Tiko Pro

Odprti aktualni razpisi

V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

1.    Nepovratna sredstva do 50.000,00 eur za male začetne investicije v Pokolpju

2.    Ugodna posojila začetnim projektom na problemskih območjih

3.    Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na območju predelave in obdelave lesa

4.    Nepovratna sredstva za krepitev inovacijskih potencialov podjetij

5.    Mikro krediti na problemskih območjih v Sloveniji

6.    Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

7.    Nepovratna sredstva za velika podjetja za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

8.    Nepovratna sredstva za pilotne/demonstracijske projekte – pretvorba, distribucija in upravljanje energije

9.    Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

10.    Nepovratna sredstva za izboljšanje procesov v podjetju

11.    Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

12.    Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

13.    Zaposli.me 2016/2017

14.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

15.    Delovni preizkus 2016

16.    Drugo javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2016

17.    NAJAVA – Nepovratna sredstva za pomoč pri internacionalizaciji

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

3.2.2017

Rok za oddajo:

14.3.2017

Predvidena višina sredstev:

1.250.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 45% upravičenih stroškov

Predmet razpisa

Sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah v spodaj navedenih občinah. Nepovratna sredstva so namenjena za investicije v turizmu ter ostale dejavnosti. 

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje:

·         so ob oddaji vloge na javni razpis stari vsaj 18 mesecev;

·         na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran sedež/podružnico/poslovno enoto v eni izmed občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;

·         podjetje ali katerokoli povezano podjetje ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, tretjem, četrtem ali petem javnem razpisu Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016. Razen podjetja, ki so odstopila od podpisa pogodbe, podjetja, ki so vrnila vsa izplačana sredstva ter podjetja, ki so dobila subvencijo in so obdržali predvideno število zaposlenih;

·         bodo v naslednjih treh/petih letih (velika podjetja) vsaj ohranila število zaposlenih oziroma, če je prijavitelj srednje veliko ali veliko podjetje potem mora ustvariti vsaj eno novo delovno mesto.

Upravičeni projekti

·         gre za začetno investicijo;

·         investicija se bo izvajala na območju navedenih občin;

·         je prijavitelj že pridobil vsa dovoljenja;

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratnih sredstev je za sklop turizem znaša 325.000,00 eur za leto 2017 ter 325.000,00 eur za leto 2018. Za ostale dejavnosti je v letu 2017 na razpolago 300.000,00 eur ter 300.000,00 eur v letu 2018. 

Višina subvencije je najmanj 10.000,00 eur in največ 50.000,00 eur.

Višina sofinanciranje je 45% za mala podjetja, 35% za srednja podjetja ter 25% za velika podjetja. 

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenih stroškov je od dneva oddaje vloge do najkasneje 23.10.2017 ter do 19.10.2018, če je investicija predvidena za leto 2018.

Upravičeni so stroški:

·         gradbeno in obrtniška dela;

·         nakup objektov;

·         nakup strojev in opreme;

·         nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (patenti, licence, tehnično znanje, know – how)

 

Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1100
 

 

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

5.2.2017

Rok za oddajo:

6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017

Predvidena višina sredstev:

10.000.000 EUR

Predmet razpisa 

je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičena problemska območja so:

·         območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

·         območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,

·         območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

 

Višina sredstev glede na območja

·         območje občin Maribora s širšo okolico: 3.510.000,00 eur

·         območje občin Pokolpja: 2.160.000,00 eur

·         območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje: 1.620.000,00 eur

·         območje občin Pomurja: 2.710.000,00 eur

Upravičenci 

So lahko vsa podjetja: mikro, mala, srednje velika in velika. 

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

Do spodbud niso upravičeni 

Vlagatelji, ki:

·         so imeli delež skupnega kapitala v letu 2015 oziroma (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2016 v obveznostih do virov sredstev manjši od 15,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         so isti projekt že dobili financiran;

·         nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do sklada, države oz. davčne uprave;

·         nimajo zaavrovanja za projekt. 

Upravičeni stroški

·         Nakup nepremičnin;

·         Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;

·         Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);

·         Nakup nematerialnih naložb.

 

Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis. Projekt mora biti zaključen do 31.12.2019.

