Združenje za informatiko in telekomunikacije

 

V okviru združenja ZIT delujejo naslednje sekcije


 

ZITex - Izvozne iniciative (Go International)

Sekcija ZiTex je stična točka slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih IKT podjetij, ki si prizadevajo za dvig konkurenčnosti in internacionalizacijo slovenskega IKT sektorja.

Sekcija članom  zagotavlja podporo na naslednjih področjih:

  • pri vstopanju in poslovanju na tujih trgih
  • pri vzpostavljanju mednarodnih povezav in izvedbi projektov v tujini
  • vzpostavljanju boljšega poslovnega okolja za izvoz slovenskih IKT proizvodov in storitev
  • pri uveljavljanju slovenskega IKT sektorja kot gonilne sile slovenskega izvoza pri združevanju domačih podjetij in njihovem skupnem nastopu na tujih trgih

        Kaj vse smo počeli v letu 2021>>

Predsednik sekcije -  Vasko Berden

Povezava >>

 


 

SOEK - Operaterji elektronskih komunikacij

Poslanstvo SOEK je podpiranje razvoja elektronskih komunikacij v Sloveniji ter si z namenom doseganja največjih koristi za končne uporabnike članov SOEK in za lastne člane prizadeva za izboljšanje nacionalnih in evropskih regulatornih aktov na področju elektronskih komunikacij in poslovnega okolja za delovanje članov sekcije na področjih glavnih gospodarskih dejavnosti članov sekcije.

Predsednica sekcije -  Martina Denovnik

 


 

SeGov - Sodelovanje z državno in javno upravo

V sekciji SeGov so združeni ponudniki storitev razvoja programske opreme za državno upravo in javni sektor.

Cilji sekcije so:

  • vzpostavitev in ohranjanje dialoga z državo ter zagotovitev poslovnega okolja za razvoj boljših informacijskih rešitev v državni upravi
  • oblikovanje skupne ponudbe - analiza potreb, trendov in identifikacija razvojnih priložnosti.  V okviru članstva izvajamo pregled kompetenc, resursov, znanj in dobrih praks, katere povezujemo v skupno ponudbo z višjo dodano vrednostjo in s potencialom za skupni tržni preboj v tujino
  • sodelovanje tako med člani kakor z državo pri trženju e-government rešitev v tujini

Predsednik sekcije - Andrej Kotar

Povezava >>

 


 

S3P - Ponudniki programske opreme

V S3P sekciji so združeni ponudniki poslovnih programov, ki sodelujejo med seboj in skupaj rešujejo izzive, ki se vsakodnevno pojavljajo predvsem zaradi sprememb zakonodaje. Sodelujejo pri pripravi ZVOP-2, sodelujejo z informacijskim pooblaščencem ter skupaj s FURS-om rešujejo operativne izzive, ki nastajajo zaradi sprememb zakonodaje. Sekcija deluje v korist vseh ponudnikov programske opreme, zato so vedno dobrodošle tudi pobude članov sekcije in njihovi predlogi, kaj še lahko izboljšajo skupaj.

Predsednik sekcije -  Aleksander Bastl

 

Povezava >>

 


 

SeKV - Kibernetska varnost

Porabnikom kibernetske varnosti bo članstvo v Sekciji za kibernetsko varnost omogočilo, da se z vprašanji kibernetske varnosti ne bodo ukvarjali sami in da bodo večino svojih virov še vedno usmerjali v razvoj svoje osnovne dejavnosti in ne v reševanje kibernetskih problemov. Ponudnikom kibernetskih rešitev bo članstvo v sekciji pomagalo pri razvoju rešitev, omogočalo vplivati na razvoj trga v Sloveniji ter podpiralo nastop na globalnem trgu. Z uresničevanjem Programa dela Sekcije za kibernetsko varnost bomo združevali gospodarstvo, javni sektor in državne institucije ter posamezne strokovnjake za skupen razvoj kibernetskih varnostnih zmogljivosti in tako spodbujali digitalni razvoj gospodarstva.

Predsednik sekcije -  Mihael Nagelj

Povezava >>

 


 

ScienceTech - Povezovanje visokotehnoloških podjetij

Poslanstvo ScienceTech  je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.) ter pridobivanje relevantnih referenc skozi sodelovanje na največjih in najzahtevnejših evropskih ter svetovnih projektih ter zastopanje deležnikov Slovenije v najvidnejših mednarodnih inštitucijah s področja ScienceTech, kot je tudi CERN.

Predsednik sekcije - Janko Burgar

Povezava >>

 

Projekti in delovne skupine druženja ZIT


 

IKT horizontalna mreža

IKT horizontalna mreža  je organizacijsko del SRIP PMiS, finančno pa deluje samostojno. Opredeljena je kot skupek omogočitvenih tehnologij in kompetenc, s svojimi aktivnostmi pa je podpora vsem vertikalam SRIP PMiS ter ostalim SRIP-om. IKT- Hm sledi viziji Vlade Republike Slovenije, da naj postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Referenčnost predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in državo pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenje podjetij in ljudi.

