Informacije in pomočAktualni razpisi


P7-2 2023 | COVID MIKROKREDITI 2023
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 za leto 2023.

Razpis Sklada za MSP (Ideas Powered for Business SME Fund)
5. javni razpis za Podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023-2024
AMULET objavlja drugi odprti razpis

AMULET objavlja drugi odprti razpis

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Javni poziv 103SUB-SOG22 - Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli
5. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Javni poziv - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022
5. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES
Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023
Na voljo sredstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo

Na voljo sredstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo

Podjetjem s področja namestitvenega turizma so namenjena sredstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, katerega cilj je trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, ter dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Javni razpis - P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kredit
Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE
Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2022
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov/2
EVROPSKI OBRAMBNI SKLAD 2022 - Informativni dan
Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč: A - AGRO ZEMLJA
Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe - A - AGRO INVEST
Javni poziv 101SUB-EVPO22 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022
Javno pobabilo - »Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2022«
Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanove
Obvestilo o najavi odprtja 2 javnih razpisov iz Operativnega Programa Evropskega Sklada za Pomorstvo in Ribištvo 2014-2020
Javni razpis za ukrep II - Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022
Javni razpis za Ukrep I - Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 - Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - ukrep 1/2022)
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2
Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«
Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023 (JP MLADI 2022/2023)
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022
PRILOŽNOST ZA PODJETJA – OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA PILOTNO-DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE
Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19
Javni razpis P1 Covid 2022 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu
Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij - C/D - PF
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF
Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF
Javni razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije v letu 2022
Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij (JR Digit NOO)
Javni razpis za ukrep - Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022
Javni razpis za ukrep - Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022
Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih
Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih
Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)
Javni razpis - PRILOŽNOST ZA MSP NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH – Objavljen je Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve
Javni razpis - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb
3. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
9. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Javni razpis - Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Javni razpis semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2022)
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022
8. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
25. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živa
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022)
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)
Razpis za zbiranje predlogov št. GR/001/22 Sklada za MSP (Ideas Powered for Business SME Fund)
Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022
Javni poziv 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe
Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1
Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti
Javni poziv 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo
Javni poziv 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih
22. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi
Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 - A1
23. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
7. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja
Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1
6. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
3. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
4. javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in za razpisno področje B v letu 2022: finančna podpora Slovencem po svetu
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
6. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
20. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih
21. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane
Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin
Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
5. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP
4. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP
Javni poziv
Javni razpis P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
2. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Javni poziv
4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost«
REACT-EU - Javni poziv za »Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)«
REACT EU - Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino«
REACT EU - Javni poziv za »Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih«
3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA analiza
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/2-2021-24)
Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije
Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Javni razpis - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb
Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5
19. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
18. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/1-2021)
Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2021
2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021
2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021
Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1
Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« - Pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja
Najava odprtja 3 javnih razpisov iz Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021
4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi
Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021
Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2
3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Pretekli razpisi


Javni razpis P1 plus 2022 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Javni razpis P7C-2 2021 COVID - krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
Javni poziv 93SUB-SO21 - Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021
Javni razpis P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke
Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva
Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov