Delovne skupine GZS ZISS


Aktivna Zbornica temelji na aktivnih članih, zato v okviru GZS ZISS deluje pet delovnih skupin, v katerih se udejstvujejo naši člani in tako sporočajo svoje poglede in ideje. Članstvo in vodenje delovnih skupin je odprto za vse člane, zato vas vabimo, da se jim pridružite.

DS1 Etični kodeks: skrbi za izvajanje Etičnega kodeksa, ki ga je UO po predlogu DS sprejel na novembrski seji, z namenom spoštovanja načel in vrednot zbornice, katerim so zavezani tako zaposleni na zbornici kot člani, da v medsebojnih razmerjih ter odnosu do zbornice rešujejo etične dileme in usmerjajo svoje vedenje. 

DS2 Zakonodajna in izvršilna oblast: oblikuje in se zavzema za stališča o zakonodajno-izvršilnih zadevah, ki so v interesu zbornice in ki predstavljajo industrijo srečanj na lokalni, regionalni in globalni ravni. Ključna aktivnost zbornice pa je zastopanje teh stališč pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in podjetniškega okolja s sodelovanjem v postopkih njihovega sprejemanja.

DS3 Standardi: skrbi za vključevanje članov zbornice v aktivnosti standardizacije v industriji in s tem soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije. Slednje uresničujejo člani z aktivnim sodelovanjem v tehničnih odborih SIST-a.

DS4 Internacionalizacija: zavzema se za vključevanje slovenskih sejmov in dogodkov v promocijske aktivnosti pristojnih ministrstev, javnih agencij in veleposlaništev v tujini, s tem da se povezujejo s tujimi vladami in agencijami ter vhodne delegacije vežejo na večje slovenske sejme in dogodke. Prav tako se s pomočjo DS zbornica povezuje s tujimi gospodarskimi zbornicami in veleposlaništvi v Sloveniji ter slovenskimi veleposlaništvi v tujin in jih obvešča o dogodkih in sejmih v Sloveniji. 

DS5 Promocija: pripravlja promocijsko strategijo in pomagajo pri izvajanju promocije zbornice in njenih članov. V prihajajočem letu se bo zbornica na ta segment še posebej osredotočili, saj naša mlada zbornica sprva potrebuje prepoznavnost tako znotraj industrije, kot širše javnosti. V tem sklopu torej planiramo predvsem izpostavitev zbornice:

- na vseh večjih dogodkih in sejmih članov zbornice, 

- z distribucijo prvega promocijskega kataloga zbornice, kjer bodo zbrane predstavitve vseh članov in zborničnih storitev,

- prek organizacije dogodkov zbornice v sodelovanju s člani, kot so delavnice, webinarji, izobraževanja. 

- prek že vzpostavljenega mehanizma promocije članov: Član-Članu.