Tiko Pro

Odprti aktualni razpisi

V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

1.    Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

2.    Nepovratna sredstva za individualne sejme v tujini

3.    Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

4.    Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

5.    Semenski kapital

6.    Spirit - Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

7.    Ugodni krediti P1 plus

8.    Ugodna posojila začetnim projektom na problemskih območjih

9.    Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na območju predelave in obdelave lesa

10.    Mikro krediti na problemskih območjih v Sloveniji

11.    Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

12.    Nepovratna sredstva za velika podjetja za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

13.    Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

14.    Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

15.    Zaposli.me 2016/2017

16.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

21.5.2017

Rok za oddajo:

16.6.2017

Višina sofinanciranja:

najmanj 500.000 € oz. (25 %, 35 % ali 45 % upravičenih stroškov)

Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje večjih začetnih investicij na območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) in Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Namen razpisa

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju..

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

·         vzpostavitvi nove poslovne enote,

·         širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

·         diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,

·         bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Upravičeni prijavitelji

·         pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost,

·         so registrirane vsaj 18 mesecev registrirana in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,

·         imajo vsaj šest 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,

·         bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju,

·         bodo najmanj tri leta (mala ali srednje velika podjetja) oz. pet let (velika podjetja) po zaključku investicije ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

 

Sofinanciranje ni upravičeno za

·         sektor ribištva in akvakulture,

·         sektor primarne kmetijske proizvodnje,

·         sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo.

·         za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v dveh letih pred oddajo vloge

·         za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči

·         za aktivnosti povezane z izvozom,

·         za prijavitelja, ki z osebnim delom samostojno opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev

·         za prijavitelja, ki opravlja samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti,

·         za prijavitelja, ki opravlja duhovniško oziroma drugo versko službo,

·         za prijavitelja, ki opravlja odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,

·         za prijavitelja, ki ustvari večino prihodkov s področja trgovine,

·         za prijavitelja, ki je v javni lasti.

Višina sredstev

Najmanj 500.000 evrov oz. največ 1.000.000 evrov oz.

·         do 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,

·         do 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in

·         do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

·         nakup novih strojev in opreme,

·         nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

·         nakup objektov.

Obdobje za porabo sredstev

Projekt mora biti zaključen najkasneje 31.12.2017. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve. Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30.10.2017. Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30.10.2017.

 


Razpisnik:

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije

Datum objave:

8.5.2017

Rok za oddajo:

5. 6. 2017 in 13. 6. 2017

Predvidena višina sredstev:

1.400.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 8.000,00 eur oz. pavšal 8.762 eur

Javna agencija Spirit je najavila dva razpisa, ki sofinancirata sejemske nastope v tujini. Prvi razpis je namenjen vsem, ki ste se mednarodnega sejma že udeležili v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017, drugi razpis pa tistim podjetjem, ki udeležbo načrtujete do konca leta 2017.

Namen razpisov

Namen obeh javnih razpisov je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Predmet razpisov

Predmet obeh javnih razpisov je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

·         ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: http://www.expodatabase.com/ ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: http://www.auma.de/ in

·         ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran).

Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

 

Nastop na mednarodnih sejmih za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

·         stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,

·         stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,

·         stroški tehničnih priključkov,

·         stroški upravljanja razstavnega prostora,

·         stroški sejemske opreme.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV).

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki so bili izvedeni od 1.1.2017. do 31.5.2017.

Upravičenci

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diversificirajo poslovanje na tujem trgu.

Do subvencije niso upravičeni:

·         sektorji ribištva, primarnega kmetijstva ter premogovništva,

·         podjetja v težavah,

·         tisti, ki na dan 31.12.2016. niso imeli vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina subvencije

60 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 8.000 eur.

 

Nastop na mednarodnh sejmih za obdobje od 5. 6. 2017 do 31. 12. 2017

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov. 

Obdobje upravičenih aktivnosti je od oddaje vloge do 31. 12. 2017.

Upravičenci

Mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Do subvencije niso upravičeni:

·         sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,

·         sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,

·         podjetja v težavah,

·         tisti, ki na dan 31.12.2016 niso imeli vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina subvencije

Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša  8.762,00 eur.

  

 

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

27. 3. 2017

Rok za oddajo:

28. 9. 2017, 26. 1. 2018 (samo v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju)

Višina sofinanciranja:

do 20 % upravičenih stroškov

Namen razpisa

Nepovratna sredstva za izgradnjo novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičeni stroški

·         stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja;

·         nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Upravičeni prijavitelji

·         gospodarske družbe;

·         samostojni podjetniki posamezniki;

·         zadruge.

Razpoložljiva sredstva

4.000.000 €, od tega:

·         2.000.000 € za električno energijo iz vetrnih elektrarn;

·         2.000.000 € za električno energijo iz malih hidroelektrarn.