Finančni pogoji razpisa

·         Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi kredite pri komercialnih bankah). 

·         Najnižji znesek kredita je lahko 25.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2014, do 400.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2014 ter do 200.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2016.

·         Doba vračanja je do 11 let z vključenim moratorijem (največ 24 mesecev).

·         Fiksna obrestna mera: 0,01% letno.

Zavarovanje kredita


Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1101

 

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

5.2.2017

Rok za oddajo:

6. 3. 2017, 27. 4. 2017, 11. 6. 2017 ter 31. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

5.000.000 EUR

Predmet razpisa

Je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: 

·         B - podjetniški projekti - spodbujanje začetnih podjetniških investicij. 

·         BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa - spodbujanje začetnih investicij v lesno predelovalni industriji. 

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci 

Upravičena so vsa podjetja mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Za namen BL morajo biti upravičenci registrirani za dejavnost C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

Do spodbud niso upravičeni

vlagatelji, ki:

·         so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2015 (podatki za leto 2015 se uporabljajo le za projekte oddane na roke za oddajo vlog oziroma za obdobje obravnave vlog po posameznem roku v času, ko iz javno dostopne evidence še ni moč razbrati podatkov za leto 2016) oziroma 2016 manjši od 20,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         nimajo zavarovanja;

·         imajo neporavnane davke in prispevke;

·         so za isti projekt že dobili subvencijo;

·         ribištvo in akvakultura, primarno kmetijstvo

Upravičeni stroški

·         Nakup nepremičnin;

·         Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;

·         Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);

·         Nakup nematerialnih naložb;

·         Obratna sredstva (največ do 20%).

 

Za sklop B so lahko upravičeni stroški od oddaje vloge naprej, za sklop BL od 1.9.2016 naprej. 

Finančni pogoji

·         Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi kredite pri komercialnih bankah). 

·         Najnižji znesek kredita je lahko 15.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2015, do 150.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2015 ter do 75.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.7.2016.

·         Doba vračanja je do 15 let z vključenim moratorijem (največ 36 mesecev).

 

Obrestna mera za sklop B:

 

 

Obrestna mera za sklop BL:


Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1102
 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

31.12.2016

Rok za oddajo:

20.2.2017

Predvidena višina sredstev:

8.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Namen javnega razpisa

je vključevanje visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi:

·         pospeševanja inovacij,

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji,

·         vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Upravičeni stroški

·         stroški plač članov raziskovalne skupine (stroški osebja: raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)

·         storitev zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav, ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt), pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta

·         posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu)

Možni prijavitelji

Prijavijo se lahko MSP (ne glede na kohezijsko regijo) ter velika podjetja (kolikor imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji). Regija se določi glede na naslov podjetja ali registrirano poslovno enoto, v kateri bi se izvajale aktivnosti, razen v primeru velikih podjetij se gleda sedež podjetja. Razdelitev občin na vzhod in zahod si lahko pogledate TUKAJ

 

Pogoji za prijavitelje:

·         so ustanovljeni vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge na javni razpis,

·         so na dan 30.11.2016 zaposlovali vsaj dve osebi,

·         imajo poravnane vse obveznosti do države

Pogoji projekta

·         projekt mora biti skladen s tematikami v Strategiji pametne specializacije,

·         prijavitelj lahko odda samo eno vlogo,

·         trajanje projekta je lahko do 18 mesecev,

·         čisti prihodki od prodaje prijavitelja morajo v letu 2015 znašati vsaj 2 kratnik zaprošenih sredstev sofinanciranja.

 

Posebni pogoji razvojne skupine, ki bo izvajala projekt!

Projekt mora izvajati razvojna skupina, ki je sestavljena z najmanj dveh že zaposlenih oseb in najmanj:

a) ene novo zaposlene osebe pri mikro in malih podjetjih;

b) dveh novo zaposlenih oseb pri srednje velikih podjetjih;

c) treh novo zaposlenih oseb pri velikih podjetjih iz vzhodne regije, od tega mora imeti najmanj ena oseba status mladega raziskovalca.

