Arhiv: #koronainfo: V veljavi je #PKP 10

Državni zbor Republike Slovenije je 27. decembra 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, ki prinaša nove ter podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov.
Pravna služba GZS je pripravila kratek povzetek ukrepov, ki jih prinaša zakon in ki se neposredno ali posredno nanašajo na gospodarstvo:

1. Dopolnitev Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (7. – 9. člen)
Podaljšuje se rok za oddajo vloge za uveljavljane pravice delodajalca do povračila nadomestila plače pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije zaradi odsotnosti delavca za vse primere karantene na domu, in sicer do 31. marca 2022.
Podaljšuje se časovna upravičenost do povračila nadomestila plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ne morejo opravljati dela, in sicer prav tako do 31. marca 2022.
Veljavnost ukrepov iz členom 25. do 35. Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva veljajo od 1. julija 2021 do 31. marca 2022. Ukrep povračila nadomestila plače zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok ali ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej je možno podaljšati s sklepov Vlade za obdobje največ tri mesece.

2. Dopolnitev zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID (ZIUOOPE) (16. člen)
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID (ZIUOOPE) v 36. členu ureja finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19. Finančna spodbuda je spodbuda v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za
razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona.
Upravičenci do finančne spodbude so mikro, mala in srednje velika podjetja. Finančna spodbuda se dodeli na podlagi vloge, ki jo upravičenec iz prejšnjega odstavka odda na javni razpis ali javni poziv ali po postopku z neposredno pogodbo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in naslednje) ali z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 in naslednje). Upravičenec mora na dan oddaje vloge izpolnjevati vse pogoje, ki jih je določila Komisija EU. Podrobnejše zahteve določi minister, pristojen za gospodarstvo.
Finančne spodbude so se upravičencem lahko dodeljevale do 31. decembra 2021,  vendar je novi t. i. PKP10 podaljšal rok, in sicer do 30. junija 2022.

3. Sprememba in dopolnitev Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) (19. člen)
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: IZOOPIZG) določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2, koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov, ter pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij.
Zakon določa pristojnosti in kriterije za določitev pomembnih investicij ter predvideno zagotavljanje sredstev. Zakon določa ustanovitev koordinacijske skupine, ki jo ustanovi minister, pristojen za okolje in prostor, s sklepom. Naloge omenjene skupine je koordinacija postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev, povezanih s pomembnimi investicijami, na podlagi področnih predpisov, z namenom pospešitve izvedbe pomembnih investicij.
Uporaba IZOOPIZG je bila predvidena do 31. decembra 2021, vendar je PKP10 podaljšal uporabo IZOOPIZG za eno leto, in sicer do 31. decembra 2022.

4. Spremembe in dopolnitve Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (21. člen)
Podaljšuje se ukrep odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer do 28. februarja 2022. Ukrep bo možno podaljšati s sklepom največ za obdobje treh mesecev. Sklep se bo objavljal v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (26. – 27. člen)
S predlaganim besedilom je potrebno plačilne roke za gospodarske družbe, ki se jim omogoča likvidnost urediti tudi za posredne proračunske uporabnike. Predplačilo se omogoča tudi občinam v primeru črpanja EU sredstev.

6. Odstop od določb Zakona o davku na dodano vrednost (32. člen)
Predlagana je začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, ki se bo od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 uporabljala za dobave, vključno s pridobitvami znotraj Unije, zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki ga bo Vlada določila v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020.

7. Odstop od določb Zakona o delovnih razmerjih (33. – 34. člen)
Podaljšuje se že uveljavljen poenostavljen način obveščanja in vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu, in sicer do 31. decembra 2022.
Podaljšuje se obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta. Delavci, ki v letu 2021 zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARSCov-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19 vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega letnega dopusta iz leta 2020, lahko letni dopust izrabijo najkasneje do 1. aprila 2022. Delavec bo lahko letošnji letni dopust, torej za leto 2021 porabil do konca leta 2022, in sicer do 31. decembra 2022.

8. Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (56. – 61. člen)
Zakon določa upravičenca do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje. Upravičenec bo upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu. Za delavca predlog zakona določa tudi posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, samozaposlenega, družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelja zadruge, kmeta in invalidne osebe.
Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Ukrep bo možno podaljšati s sklepom Vlade za najdlje pet mesecev. Upravičenec bo moral sredstva namensko porabiti. Sklep o podaljšanju bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Izplačilo se bo izvajalo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), kjer bo upravičenec predložil izjavo, da je upravičen do sredstev da namenja sredstva za nakup testov HAG za samotestiranje za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. Izjavo bo moral predložiti do najpozneje 15. februarja 2022. V primeru podaljšanja ukrepa bo moral upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka. FURS bo izplačila opravil najpozneje do 31. marca 2022. Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije.
Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup testov HAG za samotestiranje, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup testov HAG za samotestiranje, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS. Nadzor nad uveljavljanjem pravic bo izvajal Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
Predlog zakona določa tudi globe za predložitve lažnih izjav, ki bodo znašale od 400 do 100.000 EUR za pravne osebe, 2.000 do 50.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnosti in 400 do 4.000 EUR za odgovorne osebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Sredstva bo zagotavljala Republika Slovenija iz proračuna.

9. Podaljšanje bonov 2020 (62. – 63. člen)
Podaljšujejo se boni 2020, ki jih oseba, ki do 1. januarja 2022 ni delno ali v celoti izkoristila. Gre za bone, ki jih je urejal Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 35. členu. Vsebina bonov, upravičenci, način unovčenja in pogoji ponudnikov ostajajo enaki. Veljavnost bonov se podaljšuje do 30. junija 2022.
Zakon predvideva globe za prekrške, ki jih storijo ponudniki storitev. Razpon glob je odvisen ali so kršitve storili samostojni podjetniki ali odgovorne osebe pravne osebe.

10. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za podjetja ( 65. člen)
Zaradi nastalih razmer, se zagotavljajo finančna sredstva za hitre in ugodne likvidnostne kredite pred Slovenskega podjetniškega sklada v višini 10 milijonov EUR letno.

Fotogalerija