Arhiv: Slovenska industrijska strategija 2021-2030

Slovenska industrijska strategija 2021-2030 >>>

 
Vlada Republike Slovenije je v lanskem letu sprejela Slovensko industrijsko strategijo za obdobje do leta 2030. Strategija izhaja iz Strategije razvoja Slovenije 2030, ki je krovni strateški dokument države, pri tem pa upošteva tudi druge strateške dokumente na nacionalni in evropski ravni. Predstavlja vizijo razvoja slovenske industrije kot zelene, ustvarjalne in pametne.

Namen strategije je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije v širšem smislu za obdobje od leta 2021 do leta 2030 in s tem pripraviti pot zelenemu, ustvarjalnemu in pametnemu razvoju. Na podlagi smernic razvoja se bodo oblikovali ukrepi za podporo slovenski industriji pri njenem nadaljnjem napredku, revitalizaciji oziroma preobrazbi. Cilj je, da do leta 2030 Slovenija doseže produktivnost dela, merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, v višini 66.000 EUR.

VIZIJA: slovenska industrija je zelena, ustvarjalna in pametna.
Zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj se med sabo prepletajo in dopolnjujejo. Zato je treba usmeritve razvoja obravnavati, predvsem pa tudi izvajati, povezano. Vsaka od izvedbenih rešitev, oblikovanih na podlagi predlagane strategije, bo smiselno vključevala vse tri komponente in vidike ter tako prispevala k doseganju sinergijskih učinkov in bolj učinkoviti porabi javnih in zasebnih virov.

POSLANSTVO

Slovenska industrijska strategija bo z uravnoteženim spodbujanjem vseh treh komponent trajnostnega razvoja (družba, okolje, gospodarstvo) zagotavljala konkurenčnost gospodarstva in ustvarila pogoje za prestrukturiranje industrije s krepitvijo znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta z večjo dodano vrednostjo ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Strategija uvaja načelo Pomisli najprej zeleno, ustvarjalno in pametno (Think Green, Creative and Smart first). To pomeni, da se pri vsakem ukrepu, razvoju novega izdelka, storitve ali poslovnega modela, pri zagonu novega podjetja in novih investicijah, najprej pomisli, kako in na kakšen način bi lahko prispevali k zelenemu, ustvarjalnemu in pametnemu razvoju. Na ta način se krepi položaj in mednarodno konkurenčnost industrije ter zagotavlja, da ostane vitalni del slovenskega gospodarstva.

Fotogalerija