Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično-kostnih obolenj med gradbenimi delavci     

Tri nacionalne organizacije GZS ZGIGMSDGD Slovenije in VZD Zbornica so skupaj uspešno kandidirale s projektnim predlogom Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično-kostnih obolenj med gradbenimi delavci na javni razpis ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016. Projekt je koordiniral SDGD Slovenije>>>Predvideno trajanje projekta je fokusirano na obdobje junij 2015 - november 2016.  Rezultati so še vedno uporabni in jih priporočamo v uporabo deležnikom, še zlasti gradbenim podjetjem.


OZADJE PRIJAVE PROJEKTNEGA PREDLOGA "GRADIM ZDRAVO"
Promocija zdravja na delovnem mestu je osnovna aktivnost za bolj zdrave delavce kot tudi za bolj zdravju prijazna delovna mesta. Promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces v katerem morajo sodelovati delodajalci in delavci, saj mora biti delo organizirano tako, da je čim manj nevarno za zdravje in ne zmanjšuje delovne sposobnosti delavca, ki bo tako lahko opravljal svoje delo skozi vso delovno dobo. Promocija zdravja združuje ugodno delovno okolje, skrb za telesno in duševno zdravje delavca in zdrav način življenja na splošno. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na počutje delavca, tako na delovnem mestu kot sicer v življenju. Dobro počutje delavca pa ugodno vpliva na storilnost, motiviranost za delo in posledično manj odsotnosti. Zato lahko rečemo, da dobro počutje delavca ugodno vpliva tudi na rezultate podjetja.  V industriji gradbenega materiala in gradbeništvu je promocija zdravega načina življenja in skrb za zdrava delovna mesta pomembna aktivnost, saj so delovna mesta zaradi narave dela pogosto zdravju škodljiva in predstavljajo redne dnevne obremenitve ter delo v najrazličnejših vremenskih stanjih (megla, pršenje, mraz, vročina, …). Delavci v gradbenih dejavnostih pa so pri svojem delu izpostavljeni težkim obremenitvam, različnim vremenskim vplivom, delu v prisiljenem položaju, ropotu ter delu v vlagi in zaprašenosti, in počitku z malico ob različnih urah vsak dan (skladno z delovnim procesom tega dne) zaradi katerih je med temi delavci veliko odsotnosti zaradi mišično kostnih obolenj. Spodbujanje preventivnih ravnanj in njihovo izvajanje lahko na dolgi rok zmanjšata absentizem iz tega naslova, delavcem pa omogočita zdravo življenje tudi v starosti in v podobni fizični kondiciji kot v ostalih gospodarskih panogah. Preventivna ravnanja zmanjšujejo finančno obremenitev delodajalcev oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kadar traja bolniški stalež več kot 30 dni. 

KRATKA ANALITIKA BOLNIŠKIH STALEŽEV GRADBENIH DEJAVNOSTIH 
Iz naslova odsotnosti zaradi bolniških staležev (BS) in razloga zadržanosti bolezen, je v letu 2014 delodajalce gradbenih dejavnosti in ZZZS skupaj po naših izračunuihza 376.437 delovnih dni bremenilo okvirno v znesku 16.563.228 EUR. Enaka statistika v letu 2013 je beležila 406.421 izgubljenih delovnih dni, ki so delodajalce gradbenih dejavnosti in ZZZS skupaj bremenili v znesku 17.882.524 EUR. Kratkoročni trend kaže upad števila izgubljenih delovnih dni iz naslova boleznih v gradbenih dejavnostih v letu 2013 na leto 2014, kljub dejstvu, da so te dejavnosti v obeh letih zaposlovale zelo podobno število zaposlenih. Zneski za nadomestila BS so še vedno visoki in je treba stremeti k njihovemu zmanjševanju. Statistike in podatkov kakšen delež zneska v posameznem letu iz naslova BS npr. za dejavnost F je plačala ZZZS in koliko so v deležu prispevali delodajalci, ZZZS ne vodi. NIJZ pa nam je za leto 2014 posredoval podatek, da BS v gradbeni dejavnosti (samo F) delodajalce bremenijo ca. 66 % po številu primerov BS (povprečje v Sloveniji je 65 %) in ca. 38 % po številu dnevov BS (povprečje v Sloveniji je 34 %).