Višina sofinanciranja

20 % upravičenih stroškov operacije. 
 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

27. 3. 2017

Rok za oddajo:

19. 6. 2017

Višina sofinanciranja:

do 40 % upravičenih stroškov

Predmet podpore

Nepovratna sredstva namenjena za naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa:

·         fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS (sklop A) in

·         pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B).

Upravičeni vlagatelji

·         lastnik oziroma zakupnik gozda,

·         pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo,

·         agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Upravičeni stroški

·         stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa,

·         splošni stroški, do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe.

Višina nepovratnih sredstev

Stopnja nepovratnih sredstev je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 1.000 € na eno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 € javne podpore. 

 
 

 

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:

20. 3. 2017

Rok za oddajo:

6. 10. 2017

Višina sofinanciranja:

Odvisno od oblike semenskega kapitala

 

10 inovativnih mladih podjetij bo lahko pri Podjetniškem skladu počrpalo 1 milijon €. Denar bo namenjen za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij, ki so že dokončno razvila produkt.

 

KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

 

Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo.

 

Višina sredstev: konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR na podjetje;

 

Upravičenci (8 podjetij): mlada mikro in mala inovativna podjetja (mlajša od 5 let in starejša od 6 mesecev)

 

Priporočena prijava v predselekcijo do 22. 3. 2017

 

Rok oddaje vlog: 12. 5. 2017 in 6. 10. 2017

 

 

LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ

 

Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.

 

Višina sredstev: direkten kapitalski vložek do 200.000 EUR (obvezna prisotnost zasebnega investitorja, ki mora zagotoviti vsaj 20 % delež zneska oz. 40.000 EUR)

 

Upravičenci (2 podjetji): mlada mikro in mala inovativna podjetja (mlajša od 5 let)

 

Priporočena prijava v predselekcijo do 22. 3. 2017

 

Rok oddaje vlog: 21. 4. 2017 in 6. 10. 2017

 
 

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

2. 3. 2017

Rok za oddajo:

12. 6. 2017

Predvidena višina sredstev:

500.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 60 % upravičenih stroškov

Namen razpisa

Namen razpisa je omogočiti aktivno udeležbo podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih (strokovni forumi, konference in kongresi) v tujini v letu 2017.

Pomembno! Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke!

 

Predmet podpore

Predstavitev podjetja, dosežkov podjetja in proizvodov/storitev tuji poslovni in strokovni javnosti v okviru mednarodnega poslovnega dogodka:

 • na stojnici/razstavnem prostoru
 • v obliki predavanja/predstavitve
 • s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

 

Višina nepovratnih sredstev na vlogo

 • največ 60 % stroškov oz.
 • od 3.000 € do 8.000 € na vlogo

 

Upravičeni stroški

Strošek nastopov na sejmih in razstavah:

 • prijava,
 • najem razstavne površine,
 • postavitev in ureditev razstavnega prostora,
 • stroški izvedbe predavanja in/ali javne predstavitve.

 

Stroški za službena potovanja:

 • kotizacija udeležencev,
 • prevoz,
 • bivanje.

Obdobje upravičenosti: od 1. 1. 2016 do najkasneje 30. 10. 2017

 

Drugi pogoji

Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.

 
 

 

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:

15. 2. 2017

Rok za oddajo:

1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

 

Predmet razpisa

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov. 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe. 

 

Namen razpisa

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. 

Delitev upravičencev glede na starost:

·         MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

·         MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

 

 

 

 

Pogoji za kandidiranje na razpisu

 

·         Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);

·         da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);

·         osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);

·         ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2018 (za prijavne roke do vključno 1.5.2017) oz. 31.12.2019 (za prijavne roke po 1.5.2017).

 

Višina garancije in višina subvencije

 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR.

 

Kreditni in garancijski pogoji


A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Upravičeni stroški

·         za razvojne garancije:

·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

·         za mikrogarancije:

·         obratna sredstva

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE

MSP 5+

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP

· 80% garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 80% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

 

 

 

A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

·         če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

·         če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

 

Upravičeni stroški

·         za razvojne garancije:

·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

·         za mikrogarancije:

·         obratna sredstva

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP

· 80% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 80% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški

·         za razvojne garancije:

·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

·         za mikrogarancije:

·         obratna sredstva

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  

 

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

5. 2. 2017

Rok za oddajo:

1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017

Predvidena višina sredstev:

10.000.000 EUR

Predmet razpisa 

je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičena problemska območja so:

·         območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

·         območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,

·         območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

 

Višina sredstev glede na območja

·         območje občin Maribora s širšo okolico: 3.510.000,00 eur

·         območje občin Pokolpja: 2.160.000,00 eur

·         območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje: 1.620.000,00 eur

·         območje občin Pomurja: 2.710.000,00 eur

Upravičenci 

So lahko vsa podjetja: mikro, mala, srednje velika in velika. 

