Pravilnik o elektromagnetni združljivosti

The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (2014/30/EU)

 

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16 in 9/20) določa zahteve za elektromagnetno združljivost opreme, njeno dajanje na trg in omogočanje dostopnosti na trgu, v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 79), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1139/EU).

Elektromagnetna združljivost je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem okolju zadovoljivo deluje, ne da bi pri tem proizvajala nesprejemljive elektromagnetne motnje za drugo opremo v tem okolju. Vsa oprema mora biti odporna na obstoječe elektromagnetne motnje in delovati v kot je predvideno, prav tako pa ne sme oddajati v okolje nesprejemljivih elektromagnetnih motenj.

Elektromagnetna motnja je vsak elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje opreme(lahko je elektromagnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem mediju razširjanja).

Odpornost je zmožnost opreme, da v navzočnosti elektromagnetnih motenj deluje, kot je predvideno, ne da bi se pri tem poslabšala kakovost njenega delovanja;

Oprema je lahko dostopna na trgu ali dana v obratovanje le, če je v skladu s tem pravilnikom, je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen. Bistvene zahteve, v skladu s katerim mora biti oprema načrtovana in izdelana, so določene v Prilogi 1 tega pravilnika.

Zaradi razlogov, ki temeljijo na elektromagnetni združljivosti, omogočanje dostopnosti opreme na trgu ali njeno dajanje v obratovanje ne sme biti ovirano, če je oprema v skladu s tem pravilnikom, kar proizvajalec zagotavlja z namestitvijo oznake CE na opremo in podano Izjavo EU o skladnosti.


Na strokovnih sejmih, razstavah ali podobnih prireditvah se lahko prikazuje ali razstavlja oprema, ki ni skladna z zahtevami tega pravilnika, pod pogojem, da viden znak jasno opozarja na to, da se ne sme omogočati dostopnosti te opreme na trgu ali njeno dajanje v obratovanje, dokler se je ne uskladi s tem pravilnikom. Razstavljanje je dovoljeno le pod pogojem, da so bili izvedeni ustrezni ukrepi za preprečitev elektromagnetnih motenj.