 

Vsi novo zaposleni člani razvojne skupine, ki bodo predmet sofinanciranja morajo imeti doseženo najmanj 8. SOK raven izobrazbe za prijavitelje iz vzhodne regije oziroma 9. SOK raven izobrazbe za prijavitelje iz zahodne regije. Novo zaposlene osebe so osebe, ki se bodo pri upravičencu zaposlile po objavi javnega razpisa, vendar najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. Njihova zaposlitev mora trajati najmanj do zaključka RRI projekta.

Status mladega raziskovalca v javnem razpisu ima oseba, ki je vpisana na doktorski študij v tekočem študijskem letu (program za pridobitev 10. SOK ravni izobrazbe) in je stara do vključno 35 let. Mladi raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij že v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri prijavitelju. 

Višina subvencije

Med 50.000,00 do 200.000,00 eur. Intenzivnost pomoči je za velika podjetja 25%, za srednje velika podjetja 35% za majhna in mikro podjetja 45%. 

Za stroške osebja se uporablja standardna lestvica na enoto za strošek dela. Strošek dela raziskovalcev lahko znaša 20,60 eur, strošek dela tehničnega osebja pa 13,70 eur. 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-30-Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN-INOVACIJSKIH-POTENCIALOV-PODJETIJ

 
 

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave:

31.12.2016

Rok za oddajo:

1.2.2017, 1.3.2017, 1.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017, 1.9.2017 ter 1.10.2017

Predvidena višina sredstev:

12.000.000 EUR

Predmet razpisa

so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let. Na razpisu lahko kandidirajo le podjetja z bonitteno oceno od SB1 do vključno SB8. Podjetja lahko zaprosijo za dva kredita. 

Upravičenci

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

·         ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

·         podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na sklad,

·         ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ali imajo status socialnega podjetja.

Sedež ali obrat podjetja mora biti v eni izmed sledečih občin:

·         območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pogoji kredita

·         Mikrokredit lahko predstavlja največ 85 % virov financiranja v skupni vrednosti upravičenih stroškov projekta oziroma največ 25.000 EUR.

·         Zavarovalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja, z neobremenjenim nepremičnim premoženjem osebnega poroka, mora biti vsaj 1:1.

·         Fiksna obrestna mera v višini 1,1%. 

·         Ročnost kredita je lahko od 12 do 60 mesecev, moratorij max. 6 mesecev.

Upravičeni stroški

Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

 

Link do razpisa: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49


 
 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9.12.2016

Rok za oddajo:

15.5.2017, 15.5.2918 ter 15.5.2019

Predvidena višina sredstev:

1.050.000,00 eur

Višina subvencije:

35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Tovarne prihodnosti

6.      Zdravje – medicina

7.      Mobilnost

8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

 

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1


 
 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

9.12.2016

Rok za oddajo:

13.3.2017

Predvidena višina sredstev:

15.000.000,00

Višina subvencije:

Odvisno od certifikatov

 

Namen razpisa

Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov. Razpis je namenjen samo velikim podjetjem. Za ostala podjetja bo razpis v začetku leta 2017. 

Predmet podpore

Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode;

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;

·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti je od dneva oddaje vloge do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

1.      ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,

2.      ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme,

3.      ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

4.      ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo (npr.: pridobivanje energije iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,)

5.      ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

6.      nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.  

 

Seznam upravičenih stroškov ter maksimalna priznana višina stroška se nahaja TUKAJ

 

Vrste naložb

·         enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: enostavne naložbe);

·         zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: zahtevne naložbe).

 

Upravičenci

·         zadruga;

·         zavod;

·         gospodarska družba ali

·         gospodarsko interesno združenje.

Upravičenec iz veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov, pri čemer se upošteva povezanost podjetij v skladu s Prilogo I Uredbe 702/2014/EU. 

Stopnja financiranja

Je 30%, vendar se lahko poveča za:

·         5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,

·         5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

·         5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mlečnopredelovalne obrate upravičencev, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali,

·         10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki se izvedejo na problemskih območjih. 

 

Najnižji znesek je 5.000,00 eur, najvišji pa 5 mio eur (glede se obdobje do 2020). 

Maksimalna višina subvencije je lahko:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode - do 50%. 

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode - do 25% za podjetja, ki so na vzhodu ter 15% za podjetja, ki so na zahodu. 

