgradnjo informacijskega sistema presejalnih programov na nacionalni ravni zagotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki izvajalcem presejalnih programov daje metodološka in tehnična navodila za posredovanje izvidov mikrobioloških preiskav in drugih podatkov

Strokovne skupine epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 opravlja naloge:

 1. usmerja razvoj presejalnih programov v skladu s strokovnimi spoznanji in smernicami Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: evropske smernice);
 2. določi nacionalne strokovne smernice glede izvajanja presejalnih programov;
 3. pripravlja strokovna poročila o izvajanju presejalnih programov na zahtevo ministra, pristojnega za zdravje;
 4. določi obrazec epidemiološkega vprašalnika iz drugega odstavka 8. člena te uredbe;
 5. ministru, pristojnemu za zdravje, svetuje glede izpolnjevanja meril iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe;
 6. določi kazalnike kakovosti, vključno z občutljivostjo in specifičnostjo testov, in učinkovitosti izvajanja presejalnih programov.

Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin glede obsega presejalnih programov ter ponudbe in povpraševanja po izvajanju presejalnih programov na trgu, lahko minister, pristojen za zdravje, določi novo ceno in objavi nov javni razpis. Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEBI ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 198/2020) (26.12.2020)

Vlada podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 do 8. januarja 2021. Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor. Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (21.12.2020)

Vlada Republike Slovenije izdaja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:

– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).

Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021. Vir: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (21.12.2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Veljavni Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določa, da je ob vstopu v zaprt javni prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. S predlagano spremembo odloka se ureditev usklajuje s strokovnimi in zakonskimi usmeritvami, ki urejajo promet in uporabo razkužil. Za namene razkuževanja rok in površin je v Republiki Sloveniji v prometu in uporabi več vrst proizvodov, ki poleg etanola lahko vsebujejo tudi druge aktivne snovi in katerih varnost in učinkovitost preverja Urad Republike Slovenije za kemikalije v postopkih registracije na podlagi predpisov Evropske unije in nacionalnih predpisov s področja biocidnih proizvodov. Kot ustrezna razkužila se tako določajo vsa razkužila, ki so registrirana v Sloveniji za ta namen in uvrščena v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Hkrati se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer do 29. decembra 2020.

Vir: Vlada RS

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (19.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati 21. decembra 2020. S predlaganim odlokom se med statistične regije z boljšo epidemiološko sliko dodaja tudi Primorsko-notranjsko statistično regijo.

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (19.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 21. decembra 2020.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Prav tako določa dodatne izjeme za statistične regije z boljšo epidemiološko sliko. S predlaganim odlokom se med statistične regije z boljšo epidemiološko sliko dodaja tudi Primorsko-notranjsko statistično regijo.

Prav tako se s predlaganim odlokom prepoveduje prodaja pirotehničnih izdelkov, z namenom razbremenitve bolnišnic zaradi morebitnih poškodb, povezanih z njihovo uporabo.

Ta odlok velja do vključno 23. decembra 2020.

Vir: Vlada RS

ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (14.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je enak sedaj veljavnemu, nekoliko je le milejši ukrep nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih, saj je nošenje zaščitne maske obvezno le v primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj 2 metra. To velja za vse statistične regije. Odlok začne veljati 16. decembra 2020 in velja sedem dni.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Vir: Vlada RS

ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU  REPUBLIKE SLOVENIJE (13.12.2020)

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza. S predlaganimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V skladu z epidemiološkimi podatki za Republiko Slovenijo se sprosti izvajanje javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije v omejenem obsegu. Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.

Vir: Vlada RS

ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V UPRAVNIH ZADEVAH (10.12.2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in njeno širjenje, ob ostalih ukrepih, zahteva sprejem začasnih ukrepov, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih. Z zmanjšanjem števila kontaktov med uradnimi osebami in strankami ter drugimi udeleženci v upravnem postopku se preprečuje možnost njihove okužbe in širjenje nalezljive bolezni COVID-19 ne samo med omenjenimi, ampak v vsej populaciji. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi, je z ukrepi treba zagotoviti nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah.

Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

 • omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (na primer EMŠO, davčno številko) ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
 • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. Organ bo lahko zavrnil sprejem vlog iz svoje pristojnosti, če jih vložnik lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti.
 • z odlokom se vzpostavi možnost organa, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja
 • odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve.
 • odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju.
 • odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Vir: Vlada RS

ODLOKU O ODREJANJU IN IZVAJANJU UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 NA MEJNIH PREHODIH NA ZUNANJI MEJI IN NA KONTROLNIH TOČKAH NA NOTRANJIH MEJAH REPUBLIKE SLOVENIJE (5.12.2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok je enak Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list, številka 153/20, 159/20, 163/20 in 169/20). Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-445/20.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Rdeči seznam držav

Med tretjimi državami je na rdeči seznam na novo uvrščena Bocvana.

Med državami članicami EU oziroma schengenskega območja je v Estoniji dodana administrativna enota Tartu, na Finskem je rdeča samo administrativna enota Uusimaa (ostali deli Finske so na oranžnem seznamu), v Grčiji je dodana administrativna enota Osrednja Grčija, Peloponez pa ni več rdeč, Latvija in Litva sta po novem celi rdeči, rdeča pa je postala tudi avtonomna regija Portugalske Azori.

Vir: Vlada RS

ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNE DEJAVNOSTI (5.12.2020)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti ter ga objavi v Uradnem listu Republike Sloveniji. Z njim se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo:

vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

 • perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva.

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (na primer ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Pri tem je obvezno potrebno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu. Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka mora Vlada preverjati vsakih 14 dni.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Vir: Vlada RS

PODALJŠANA VELJAVNOST TURISTIČNIH VAVČERJEV

Vlada republike Slovenije je zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije COVID-19, je vlada sprejela podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Vir: Vlada RS

Vlada Republike Slovenije je za 30 dni podaljšala epidemijo (17.11.2020)

Vlada Republike Slovenije je 16. 11. 2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ODREJANJU IN IZVAJANJU UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 NA MEJNIH PREHODIH NA ZUNANJI MEJI IN NA KONTROLNIH TOČKAH NA NOTRANJIH MEJAH REPUBLIKE SLOVENIJE (12.11.2020)

S spremembo se Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije se izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant (točka 1), se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

Spremeni se izjema v točki 10, in sicer bo po novem ta veljala le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se skrajša na 12 ur (prej 48 ur).

Izjema v točki 16, ki bo po novem točka 14, velja za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.

Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa za prisotnost SARS-CoV-2

Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Spremembe na rdečem seznamu

Z uveljavitvijo odloka bodo na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije Ida-Viru.

Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dniOseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.

Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.

Odlok prične vejati 16. 11. 2020.

Vir: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI SEZNAMA BLAGA ZA SPOPADANJE S POSLEDICAMI EPIDEMIJE COVID-19, KI JE ZAČASNO OPROŠČENO UVOZNIH DAJATEV IN PLAČILA DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI UVOZU (30. 10. 2020)

Vlada je v petek, 30. 10. 2020 za šest mesecev podaljšala veljavnost Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Odlok je podaljšan do 30. aprila 2021.

ODLOK O RAZGLASITVI EPIDEMIJE (18.10.2020)

Z odlokom je na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je začel veljati 19.10.2020 in velja 30 dni. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2588/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

Prebivalcem iz rdečih regij je od petka 16. 10. 2020 prepovedan prehod v druge regije, glede česar veljajo nekatere izjeme. Te izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, koriščenja turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.