Pravilnik o elektromagnetni združljivosti

The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (2014/30/EU)


Aparat je vsaka končna naprava ali kombinacija teh naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote dostopne na trgu za končnega uporabnika in lahko povzročajo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje. Nahaja se v obliki:
sestavnih delov ali podsklopov, namenjenih temu, da jih v aparat vgradi končni uporabnik, in lahko povzročijo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje;
premičnih naprav, opredeljenih kot kombinacija aparatov in, kadar je to ustrezno, drugih naprav, ki se lahko premeščajo in uporabljajo na različnih mestih;

Nepremični sestav je določena kombinacija več vrst aparatov in, kjer je to ustrezno, drugih naprav, ki so sestavljene, nameščene in namenjene za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu.

Ta pravilnik se uporablja za vso opremo (aparat ali nepremični sestav), razen za:

radijsko opremo;

letalsko opremo, ki je namenjena izključno za uporabo med letom (zrakoplove in brezpilotne zrakoplove ter z njimi povezane motorje, propelerje, dele in nenameščeno opremo);

- radijsko opremo, ki jo uporabljajo radioamaterji;

- opremo, katere fizikalne lastnosti so same po sebi take, da ne more proizvajati ali prispevati k elektromagnetnemu oddajanju, in deluje brez nesprejemljivega poslabšanja v navzočnosti elektromagnetnih motenj, ki so običajno rezultat predvidene uporabe;

- po naročilu proizvedene komplete za ocenjevanje, namenjene izključno strokovnjakom za uporabo v raziskovalnih in razvojnih objektih za namene raziskav in razvoja;

- opremo iz prejšnjega odstavka, kadar so bistvene zahteve iz Priloge 1, v celoti ali deloma bolj podrobno določene z drugimi akti Evropske unije.

V primeru radijske opreme, ki jo uporabljajo radioamaterji, se kompleti posameznih delov, ki jih radioamaterji lahko sami sestavijo, in oprema, dostopna na trgu, ki jo radioamaterji lahko predelajo za lastno uporabo, ne štejejo za opremo, dostopno na trgu.

 

Proizvajalec mora pri dajanju svojih aparatov na trg zagotoviti, da so bili načrtovani in proizvedeni v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.

To zagotovi na način da:
pripravi tehnično dokumentacijo iz Priloge 2 ali Priloge 3, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika,
izvede ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika ali pa ga da izvesti.
Kadar je bilo s tem postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da je aparat skladen z uporabljenimi zahtevami, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti
in namesti oznako CE.

Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti deset let po tem, ko je bil aparat dan na trg.

Proizvajalec izvaja postopke za zagotovitev skladnosti serijske proizvodnje s tem pravilnikom. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju aparata ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost aparata.

Proizvajalec mora na aparatih, katere je dal na trg, označiti / navesti sledeče podatke:
tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element;
svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko ter naslov na katerem je dosegljiv. V naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organ za nadzor trga zlahka razume.

Kadar velikost ali narava aparata tega ne dopušča, zahtevane informacije navede na embalaži oziroma v dokumentu, ki je priložen aparatu.

Proizvajalec zagotovi, da so aparatu priložena navodila in informacije iz 18. člena tega pravilnika (o vseh posebnih varnostnih ukrepih, ki morajo biti sprejeti pri sestavljanju, vgradnji, vzdrževanju ali uporabi aparata, da se pri dajanju v obratovanje zagotovi skladnost aparata z bistvenimi zahtevami) v slovenskem jeziku. Taka navodila in informacije ter vsako označevanje so jasni, razumljivi in nedvoumni.

Proizvajalec, ki meni ali upravičeno domneva, da aparat, ki so ga dali na trg, ni skladen s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe za zagotovitev skladnosti aparata, ga po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar aparat pomeni tveganje, proizvajalec o tem takoj obvesti organ za nadzor trga in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih. Na zahtevo tega organa proizvajalec sodeluje z njim pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča aparat, katerega je dal na trg.

Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika, ki lahko tako v njegovem imenu opravlja določene naloge, kot npr.:
hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo (za potrebe nadzornih organov – 10 let);
sodeluje z nadzornimi organi v primeru potrebe za dokazovanje skladnosti aparata;
sodeluje z nadzornimi organi v okviru pooblastila pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča aparat.

Uvoznik je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, ki da aparat iz tretje države na trg EU. Pred dajanjem na trg, mora tako zagotoviti:
da je aparat skladen s tem pravilnikom;
da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti;
da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo;
da ima aparat nameščeno oznako CE;
da so aparatu priloženi zahtevani dokumenti in informacije in
da je proizvajalec izpolnil zahteve glede označevanja in podatkov navedenih na aparatu.

Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da aparat ni skladen z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, aparata ne da na trg, dokler ne zagotovi njegove skladnosti. Poleg tega, kadar aparat pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organ za nadzor trga.

Uvoznik na aparatu navede svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče zaradi velikosti ali narave aparata, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen aparatu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organ za nadzor trga  zlahka razumejo.

Uvoznik zagotovi, da so aparatu priložena navodila in predpisane informacije v slovenskem jeziku.

Uvoznik zagotovi, da medtem, ko je aparat pod njihovo odgovornostjo, pogoji njegovega skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njegove skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.

Uvoznik, ki meni ali upravičeno domneva, da aparat, katerega je dal na trg, ni skladen s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, za zagotovitev skladnost tega aparata, ga po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar aparat pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, uvoznik o tem takoj obvesti organ za nadzor trga in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih

Uvoznik deset let po tem, ko je bil aparat dan na trg, hrani kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organa za nadzor trga in zagotavlja, da je tehnična dokumentacija na voljo temu organu na njegovo zahtevo.

Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga, uvoznik temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, potrebno za dokazovanje skladnosti aparata s tem pravilnikom, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa uvoznik z njim sodeluje pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča aparat, katerega je dal na trg.

Tudi distributer ima določene obveze in pri omogočanju dostopnosti aparatov na trgu ravna s potrebno skrbnostjo, pri tem pa upošteva zahteve tega pravilnika.

Preden distributer omogoči dostopnost aparata na trgu, preveri:
da ima aparat nameščeno oznako CE,
da je opremljen z zahtevanimi dokumenti ter navodili in informacijami v slovenskem jeziku ter
da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve glede oznak iz petega in šestega odstavka 7. člena ter tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika

Preden distributer omogoči dostopnost električne opreme na trgu, preveri:
ali ima električna oprema nameščeno oznako CE;
ali je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter navodili in varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku ter
ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve glede označevanja in podatkov navedenih na aparatu (tip, firma s kontaktnim podatkom).

Tudi distributer zagotovi, da medtem, ko je aparat pod njegovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njegove skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.

Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da aparat ni skladen z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, omogoči dostopnost aparata na trgu šele, ko je zagotovljena njegova skladnost. Poleg tega, kadar aparat pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali in premoženja, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika, kakor tudi organ za nadzor. Na zahtevo tega organa distributer z njim sodeluje pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča aparat, katerega dostopnost na trgu je omogočil.

 

Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika šteje kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca, kadar da na trg aparat pod svojim imenom ali blagovno znamko ali tako spremeni aparat, ki je že bil dan na trg, da to lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom.

 

Domneva o skladnosti opreme na podlagi harmoniziranih standardov

Za opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali z njihovim delom se domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, katere so zajete v teh standardih ali v njihovih delih.

 

Postopki ugotavljanja skladnosti aparata

Skladnost aparata z bistvenimi zahtevami, določenimi v Prilogi 1 tega pravilnika, se dokazuje po enem od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
z notranjo kontrolo proizvodnje, kot je določena v Prilogi 2;
z EU-pregledom tipa, ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje, kot sta določena v Prilogi 3.