 

Link do razpisa: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292

 

odprt razpis     

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

25.11.2016

Rok za oddajo:

24.02.2017

Predvidena višina sredstev:

5.000.000,00 eur (Vzhod 4 mio eur in zahod 1 mio eur)

Višina subvencije:

Do 45% upravičenih stroškov

Predmet razpisa

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področjuS4 - »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi:

·         pospeševanja inovacij,

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

Cilj javnega razpisa

je vzpostavitev vsaj dveh PD projektov na področju energetike, ki jih bodo izvedla podjetja ali konzorciji podjetij in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij.

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo. 

Usmerjeni morajo biti vsaj v eno izmed sledečih konceptualnih področij:

·         spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij),

·         aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,

·         celostno upravljanje z energijo.

 

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

·         razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju (npr. v energetskem omrežju),

·         razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,

·         razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika.

 

Ostali pogoji

 

Prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja:

·         so bila ustanovljena vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na javni razpis

·         so na dan 31. 12. 2015 zaposlovala najmanj 10 oseb

·         vsak od partnerjev v konzorciju pa mora na dan 31. 12. 2015 zaposlovati najmanj 3 osebe

Iz vloge prijavitelja in priloženih dokazil mora biti razvidno, da so zagotovljeni ustrezni pogoji za demonstracijo rezultatov PD projekta v realnem okolju.

Višina subvencije

Minimalno 500.000 eur in maksimalno 2.500.000 EUR

Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj):

·         velika podjetja: do 25 %

·         srednje velika podjetja: do 35 %

·         mikro in mala podjetja: do 45 %

 

Upravičeni stroški:

 

·         Stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)

·         Amortizacija opreme

·         Stroški storitev zunanjih izvajalcev

·         Posredni stroški

Trajanje projekta: 36 mesecev

Upravičeni vlagatelji 

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja. Javne raziskovalne organizacije niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci.

LINK DO RAZPISA:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-11-25-Javni-razpis-Pilotni-demonstracijski-projekti---I-sklop-Pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije
 

odprt razpis

 

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

12.11.2016

Rok za oddajo:

Od 29.12.2016 do 7.6.2018 - Do porabe sredstev.

Predvidena višina sredstev:

8.000.000,00 eur

Višina subvencije:

Med 40% do 70%

 

 

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičeni nameni za sofinanciranje 

1.      izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki. Prodati se mora več kot 50% letne proizvedene toplote.  Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote.

2.      razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.

3.      v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Sredstva so namenjena za nove sisteme. 

 

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Upravičeni stroški

 

·         stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

·         stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

·         postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;

·         stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

 

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do do najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe z Ministrstvom. 

Prijavitelji

So gospodarske družbe in samostojni podjetniki. Upravičenci niso mikro podjetja, ki se lahko prijavijo na razpis Razvoja podeželja M6 - Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).

Višina subvencije

·         35% za velika podjetja

·         45% za srednja podjetja

·         55% za mala in mikro podjetja. 

 

Višina subvencije za lahko poveča:

·         Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

·         Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih Vzhodne Slovenije.

·         za 5 odstotnih točk za operacije na območjih Zahodne Slovenije.

 

Link do razpisa: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1090/

 

odprt razpis

 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9.10.2016

Rok za oddajo:

15.2.2017

Predvidena višina sredstev:

3.000.000,00 eur (2.010.000,00 eur za vzhodno regijo, 990.000,00 eur za zahodno regijo). V zahodni regiji so vse sredstva že pošla.

Višina subvencije:

50%, največ 20.000,00 eur in najmanj 3.000,00 eur

 

 

 

 

 

Namen razpisa

je spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2016 ter 2017 - procesni vavčer. Npr: prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, dizajn management, business process management,... Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti, ki se bo merila na dan 31.12.2018. 

 

Predmet razpisa - je sofinanciranje stroškov zunanjih svetovalnih storitev. 

 

Upravičena podjetja

Malo in srednje veliko podjetje. Prijavitelj mora imeti na lokaciji izvajanja aktivnosti na zadnji dan pred oddajo vloge najmanj 10 redno zaposlenih za polni delovni čas. Prav tako mora podjetje imeti poravnane vse davke in prispevke. 

 

Zunanji izvajalci

 

Prijavitelj bo moral v vlogi navesti ime zunanjega svetovalca. V okviru razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje v 10-ih odobrenih vlogah. Komisija bo naredila seznam izvajalcev in v kolikor bo v kateri izmed vlog napisan izvajalec, ki bo to kvoto že presegel bo vloga zavrnjena. Izvajalec mora v vlogi predložiti vsaj 3 reference na tem področju od leta 2010 naprej. 

 

Upravičeni stroški

 

stroški storitev zunanjih izvajalcev do višine 50% upravičenih stroškov. Nepovratna sredstva so lahko med 3.000,00 eur do največ 20.000,00 eur. Stroški lahko nastanejo od datuma oddaje vloge do najkasneje 15.9.2017. 

 

 

LINK DO RAZPISA:

http://www.spiritslovenia.si/novice/2016-10-07-Objavljen-javni-razpis-Procesni-vavcer-2016-2017

 

ODPRTI RAZPIS

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

1.7.2016

Rok za oddajo:

27.3.2017 oz. do porabe predvidenih proračunskih sredstev

Predvidena višina sredstev:

4.640.000 EUR v letu 2017

Višina subvencije:

Do 2 milijona EUR

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Republike Slovenije.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev.

Finančne spodbude so namenjene investicijskim projektom, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta, prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

Prijavitelji in prejemniki spodbude

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije. Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetij, ki so prejemniki spodbude. Projektno podjetje je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, tuji investitor pa mora v njej imeti v najmanj 50% lastniški delež.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude so stroški materialnih (nakup, gradnja stavb) in nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, idp.) ter stroški odpiranja novih delovnih mest.

Višina subvencije

Višina finančne spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne več kot 2 milijona EUR.

LINK TUKAJ:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1081


 odprt razpis

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

1.7.2016

Rok za oddajo:

2.6.2017 do 13.00 ure

Predvidena višina sredstev:

500.000,00 EUR

Višina subvencije:

Do 50% upravičenih stroškov

 

Namen razpisa

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem olajša odločitve pri vstopu oz. o načinu vstopa na izbrani tuj trg.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanjih izvajalec, z ustreznimi referencami.

Višina subvencije

Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je vrednostno omejena, in sicer ne sme preseči 4.500,00 EUR na posamezno operacijo.

LINK TUKAJ:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1079

 ODPRT RAZPIS

 

Razpisnik:

Zavod za zaposlovanje

Datum objave:

27.5.2016

Rok za oddajo:

31.7.2017

Predvidena višina sredstev:

33.918.470,00 EUR

Višina sofinanciranja:

5.000 do 7.000 EUR

Predmet razpisa

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Upravičenci

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Ciljne skupine brezposelnih

V zaposlitev s pomočjo subvencije bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

*       so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,

*       so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,

*       so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

 

Upravičeni stroški

Sklenitev delovnega razmerja sklenjenega neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.

Višina subvencije

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

*       5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;

*       6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;

*       7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.

Višina subvencije

Kriteriji

5.000 EUR
(EN KRITERIJ)

dopolnila 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih

6.000 EUR
(DVA KRITERIJA)

starejša od 50 let in je hkrati najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih

7.000 EUR
(VSI TRIJE KRITERIJI)

starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in ima hkratikončano največ osnovno šolo (ISCED 2)

Rok za prijavo

Oddaja ponudb od 3. 6. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017.

LINK DO RAZPISA: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me-2016

 

ODPRT RAZPIS – dva roka na leto

 

Razpisnik:

Eko sklad

Datum objave:

15.4.2016

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Predvidena višina sredstev:

5.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja:

Od 75 % do 85 % vrednosti upravičenih stroškov

Upravičenci

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v:

*       zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

*       zmanjšanje onesnaževanje zraka,

*       gospodarjenje z odpadki,

*       varstvo voda in učinkovita raba vode,

*       odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

*       začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičeni stroški

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo:

*       stroške nabave in namestitve opreme,

*       strojev in naprav,

*       stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,

*       licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,

*       stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in

*       vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Kreditni pogoji

*       Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3%

*       Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.

