Zapri

 

V okviru združenja ZIT delujejo naslednje sekcije


ZITex - Izvozne iniciative (Go International)

Sekcija ZiTex je stična točka slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih IKT podjetij, ki si prizadevajo za dvig konkurenčnosti in internacionalizacijo slovenskega IKT sektorja.

Sekcija članom zagotavlja podporo na naslednjih področjih:

 • pri vstopanju in poslovanju na tujih trgih
 • pri vzpostavljanju mednarodnih povezav in izvedbi projektov v tujini
 • vzpostavljanju boljšega poslovnega okolja za izvoz slovenskih IKT proizvodov in storitev
 • pri uveljavljanju slovenskega IKT sektorja kot gonilne sile slovenskega izvoza pri združevanju domačih podjetij in njihovem skupnem nastopu na tujih trgih

Kaj vse smo počeli v letu 2023 >>

Predsednik sekcije - Vasko Berden

Povezava >>

SOEK - Operaterji elektronskih komunikacij

Poslanstvo SOEK je podpiranje razvoja elektronskih komunikacij v Sloveniji ter si z namenom doseganja največjih koristi za končne uporabnike članov SOEK in za lastne člane prizadeva za izboljšanje nacionalnih in evropskih regulatornih aktov na področju elektronskih komunikacij in poslovnega okolja za delovanje članov sekcije na področjih glavnih gospodarskih dejavnosti članov sekcije.

Predsednica sekcije - Martina Ferjančič

Povezava >>

SeGov - Sodelovanje z državno in javno upravo

V sekciji SeGov so združeni ponudniki storitev razvoja programske opreme za državno upravo in javni sektor.

Cilji sekcije so:

 • vzpostavitev in ohranjanje dialoga z državo ter zagotovitev poslovnega okolja za razvoj boljših informacijskih rešitev v državni upravi
 • oblikovanje skupne ponudbe - analiza potreb, trendov in identifikacija razvojnih priložnosti. V okviru članstva izvajamo pregled kompetenc, resursov, znanj in dobrih praks, katere povezujemo v skupno ponudbo z višjo dodano vrednostjo in s potencialom za skupni tržni preboj v tujino
 • sodelovanje tako med člani kakor z državo pri trženju e-government rešitev v tujini

Predsednik sekcije - Andrej Kotar

Povezava >>

S3P - Ponudniki programske opreme

V S3P sekciji so združeni ponudniki poslovnih programov, ki sodelujejo med seboj in skupaj rešujejo izzive, ki se vsakodnevno pojavljajo predvsem zaradi sprememb zakonodaje. Sodelujejo pri pripravi ZVOP-2, sodelujejo z informacijskim pooblaščencem ter skupaj s FURS-om rešujejo operativne izzive, ki nastajajo zaradi sprememb zakonodaje. Sekcija deluje v korist vseh ponudnikov programske opreme, zato so vedno dobrodošle tudi pobude članov sekcije in njihovi predlogi, kaj še lahko izboljšajo skupaj.

Predsednik sekcije - Aleksander Bastl

Povezava >>

SeKV - Kibernetska varnost

Porabnikom kibernetske varnosti bo članstvo v Sekciji za kibernetsko varnost omogočilo, da se z vprašanji kibernetske varnosti ne bodo ukvarjali sami in da bodo večino svojih virov še vedno usmerjali v razvoj svoje osnovne dejavnosti in ne v reševanje kibernetskih problemov. Ponudnikom kibernetskih rešitev bo članstvo v sekciji pomagalo pri razvoju rešitev, omogočalo vplivati na razvoj trga v Sloveniji ter podpiralo nastop na globalnem trgu. Z uresničevanjem Programa dela Sekcije za kibernetsko varnost bomo združevali gospodarstvo, javni sektor in državne institucije ter posamezne strokovnjake za skupen razvoj kibernetskih varnostnih zmogljivosti in tako spodbujali digitalni razvoj gospodarstva.

Predsednik sekcije - Mihael Nagelj

Povezava >>

ScienceTech - Povezovanje visokotehnoloških podjetij

Poslanstvo ScienceTech je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.) ter pridobivanje relevantnih referenc skozi sodelovanje na največjih in najzahtevnejših evropskih ter svetovnih projektih ter zastopanje deležnikov Slovenije v najvidnejših mednarodnih inštitucijah s področja ScienceTech, kot je tudi CERN.

