O SRIP-u MATPRO


Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je bilo oblikovano leta 2017 na pobudo Strateškega sveta za metalurgijo, ki so ga leta 2013 ustanovila podjetja slovenske kovinske industrije.

Ključno za njegovo delovanje je krepitev že obstoječih in ustvarjanje novih partnerstev z medsebojnim povezovanjem, aktivnim sodelovanjem in vlaganjem v razvoj gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih institucij.

Kronologija:

10. 2. 2020 SRIP MATPRO vstopi v III. fazo delovnja

1. 8. 2018 SRIP MATPRO vstopi v II. fazo delovanja


19. 10. 2017
predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja v dokumentu  »Za Slovenijo prihodnosti« sprejmejo pet sklepov kot predlog Vladi RS v sprejem in izvedbo


7. 7. 2017
Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) sprejme sklep, da se Akcijski načrt za področje »Materialov kot končnih produktov« v celoti potrdi