Arhiv: #GZS: Podnebni sklad: Gospodarska zbornica Slovenije kritična do razporeditve porabe sredstev

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljajo pripravo Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki med drugim predlaga nove ukrepe, do katerih bodo podjetja upravičena.

Tako kot pozitivno ocenjujejo dodano možnost kritja stroškov posrednih emisij toplogrednih plinov,  do katerih imajo konkurenčna podjetja v tujini dostop že zadnjih osem let.  Ob tem pa opozarjajo, da se Sklad napaja izključno iz prodaje emisijskih kuponov na dražbi, katerih vrednost se je z začetka letošnjega leta dvignila s 33 na trenutnih 55 eur/t CO2. Posledično to povzroča veliko finančno obremenitev podjetij, vključenih v trgovalno shemo EU ETS, zato je predvideno kritje zelo potrebno Eden ključnih problemom, ki ga vidijo na GZS, je zamujanje Slovenije s pripravo podpornih zakonodajnih podlag za ta izplačila podjetjem, čeprav so v drugih državah članicah ta sredstva na voljo konkurenčnih podjetjem že od leta 2013. Tudi črpanje sredstev v letu 2021 še ni predvideno, kar je zaskrbljujoče.

Predvidene finančne spodbude za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti višje za 2 mio eur od prvotnega predloga vlade, na GZS sprejemajo z velikim zadovoljstvom, hkrati pa pričakujejo agilnost pristojnega organa v podporo izvajanju ukrepa.

Opozarjajo pa na občutno premalo sredstev za nov ukrep za gospodarstvo »tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti«. Glede na predviden kazalnik in oceno učinka bosta podprta 2 projekta RRI, za kar je načrtovana skupna višina sredstev 2,1 mio eur za obdobje treh let. Pozdravljajo dejstvo, da so se celotna sredstva za ukrep »trajnostna gradnja z lesom« povečala za 7,72 mio eur.

Ne glede na to ostaja GZS pri napovedi izvedbe ukrepov in s tem realizacije izplačil, glede na pretekle izkušnje, zelo zadržana. Še vedno je namreč predviden prenos sredstev iz enega v drugo leto. Iz leta 2020 je predviden prenos v leto 2021  v višini 131,873 mio eur, od tega pa v leto 2022 120,034 mio eur, vključujoč prilive, ki so glede na volatilne, rastoče cene emisijskih kuponov težko predvidljivi.

GZS zato predlaga enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, ne glede na razpisovalca, kar bi zagotovilo večjo preglednost in transparentnost nad porabo sredstev in izboljšalo dostop upravičencem do informacij za njihovo črpanje. 

Hkrati GZS pričakuje takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje sredstev Sklada za podnebne spremembe in realizacijo financiranja ukrepov.

[Vir: sporočilo za javnost GZS]

Fotogalerija