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

Do spodbud niso upravičeni 

Vlagatelji, ki:

·         so imeli delež skupnega kapitala v letu 2015 oziroma (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2016 v obveznostih do virov sredstev manjši od 15,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         so isti projekt že dobili financiran;

·         nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do sklada, države oz. davčne uprave;

·         nimajo zaavrovanja za projekt. 

Upravičeni stroški

·         Nakup nepremičnin;

·         Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;

·         Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);

·         Nakup nematerialnih naložb.

 

Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis. Projekt mora biti zaključen do 31.12.2019.

Finančni pogoji razpisa

·         Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi kredite pri komercialnih bankah). 

·         Najnižji znesek kredita je lahko 25.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2014, do 400.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2014 ter do 200.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2016.

·         Doba vračanja je do 11 let z vključenim moratorijem (največ 24 mesecev).

·         Fiksna obrestna mera: 0,01% letno.

Zavarovanje kredita

Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1101

 

odprt razpis     

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

5. 2. 2017

Rok za oddajo:

11. 6. 2017 ter 31. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

5.000.000 EUR

Predmet razpisa

Je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: 

·         B - podjetniški projekti - spodbujanje začetnih podjetniških investicij. 

·         BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa - spodbujanje začetnih investicij v lesno predelovalni industriji. 

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci 

Upravičena so vsa podjetja mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Za namen BL morajo biti upravičenci registrirani za dejavnost C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

Do spodbud niso upravičeni

vlagatelji, ki:

·         so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2015 (podatki za leto 2015 se uporabljajo le za projekte oddane na roke za oddajo vlog oziroma za obdobje obravnave vlog po posameznem roku v času, ko iz javno dostopne evidence še ni moč razbrati podatkov za leto 2016) oziroma 2016 manjši od 20,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         nimajo zavarovanja;

·         imajo neporavnane davke in prispevke;

·         so za isti projekt že dobili subvencijo;

·         ribištvo in akvakultura, primarno kmetijstvo

Upravičeni stroški

·         Nakup nepremičnin;

·         Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;

·         Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);

·         Nakup nematerialnih naložb;

·         Obratna sredstva (največ do 20%).

 

Za sklop B so lahko upravičeni stroški od oddaje vloge naprej, za sklop BL od 1.9.2016 naprej. 

Finančni pogoji

·         Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi kredite pri komercialnih bankah). 

·         Najnižji znesek kredita je lahko 15.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2015, do 150.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2015 ter do 75.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.7.2016.

·         Doba vračanja je do 15 let z vključenim moratorijem (največ 36 mesecev).

 

Obrestna mera za sklop B:

 

 

Obrestna mera za sklop BL:


Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1102 

odprt razpis

 

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave:

31. 12. 2016

Rok za oddajo:

1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017 ter 1. 10. 2017

Predvidena višina sredstev:

12.000.000 EUR

Predmet razpisa

so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let. Na razpisu lahko kandidirajo le podjetja z bonitteno oceno od SB1 do vključno SB8. Podjetja lahko zaprosijo za dva kredita. 

Upravičenci

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

·         ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

·         podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na sklad,

·         ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ali imajo status socialnega podjetja.

Sedež ali obrat podjetja mora biti v eni izmed sledečih občin:

·         območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pogoji kredita

·         Mikrokredit lahko predstavlja največ 85 % virov financiranja v skupni vrednosti upravičenih stroškov projekta oziroma največ 25.000 EUR.

·         Zavarovalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja, z neobremenjenim nepremičnim premoženjem osebnega poroka, mora biti vsaj 1:1.

·         Fiksna obrestna mera v višini 1,1%. 

·         Ročnost kredita je lahko od 12 do 60 mesecev, moratorij max. 6 mesecev.

Upravičeni stroški

Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

 

Link do razpisa: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49 

odprt razpis

 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9. 12. 2016

Rok za oddajo:

15. 5. 2018 ter 15. 5. 2019

Predvidena višina sredstev:

1.050.000,00 eur

Višina subvencije:

35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Tovarne prihodnosti

6.      Zdravje – medicina

7.      Mobilnost

8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

 

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
 

ODPRTI RAZPIS

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

1. 12. 2016

Rok za oddajo:

1. 6. 2017

Predvidena višina sredstev:

15.000.000,00

Višina subvencije:

Odvisno od certifikatov

 

Namen razpisa

Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov. Razpis je namenjen samo velikim podjetjem. Za ostala podjetja bo razpis v začetku leta 2017. 

Predmet podpore

Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode;

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;

·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti je od dneva oddaje vloge do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

1.      ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,

2.      ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme,

3.      ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

4.      ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo (npr.: pridobivanje energije iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,)

5.      ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

6.      nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.  