NAMEN IN CILJI PROJEKTA
Namen projekta Gradim zdravo oziroma Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci je sistematični in analitični pristop k promociji zdravja na delovnem mestu v gradbenih dejavnostih s ciljem izboljšanja ozaveščenosti, informiranosti ter izobraževanja o možnih preventivnih aktivnostih. Neposredne strokovne preventivne gibalne aktivnosti gradbenih delavcev in spodbuda delodajalcev so pomembne pri zmanjševanju mišično kostnih obolenj, ki v teh dejavnostih močno izstopajo, tudi glede na povprečje vseh zaposlenih v Sloveniji. Vodstvom podjetij in zaposlenim v gradbenih dejavnostih želimo predstaviti tudi različne možne ukrepe za bolj zdravo ureditev delovnih mest. Projekt želi spodbuditi gradbene delavce in vse bodoče zaposlene v tem sektorju k spremembi njihovih dnevnih gibalnih aktivnostih in bolj zdravem načinu gibanja in dela, saj to lahko zmanjšajo pogostost in posledice mišično kostnih obolenj. Več: www.sdgd.si/projekt_promocije_zdravja 

V gradbenih dejavnostih so po propadu velikih podjetij ostala večinoma majhna in srednja podjetja, ki praviloma nimajo zaposlenih poverjenikov za varnost in zdravje pri delu, prav tako pa so omejena s finančnimi sredstvi za ta namen. V okviru projekta bomo (varnostni inženirji in vodje projekta) obiskali do deset (10) takšnih podjetij oz. njihovih gradbišč, mentorski obisk, in delavcem na krajši praktični delavnici s primeri, v katere bodo aktivno vključeni, predstavili pomen preventivnih ravnanj in njihov vpliv na zdravje delavca. Z njimi se bomo pogovorili o pomenu preventivnih ravnanj na delovnem mestu in izven delovnega mesta ter jih s pomočjo promocijskega tiskanega večjezična gradiva nagovorili k večji zavezi po izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje, kar bomo bo mentorskem obisku na gradbišču kasneje tudi preverili z delodajalcem ter ovrednotili in nagradili izbrane prizadevne delavce. V tem projektu se bomo osredotočili na ozaveščanje delavcev in njihovih vodij o zdravem in varnem načinu dela in vzpodbujali delodajalce k premišljeni in trajni promociji zdravja na delovnem mestu.

TRAJANJE PROJEKTA: januar 2015 - november 2016. 

VSEBINA PROJEKTA-AKTIVNOSTI

V okviru projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci načrtujemo naslednje aktivnosti, ki jih bodo usmerjali člani ožje delovne skupine:
·       predstavitev analize absentizma zaradi mišično kostnih bolezni v podjetjih (vprašalniki za PODJETJA-UPRAVO IN DELAVCE) 
·       promocija projekta med deležniki: objava strokovnega članka v reviji DELO IN VARNOST, predstavitev na posvetu ZZZS Laško 26. in 27.11.2015, na zimski seji UO GZS ZGIGM, na srečanju podkomisije SOC-2 pod okriljem FIEC-EU panožne organizacije, na Gradbeniadi 2016, v reviji GZS Glas gospodarstva julij-avgust 2016, 2 x v glasilu ZSSS Delavska enotnost (št.22-2016, št.43-2015), med mentorskim terenskim obiskom in kasneje po mentorskem obisku gradbišča  ali proizvodnje IGM, v okviru podobnih PZDM projektov ipd., 
·    ocena stanja prek anketnikov in obdelave podatkov s strani deležnikov (članov ožje delovne skupine), pred mentorskim obiskom in kasneje po obisku gradbišča,
·       priprava informativnega tiskanega gradiva – informacijske mape za delodajalce in delavce, zgibanke o projektu za delodajalce in osebnih blokci MOJ MESEČNIK SPREMLJANJA ZDRAVJA za gradbene delavce,
·       priprava, oblikovanje, prevod, tisk, razdelitev in pošiljanje tiskanih projektnih gradiv (različni info plakati, "zdrave majice, NIJZ gradiva,...) delodajalcem in delavcem, 
·        pregled in priprava nabora drugih že pripravljenih vsebin in rezultatov iz ostalih projektov promocije zdravja za delodajalce (TOČKA PROMOCIJE ZDRAVJA, ZDRAVI NA KVADRAT, info gradivo NIJZ),
·        priprava nabora ustreznih vzpodbud in nagrad delavcem, ki so izboljšali svoje ravnanje na osebni skrbi za zdravje,
·        akcija na terenu - mentorski obisk gradbišč in opazovanje ravnanj delavcev; izvedba krajše praktične delavnice na gradbišču oziroma na terenu (1. obisk, 2.obisk, 3. obisk, 4.obisk, 5. obisk, 6.obisk, 7. obisk, 8. obisk, 9. obisk, 10. obisk, 11. obisk, 12. obisk), 
·        organizacija druženja gradbenih delavcev na malici ob zdravem obroku v okviru mentorskega obiska na gradbišču ali v proizvodnji IGM,
·        analiza prejetih kartončkov spremljanja svojega zdravja in bolečin v mišično kostnem tkivu in priprava osebne nagrade za zaposleno/zaposlenega, ki je spremljal svoje stanje zdravja in bolečin, 
·        predlog vsebin za vključitev v kurikulum izobraževalnih programov na področju gradbeništva: 3-6 stopnja po SOK, 7. in 8. stopnja po SOK,
·        priprava slovenske publikacije analize absentizma v gradbenih dejavnostih, lektoriranje, oblikovanje, tiskanje in objava publikacije ter pošiljanje po pošti in delitev na dogodkih,
·        priprava angleške projektne publikacije (kot skrajšane slovenske publikacije analize absentizma v gradbenih dejavnostih), prevajanje in lektoriranje, oblikovanje, tiskanje in objava publikacije ter pošiljanje po pošti in delitev na dogodkih, ·        poskusna izvedba tematskega PZDM predavanja na izobraževalnih ustanovah in zainteresiranih organizacijah (UL FGGSGGOŠ...), pomlad, jesen 2016.
·        organizacija zaključne konference projekta promocije zdravja na delovnem mestu in žreb prejemnikov nagrad promocije zdravja večje vrednosti (jesen 2016: 19.10.2016 na GZS v Ljubljani) in priprava  in objava video reportaže in gradiv z dogodka.

