Informacije in pomočAktualni razpisi


3. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
4. javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in za razpisno področje B v letu 2022: finančna podpora Slovencem po svetu
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
6. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
20. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih
21. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane
Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin
Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
5. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP
4. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP
Javni poziv
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
Javni razpis P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
2. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Javni poziv
4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost«
REACT-EU - Javni poziv za »Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)«
REACT EU - Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino«
REACT EU - Javni poziv za »Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih«
3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA analiza
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/2-2021-24)
Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Javni razpis - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb
Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5
19. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
18. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/1-2021)
Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2021
2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021
2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021
Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1
Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« - Pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja
Najava odprtja 3 javnih razpisov iz Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021
4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi
Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021
Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2
3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Pretekli razpisi


REACT EU - Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021
Javni razpis P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke
Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva
Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov