Zdravi na kvadrat

O promociji zdravja na delovnem mestu


Slovenija je trenutno edina evropska država, ki je uzakonila izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6. člen) določa, da se tradicionalne aktivnosti za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu (VZD) v podjetju nadgrajujejo z dodatnimi aktivnostmi za promocijo zdravja na delovnem mestu (PZDM), to je s spodbujanjem zaposlenih pri pozitivnih spremembah življenjskega sloga, pomembnih za ohranjanje in krepitev zdravja. Po zakonu je tako vsak delodajalec dolžan zaposlenim zagotavljati promocijo zdravja na delovnem mestu. Delovno mesto naj bi bila vstopna točka za spreminjanje življenjskega sloga, zaposleni pa naj bi navade, ki jih pridobijo na delovnem mestu, prenesli tudi v domače okolje. 

Na Ministrstvu za zdravje so izšle tudi smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki podajajo temeljna načela za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in so pripravljene kot orodje oziroma pripomoček za delodajalca pri načrtovanju in izvajanju programov promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) navaja, da se naložba v dober program zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu po 3 letih lahko celo do šestkratno obrestuje. Statistika kaže, da se vlaganja v samo promocijo zdravja na delovnem mestu, pretežno zaradi manjših stroškov zaradi odsotnosti z dela ter boljšega počutja in motivacije zaposlenih, povrnejo z 2,5- do 4,8-kratnikom vložka. Podjetja, ki vlagajo v promocijo zdravja, lahko pričakujejo do 36 % nižji bolniški stalež.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letih 2013 in 2014 ter ponovno v letih 2015 in 2016 finančno podprl več projektov promocije zdravja na delovnem mestu. Pri GZS–Združenju kemijske industrije je v letih 2013 in 2014 potekal projekt Zdravi na kvadrat, ki je nudil različne aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga za zaposlene v kemijski in kovinski industriji. Združenje je prav tako pridobilo projekt Zdravi na kvadrat 2 za leti 2015 in 2016, v katerem sodeluje več panog predelovalne industrije.