Povezava >>
 AI4Slovenia

Iniciativa AI4Slovenia je bila ustanovljena z namenom povečanja uporabe podatkov in umetne inteligence v gospodarstvu, tako na strani ponudnikov kot tudi uporabnikov. V ta namen povezujemo vse ključne deležnike v Sloveniji z izvajanjem delavnic, seminarjev in izobraževanj.

Povezava >>


Gaia-X Hub Slovenia

Z ustanovitvijo Nacionalnega Gaia-X huba smo naredili pomemben korak na poti k povezani in varni evropski oblačni infrastrukturi, ki bo zagotavljala tehnično povezljivost ponudnikov in semantično interoperabilnost podatkovnih prostorov.

 
Povezava >>


Digitalno inovacijko stišičče (DIH)

Smo eden ključnih ustanoviteljev Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (Digital Innovation Hub Slovenija - DIHS). DIHS pomaga malim in srednjim podjetjem pri digitalni preobrazbi po principu vse-na-enem mestu. Digitalno inovacijsko stičišče  se aktivno zavzema za povezovanje in razvoj storitev za podporo pri digitalni preobrazbi gospodarstva, izobraževalni sferi in javni upravi, pri razvoju digitalnih kompetenc in napovedovanju potreb po digitalnih kadrih, spodbujanju odprtega inoviranja, oblikovanja novih poslovnih modelov, dostopov do eksperimentalnih in pilotnih okolij. V sklopu širše družbene vloge je cilj usmerjen v standardizacijo, regulativo in posodobitev izobraževalnega sistema, v sklopu internacionalizacije pa v povezovanje, prenos izkušenj in primerov dobrih praks med člani mreže DIH-ov EU.

Povezava >>

Smart Society

V sklopu IKT horizontalna mreža (SRIP PMIS) deluje partnerstvo SmartSociety, ki povezuje deležnike za usklajeno digitalizacijo pametnih mest in skupnosti. Informacije o delovanju partnerstva so dosegljiva na spletni strani.

Povezava >>


Cyber Interreg Europe

Uporabni pristopi zagotavljanja kibernetske varnosti se stalno razvijajo, lahko na tem področju pričakujemo preboje, ki jih bodo dosegla prilagodljiva majhna ali srednja podjetja. S sodelovanjem v Cyber Interreg Europe pomagamo poiskati načine, kako olajšati sodelovanje med podjetji na področju kibernetske varnosti, kako razširiti potrebna znanja in kako zmanjšati razdrobljenost trga s storitvami na tem področju.


eZdravstvo

Delovna skupina s področja IT sistemov za e-zdravstvo – v njej sodelujejo člani ZIT, ki se ukvarjajo z informacijsko podporo na področju informacijskih rešitev za sistem zdravstva v Sloveniji. Cilj delovanja skupine je oblikovati smernice in standarde v smeri učinkovitega in povezanega sistema v RS.


Center za ePoslovanje Slovenije

Osrednji cilj Centra za ePoslovanje Slovenije je podpora podjetjem vseh velikosti in panog pri vzpostavljanju elektronskega poslovanja med podjetji in z drugimi organizac.

Povezava >>


Essa - European Software Skills Allinace

V okviru programa Erasmus+ se bo v projektu ESSA oblikovala in izvajala nova strategija programskih veščin in učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja za Evropo. Smo eden izmed 26 evropskih partnerjev, ki sodelujejo pri tem projektu.

Povezava >>


Digitalne veščine in priložnosti - Projekt Skills&Jobs

V okviru projekta Skills&Jobs, ki ga financira Evropska komisija, bodo po Evropi vzpostavljene nacionalne platforme, na katerih se bodo izmenjevale vsebine dobrih praks in virov s področja digitalnih znanj in spretnosti. Repozitorij vsebin za objavo bodo pripravljale vse države udeleženke, tudi Slovenija. Pri nas bo platforma integrirana v spletno stran

Povezava >>


OpsiHub

Stičišče odprtih podatkov Slovenije si prizadeva za celostno sodelovanje k spodbujanju in promociji ter razvoju odpiranja podatkov. Zavzema se tudi za ponovno uporabo odprtih podatkov z namenom, da se razvijejo podjetniške, družbene in socialne vrednosti, ki jih nudijo odprti podatki.
odprti-podatki.mju@gov.si


Rose 2

Skozi projekt ROSE “Readiness Of Slovenian E-Invoicing 2” pripravljamo standarde na področju vseh elektronskih dokumentov, ki so potrebni za celovito e-poslovanje med podjetji (naročilnica, dobavnica in račun). Vzpostavili pa smo tudi Center za elektronsko poslovanje (EPOS), ki ga lahko najdete na naslovu:

Povezava >>