*       Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, najvišji pa 2 mio eur.

Zavarovanje kredita: štiri bianco menice in z enim ali več dodatnih instrumentov (zavarovalne police, hipoteka na nepremičnine, tržno zanimive premičnine, vrednostni papirji, drugo).

LINK DO RAZPISA:

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe

ODPRT RAZPIS

 

Razpisnik:

Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave:

1.2.2016

Rok za oddajo:

Do 9.9.2016 do 12. ure oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev:

1.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

206 EUR na osebo

Predmet javnega povabila

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

Namen javnega povabila

Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Ciljna skupina

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:

*       osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,

*       osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,

*       osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,

*       osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in

*       osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu.

Upravičeni prijavitelji

Pravna ali fizična oseba, vpisana v poslovni register Slovenije, ima vsaj 3 mesece pred oddajo prijave eno osebo zaposleno ali je samozaposlena oseba.

Pogoji

Delodajalci lahko na delovni preizkus vzamejo od 1 do 30 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Delovni preizkus traja od 100 ur do največ 1 mesec.

Upravičeni stroški

a) strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroška delodajalca znaša 206,00 EUR. ali

b) strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca v dejanski višini, ki je upravičen strošek za delodajalce iz sektorjev dejavnosti, ki niso upravičeni do stroška izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca.

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno vključeni osebi, sta:

*       dodatek za aktivnost,

*       dodatek za prevoz.

Upravičeni stroški, katere mora delodajalec samo pokriti

*       mentorja,

*       predhodnega zdravniškega pregleda,

*       zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu,

*       delovne opreme,

*       ureditve delovnega prostora,

*       povezanih z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu,

*       terenskega dela, ipd.

LINK DO RAZPISA:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/delovni-preizkus-2016
 

ODPRT RAZPIS

 

Razpisnik:

Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave:

27.1.2016

Rok za oddajo:

Do 7.10.2016 oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev:

11.449.254,00 EUR

Višina sofinanciranja:

Od 55 % do 85 % glede na brezposelnost v obravnavani občini

Predmet javnega povabila

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2016, ki sodijo v naslednja področja, ki jih določa Katalog programov javnih del (v nadaljevanju: Katalog):

*       Kmetijstvo (1. točka Kataloga);

*       Vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga);

*       Okolje in prostor (3. točka Kataloga);

*       Kultura (4. točka Kataloga);

*       Drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

Namen javnega povabila

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Cilji javnega povabila

Cilj javnega povabila je izbor programov javnih del za izvajanje katerih obstaja javni interes in v katere se bo lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih oseb ter si s tem:

*       povečalo zaposlitvene možnosti ali povečalo možnosti prehoda v zaposlitev ali

*       ohranilo ali razvilo svoje delovne sposobnosti ali

*       zagotovilo delovno aktivnost in socialno vključenost.

Ciljne skupine oseb

*       dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti zavod, in še niso bile vključene v Javna dela,

*       brezposelne osebe, ki se ponovno vključijo v javna dela,

*       brezposelni invalidi,

*       brezposelni Romi,

*       brezposelni moški, starejši od 58 let,

*       brezposelne ženske starejše od 55 let.

Pri enem izvajalci se lahko vključi v program Javnih del od 1 do 15 brezposelnih oseb.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so:

*       del sredstev za plače udeležencev;

*       sredstva za prehrano med delom;

*       sredstva za prevoz na delo in z dela;

*       sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini;

*       sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Višina sofinanciranja

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:

*       85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,5 %,

*       75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,5 %,

*       65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,

*       55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %.

LINK DO RAZPISA:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2016-prvo-javno-povabilo

 

NAJAVA

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

SKLADNO S PROGRAMOM MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO

1. Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih«

Višina sredstev v letu 2017: 500.000,00 eur

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov.

Upravičenci: MSP

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih

Višina sofinanciranja: 50%, maksimalno 5.000,00 eur. 

2. Nepovratna sredstva za dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Višina sredstev v letu 2017: 300.000,00 eur

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine.

Upravičenci: MSP

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve.

Višina sofinanciranja: 50% do 15.000 eur/podjetje.