Predsednik sekcije - Elvis Janežič

Povezava >>

eZdravje

V sekciji sodelujejo člani ZIT-a, ki se ukvarjajo z informacijsko podporo na področju IKT rešitev za sisteme e-zdravstva v Sloveniji. Cilj sekcije je oblikovati smernice, koncepte in standarde v smeri učinkovitega in povezanega sistema v Sloveniji v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki doma in v tujini.

Predsednik sekcije: Igor Zorko


AIDAS – Sekcija za podatkovno znanost in umetno inteligenco

Poslanstvo sekcije je spodbujanje razvoja in uvajanja produktov, rešitev in storitev na področju podatkovne znanosti in umetne inteligence. Cilj je podpreti potrebe članov in se odzvati na ključne trende v industriji in pričakovano regulativo, kar bo močno vplivalo na IKT sektor, vključevanje v proces nastajanja pobud in regulative ter pravočasno prilagajanje panoge na spremembe.


SITIP – Sekcija za IT infrastukturo in podatkovne centre

Sekcija se bo ukvarjala s problematiko in priložnostmi s področja IT infrastrukture in podatkovnih centrov in bo namenjena članom, ki se ukvarjajo z navedeno tematiko.

Cilji in načrtovane aktivnosti:

 • Pozicioniranje kakovostne in sodobne IT infrastrukture in Podatkovnih centrov
 • Obravnavanje problematike (lokalno, EU)
 • Promocija konceptov, arhitektur, primerov dobre prakse, sodobnih konceptov, trendov – do drugih panog in do države
 • Povezovanje / sodelovanje znotraj IKT sektorja
 • Skupni nastop do države Izboljševanje stanja na trgu

  Predsednik: Branko Jovanovič
  Podpredsednica: Barbara Domicelj

 

Projekti in delovne skupine združenja ZIT


IKT horizontalna mreža

IKT horizontalna mreža je organizacijsko del SRIP PMiS, finančno pa deluje samostojno. Opredeljena je kot skupek omogočitvenih tehnologij in kompetenc, s svojimi aktivnostmi pa je podpora vsem vertikalam SRIP PMiS ter ostalim SRIP-om. IKT- Hm sledi viziji Vlade Republike Slovenije, da naj postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Referenčnost predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in državo pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenje podjetij in ljudi.

Povezava >>

AI4Slovenia

Iniciativa AI4Slovenia je bila ustanovljena z namenom povečanja uporabe podatkov in umetne inteligence v gospodarstvu, tako na strani ponudnikov kot tudi uporabnikov. V ta namen povezujemo vse ključne deležnike v Sloveniji z izvajanjem delavnic, seminarjev in izobraževanj.

Povezava >>


Gaia-X Hub Slovenia

Z ustanovitvijo Nacionalnega Gaia-X huba smo naredili pomemben korak na poti k povezani in varni evropski oblačni infrastrukturi, ki bo zagotavljala tehnično povezljivost ponudnikov in semantično interoperabilnost podatkovnih prostorov.


Povezava >>


Digitalno inovacijsko stičišče (DIH)

Smo eden ključnih ustanoviteljev Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (Digital Innovation Hub Slovenija - DIHS). DIHS pomaga malim in srednjim podjetjem pri digitalni preobrazbi po principu vse-na-enem mestu. Digitalno inovacijsko stičišče se aktivno zavzema za povezovanje in razvoj storitev za podporo pri digitalni preobrazbi gospodarstva, izobraževalni sferi in javni upravi, pri razvoju digitalnih kompetenc in napovedovanju potreb po digitalnih kadrih, spodbujanju odprtega inoviranja, oblikovanja novih poslovnih modelov, dostopov do eksperimentalnih in pilotnih okolij. V sklopu širše družbene vloge je cilj usmerjen v standardizacijo, regulativo in posodobitev izobraževalnega sistema, v sklopu internacionalizacije pa v povezovanje, prenos izkušenj in primerov dobrih praks med člani mreže DIH-ov EU.

Povezava >>

Smart Society

V sklopu IKT horizontalna mreža (SRIP PMIS) deluje partnerstvo SmartSociety, ki povezuje deležnike za usklajeno digitalizacijo pametnih mest in skupnosti. Informacije o delovanju partnerstva so dosegljiva na spletni strani.

Povezava >>


Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA)

V okviru programa Erasmus+ bo glavni cilj projekta ARISA doseči sistemski in strukturni prispevek k zmanjšanju pomanjkanja znanja, vrzeli in neusklajenosti znanj in spretnosti ter zagotoviti ustrezno kakovost in raven znanja v sektorju umetne inteligence.

Povezava >>


Data Spaces for Smart and Sustainable Cities and Communities (DS4SSCC)

Cilj projekta Podatkovni prostori za pametna in trajnostna mesta in skupnosti, ki ga vodi organizacija OASC in ga financiran Evropska komisija iz programa Digitalna Evropa, je združiti obstoječe znanje in rešitve na področju skupne rabe in dostopa do podatkov ter deležnike, kot so referenčna mesta in skupnosti iz celotne EU, ter skupaj z njimi pripraviti tehnološki načrt za vzpostavitev podatkovnih prostorov na tem področju.

Povezava >>


Center za ePoslovanje Slovenije

Osrednji cilj Centra za ePoslovanje Slovenije je podpora podjetjem vseh velikosti in panog pri vzpostavljanju elektronskega poslovanja med podjetji in z drugimi organizac.

Povezava >>


Essa - European Software Skills Allinace

V okviru programa Erasmus+ se bo v projektu ESSA oblikovala in izvajala nova strategija programskih veščin in učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja za Evropo. Smo eden izmed 26 evropskih partnerjev, ki sodelujejo pri tem projektu.

Povezava >>


Digitalne veščine in priložnosti - Projekt Skills&Jobs

V okviru projekta Skills&Jobs, ki ga financira Evropska komisija, bodo po Evropi vzpostavljene nacionalne platforme, na katerih se bodo izmenjevale vsebine dobrih praks in virov s področja digitalnih znanj in spretnosti. Repozitorij vsebin za objavo bodo pripravljale vse države udeleženke, tudi Slovenija. Pri nas bo platforma integrirana v spletno stran

Povezava >>


OpsiHub

Stičišče odprtih podatkov Slovenije si prizadeva za celostno sodelovanje k spodbujanju in promociji ter razvoju odpiranja podatkov. Zavzema se tudi za ponovno uporabo odprtih podatkov z namenom, da se razvijejo podjetniške, družbene in socialne vrednosti, ki jih nudijo odprti podatki.

Povezava >>


Data Space for Skills (DS4Skills)

Projekt bo razvil odprt in zaupanja vreden ekosistem za skupno rabo podatkov o znanjih in spretnostih v EU. Konzorcij projekta, ki ga vodi organizacija DIGITALEUROPE, združuje ključne deležnike s področja industrije, izobraževanja in podatkovnih ekosistemov. Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Digitalna Evropa.

Povezava >>


HIGHFIVE

Preko Instrumenta medregionalnih naložb v inovacije (I3) se bo izvajal projekt HIGHFIVE - Spodbujanje digitalne in zelene rasti v živilskopredelovalni industriji z medregionalnimi inovacijskimi naložbami, katerega cilj je spodbuditi, omogočiti in pospešiti ciljno usmerjene in medregionalne naložbene ukrepe v mala in srednja podjetja za izvajanje ali prenos na trg naprednih digitalnih rešitev za specifične izzive živilskopredelovalnih podjetij ter tako prispevati h krepitvi strategije »od vil do vilic«.

Povezava >>


CyberHubs

Cilj projekta CyberHubs iz programa Erasums+ je okrepiti ekosistem veščin na področju kibernetske varnosti v Evropi z vzpostavitvijo mreže 7 stičišč (CyberHUB) kibernetske varnosti v Belgiji, Estoniji, Grčiji, na Madžarskem, Litvi, Sloveniji in Španiji, ki bodo spodbujala razvoj digitalnih veščin na področju kibernetske varnosti in podpirala razvoj usposabljanj strokovnjakov za kibernetsko varnost. V okviru projekta bomo izvedli aktivnosti za vzpostavitev evropske mreže stičišč za področje kibernetske varnosti, razvoj nacionalnih strategij na področju kompetenc, ustvarjanje inovativnih rešitev prek Hackathona, vzpostavitev dolgoročnih partnerstev in sodelovanja s širšim ekosistemom kibernetske varnosti, povezovanje med vozlišči s prenosom dobrih praks, nacionalnih konferenc ter spodbujanje sodelovanja med institucijami znanja, gospodarstvom in oblikovalci politik.

Povezava >>