 

Seznam upravičenih stroškov ter maksimalna priznana višina stroška se nahaja TUKAJ

 

Vrste naložb

·         enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: enostavne naložbe);

·         zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: zahtevne naložbe).

 

Upravičenci

·         zadruga;

·         zavod;

·         gospodarska družba ali

·         gospodarsko interesno združenje.

Upravičenec iz veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov, pri čemer se upošteva povezanost podjetij v skladu s Prilogo I Uredbe 702/2014/EU. 

Stopnja financiranja

Je 30%, vendar se lahko poveča za:

·         5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,

·         5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

·         5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mlečnopredelovalne obrate upravičencev, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali,

·         10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki se izvedejo na problemskih območjih. 

 

Najnižji znesek je 5.000,00 eur, najvišji pa 5 mio eur (glede se obdobje do 2020). 

Maksimalna višina subvencije je lahko:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode - do 50%. 

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode - do 25% za podjetja, ki so na vzhodu ter 15% za podjetja, ki so na zahodu. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

Link do razpisa:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292


odprt razpis

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

12. 11. 2016

Rok za oddajo:

Od 29. 12. 2016 do 7. 6. 2018 - Do porabe sredstev.

Predvidena višina sredstev:

8.000.000,00 eur

Višina subvencije:

Med 40% do 70%

 

 

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičeni nameni za sofinanciranje 

1.      izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki. Prodati se mora več kot 50% letne proizvedene toplote.  Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote.

2.      razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.

3.      v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Sredstva so namenjena za nove sisteme. 

 

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Upravičeni stroški

 

·         stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

·         stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

·         postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;

·         stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

 

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do do najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe z Ministrstvom. 

Prijavitelji

So gospodarske družbe in samostojni podjetniki. Upravičenci niso mikro podjetja, ki se lahko prijavijo na razpis Razvoja podeželja M6 - Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).

Višina subvencije

·         35% za velika podjetja

·         45% za srednja podjetja

·         55% za mala in mikro podjetja. 

 

Višina subvencije za lahko poveča:

·         Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

·         Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih Vzhodne Slovenije.

·         za 5 odstotnih točk za operacije na območjih Zahodne Slovenije.

 

Link do razpisa: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1090/


ODPRT RAZPIS

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

1. 7. 2016

Rok za oddajo:

2. 6. 2017 do 13.00 ure

Predvidena višina sredstev:

500.000,00 EUR

Višina subvencije:

Do 50 % upravičenih stroškov

 

Namen razpisa

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem olajša odločitve pri vstopu oz. o načinu vstopa na izbrani tuj trg.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanjih izvajalec, z ustreznimi referencami.

Višina subvencije

Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je vrednostno omejena, in sicer ne sme preseči 4.500,00 EUR na posamezno operacijo.

LINK TUKAJ:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1079
 

ODPRT RAZPIS – dva roka na leto

 

Razpisnik:

Zavod za zaposlovanje

Datum objave:

27. 5. 2016

Rok za oddajo:

31. 7. 2017

Predvidena višina sredstev:

33.918.470,00 EUR

Višina sofinanciranja:

5.000 do 7.000 EUR

Predmet razpisa

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Upravičenci

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Ciljne skupine brezposelnih

V zaposlitev s pomočjo subvencije bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

*       so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,

*       so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,

*       so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

 

Upravičeni stroški

Sklenitev delovnega razmerja sklenjenega neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.

Višina subvencije

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

*       5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;

*       6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;

*       7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.

Višina subvencije

Kriteriji

5.000 EUR
(EN KRITERIJ)

dopolnila 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih

6.000 EUR
(DVA KRITERIJA)

starejša od 50 let in je hkrati najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih

7.000 EUR
(VSI TRIJE KRITERIJI)

starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in ima hkratikončano največ osnovno šolo (ISCED 2)

Rok za prijavo

Oddaja ponudb od 3. 6. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017.

LINK DO RAZPISA: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me-2016


ODPRT RAZPIS – dva roka na leto

Razpisnik:

Eko sklad

Datum objave:

15. 4. 2016

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Predvidena višina sredstev:

5.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja:

Od 75 % do 85 % vrednosti upravičenih stroškov

Upravičenci

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v:

*       zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

*       zmanjšanje onesnaževanje zraka,

*       gospodarjenje z odpadki,

*       varstvo voda in učinkovita raba vode,

*       odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

*       začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičeni stroški

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo:

*       stroške nabave in namestitve opreme,

*       strojev in naprav,

*       stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,

*       licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,

*       stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in

*       vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Kreditni pogoji

*       Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3%

*       Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.

*       Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, najvišji pa 2 mio eur.

Zavarovanje kredita: štiri bianco menice in z enim ali več dodatnih instrumentov (zavarovalne police, hipoteka na nepremičnine, tržno zanimive premičnine, vrednostni papirji, drugo).

LINK DO RAZPISA:

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe