Dan papirništva

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije


Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (ZPPPI) pri GZS združuje interese podjetij s področja proizvodnje lesovine, papirja, kartonov, lepenke, valovitega kartona, transportne in komercialne embalaže, higienske konfekcije ter drugih proizvodov iz papirja.

ZPPPI je mesto srečevanja in povezovanja podjetij ter mesto združevanja idej, znanj in izkušenj strokovnjakov iz papirne panoge. Združenje spremlja tekoča gospodarska gibanja v dejavnostih, oblikuje panožne usmeritve in stališča glede reševanja tekočih in razvojnih vprašanj ter podpira akterje pri reševanju panožnih problemov. Članom zagotavlja nove priložnosti za izboljšanje konkurenčnost in za razvojni preboj v inovativno družbo. Je pomembno mesto za koordinirane aktivnosti na področju promocije panoge in center kakovostnih poslovnih informacij.

Osnove delovanja ZPPPI so začrtane v Memorandumu slovenske papirne in papirno predelovalne industrije, ki določa tri glavna področja: ENERGETIKO, EKOLOGIJO in EKONOMIJO, ki predstavljajo največje izzive za panogo v teh časih. Ključna usmeritev ZPPPI je zastopanje interesov panoge v dialogu z oblikovalci poslovnega okolja, katerih odločitve lahko bistveno vplivajo na konkurenčnost papirne in papirno predelovalne industrije na domačem, predvsem pa izvoznih trgih. Od leta 2010 je ZPPPI tudi član Evropske konfederacije proizvajalcev papirja – CEPI.

Papirništvo ima v Sloveniji večstoletno tradicijo. V 19. stoletju je bilo nosilec industrializacije (eden prvih parnih strojev), danes pa je zagotovo protagonist med industrijskimi panogami na področju uvajanja elementov sonaravne proizvodnje. Tak status si zasluži zaradi obnovljivih surovin, naravi prijaznih izdelkov ter sodobnih, avtomatiziranih in ekološko prilagojenih proizvodnih procesov, ki so rezultat dolgoletnega sistematičnega dela.

Danes slovensko papirno in papirno predelovalno industrijo predstavlja 117 podjetij. Skupaj ustvarijo 860 mio € prihodkov, v povprečju 49,270 € dodane vrednosti na zaposlenega ter so zanesljiv delodajalec skupno okoli 4.400 zaposlenim (podatki za leto 2019). Slovenska papirna industrija je močno izvozno usmerjena, zato je glavna skrb podjetij ohranjanje mednarodne konkurenčnosti.

Idejno in izvedbeno je za organizacijo Dneva slovenskega papirništva zadolžena Promocijska skupina ZPPPI.