REZULTATI
Uvedba boljših dobrih praks v podjetij in družbah promocije zdravja. Večje poznavanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu usmerjenih za gradbeno panogo. Neposredna strokovna pomoč s področja promocije zdravja na delovnem mestu na 10-ih gradbiščih. Vključitev vsaj 50-ih delavcev v ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu in nagrajevanje najbolj prizadevnih delavcev z nagradami po izboru strokovne projektne skupine.

DODATNE INFORMACIJE Več informacij o projektu, predlogov vaših idej, ki se naslavljajo na tematiko projektne ideje in podrobnejše informacije o predvidenih aktivnosti, kamor se lahko vključujejo gradbena podjetja:
GZS ZGIGM, Valentina Kuzma, 01 5898 246, valentina.kuzma@gzs.si

NEPOSREDNA KORIST ZA SODELUJOČE DRUŽBE IN PODJETNIKE
V okviru projekta »Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci« bomo opravili predstavitve  promocije zdravja na delovnem mestu na gradbiščih med delavci in zanima nas ali bi bili pripravljeni sodelovati? Usmerjene bodo v opazovanje aktivnosti na gradbišču in predstavitev ukrepov preprečevanja mišično-kostnih obolenj. Izvedene delavnice na gradbišču lahko uporabite kot del programa vaše promocije zdravja. Delavnice bomo izvajali v  času med februarjem in majem 2016.  Sodelovanje v tem projektu se šteje v letno kvoto obveznosti, ki so jo delodajalci dolžni izvajati po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu>>>

SORODNE VSEBINE 
Strokovne publikacije MDDSZ na temo kostno-mišična obolenja>>>

Promocija zdravja na delovnem mestu v gradbenih dejavnostih in politika promocije zdravja na del. mestu v Sloveniji >>>
EU-OSHA  v obdobju 2020-2021 promovira preprečevanje mišično - kostnih obolenj: Healthy Workplaces campaign 'Lighten the Load'

ČLANKI IZ MEDIJEV O POKLICNIH BOLEZNIH V SLOVENIJI:
Dnevnik: Poklicne bolezni v Sloveniji: Sistem za prikrivanje in varanje 
PODCRTO:  Poklicne bolezni – slovenska nacionalna sramota
PODCRTO: Kako država že 15 let na cedilu pušča poklicno bolne

DRUGE AKTIVNOSTI POVEZANE S PREPREČEVANJE MIŠIČNO-KOSTNIH OBOLENJ:

PROMOCIJA AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE KOSTNO-MIŠIČNIH OBOLENJ IN PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ PRI DELU (NACIONALNI PROJEKT: glavni rezultat PKMO PORTAL (za ozaveščanje o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ter k zmanjšanju pojavnosti in preprečevanju njihovih posledic v delovno aktivi populaciji, predvsem pri zaposlenih, starejših od 45 let)
NAPO iniciative, videoprodukcija

Kaj
 pa promocija zdravja na delovnem mestu v vašem podjetju oziroma družbi?