Zapri

GZS v projektih


POGUM, Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

 

                                                  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

O projektu

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.
Ključna cilja javnega razpisa sta:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
– opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu z premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča:
• da bi učenci starši, lokalne skupnosti in družba v celoti povečala pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje;
• ob tem naj šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.
Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šole izvajajo v času šolanja šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev, razvili modele razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.
Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

 

Konceptualni model kompetence podjetnosti

Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega, bo v projektu sočasno potekala razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

 

 

Na ravni države je MIZŠ skrbnik za izvajanje projekta preko strateškega sveta. Ta je neposredno povezan s strateškim timom projekta, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu.

Razvojni tim: Konceptualizacija kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter trije delovni timi: Ideje in priložnosti; Viri; Akcija; usmerjajo in povezujejo aktivnosti v projektu med šolami in ostalimi člani konzorcija.

V okviru vsake organizacijske enote ZRSŠ deluje mreža konzorcisjkih partnerjev (3 ali 4 razvojne šole ter 9 ali 10 implementacijskih šol in ostali člani konzorcija), ki implementirajo ideje in načrtovane aktivnosti v procesu razvijanja kompetence podjetnosti skozi učno prakso. Na način, da skozi učni proces učenci rešujejo dejanske probleme lokalne skupnosti, se oblikuje proces prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

 

 

Konzorcijski partnerji

Zavod republike Slovenije za šolstvo – poslovodeči v konzorciju
Izobraževalne ustanove (120 osnovnih šol – 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol);
Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana;
Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
Šola za ravnatelje;
CEED SLOVENIJA in Gospodarska zbornica Slovenije (področje gospodarstva);
Simbioza Genesis (socialno področje);
Zveza kulturnih društev Slovenije (področje kulture);
Center arhitekture Slovenija
Institut Jožef Srefan (okoljevarstveno področje).

 

Več informacij o projektu je dostopno tukaj: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum.

Konakt na GZS: ines.gergoric@gzs.si

 

Fotogalerija