 

 

Izjava EU o skladnosti

 

Proizvajalec z izjavo EU o skladnosti potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika in prevzame odgovornost, da je aparat v skladu s tem pravilnikom.

Obvezni elementi izjave EU o skladnosti so (Priloga 4):
navedba Modela aparata/proizvod (proizvod, tip, serija ali serijska številka);
Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
Besedilo: »Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.«
Predmet izjave (identifikacija aparata, ki omogoča sledljivost: lahko vključuje dovolj jasno barvno sliko, če je to potrebno za identifikacijo aparata);
Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji (sledi navedba direktiv, npr. EMCD,…);
Sklicevanja na uporabljene relevantne harmonizirane standarde, vključno z datumom standarda, ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana;
Kadar je to primerno, priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti … (ime, številka) je izvedel … (opis posega) in izdal certifikat o EU-pregledu tipa:
Dodatne informacije (če je potrebno);
Kraj in datum izdaje izjave;
Ime in priimek, funkcija in podpis odgovorne osebe.

Izjava EU o skladnosti je napisana v slovenskem jeziku ali pa je v slovenski jezik prevedena.

Kadar se za aparat uporablja več kot en akt EU, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti. Taka izjava vsebuje identifikacijo zadevnih aktov EU, vključno z navedbo njihove objave.

Oznaka CE mora biti vidno, berljivo in neizbrisno nameščena na aparat ali na njegovo tablico s podatki. Kadar to ni mogoče ali narava aparata tega ne dopušča, se oznako CE lahko namesti na embalažo in na dokumente, ki so priloženi električni opremi. Oznaka CE se namesti, preden je električna oprema dana na trg.

 

Podatki o uporabi aparata

K aparatu so priložene informacije o vseh posebnih varnostnih ukrepih, ki morajo biti sprejeti pri sestavljanju, vgradnji, vzdrževanju ali uporabi aparata, da se pri dajanju v obratovanje zagotovi skladnost aparata z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1.

Aparat, za katerega skladnost z bistvenimi zahtevami ni zagotovljena v stanovanjskih območjih, je opremljen z jasno navedbo take omejene uporabe, po potrebi tudi na embalaži.

Informacije, ki omogočajo dajanje aparata v uporabo v skladu z njegovo namembnostjo, so vključene v navodila, ki so priložena k aparatu.

 

Nepremični sestavi

Za aparat, ki je dostopen na trgu in se lahko vgradi v nepremični sestav, veljajo vse ustrezne določbe za aparat v tem pravilniku.

Ne glede na prejšnji odstavek, zahteve iz 6. do 12. člena in 14. do 18. člena tega pravilnika niso obvezne za aparat, ki je namenjen za vgraditev v posamezni nepremični sestav, in ni dostopen na trgu.

V primerih iz prejšnjega odstavka se v priloženi dokumentaciji identificira nepremični sestav in njegove značilnosti elektromagnetne združljivosti ter navede previdnostne ukrepe, ki so potrebni za vgraditev aparata v nepremični sestav, da skladnost tega sestava ne bi bila ogrožena.

Kadar nepremični sestav kaže znake neskladnosti, zlasti kadar prihaja do pritožb v zvezi z motnjami, ki jih naprava povzroča, lahko organ za nadzor nepremičnih sestavov v obratovanju glede na pristojnost, zahteva dokazila o skladnosti nepremičnega sestava in po potrebi sproži postopek ocenjevanja skladnosti nepremičnih sestavov. Kadar se ugotovi neskladnost, organ za nadzor nepremičnih sestavov v obratovanju glede na pristojnost odredi ustrezne ukrepe, da se nepremični sestav uskladi z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1.

 

Poglavje IV. Pravilnika se nanaša na organe za ugotavljanje skladnosti in priglasitev.

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika pa v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, in s predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov, opravljajo:

-          Tržni inšpektorat Republike Slovenije za aparate na trgu;

-          Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za aparate in nepremične sestave v obratovanju;

-          Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo za nepremične sestave v obratovanju.