Informacije in pomoč
Tiko Pro

Odprti aktualni razpisi

V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

10.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

 

1. Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022
2. Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov
3. Nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate
4. Novi krediti za razvojne projekte SID banka
5. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018
6. 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018
7. P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih
8. P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih
9. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9
10. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza
11. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

10. 9. 2018

Rok za oddajo:

5. 11. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021, 1. 10. 2022

Višina sofinanciranja:

do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

·         Elektronsko izmenjavo med partnerji.

·         Digitalizacijo nastopov na sejmih.

·         Spletne strani za tuje trge.

·         Spletne trgovine.

·         Produktno-prodajne videe.

·         Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

Upravičenci

·         Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

·         Mikro, mala in srednja podjetja.

Posebni pogoji za prijavo

·         Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje). 

·         Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.

·         Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).

·         Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

*Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni

Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

·         Ribištva in akvakulture.

·         Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

·         Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).

Upravičeni stroški

·         Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).

·         Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

Višina nepovratnih sredstev

Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.

*Razpis se šteje o shemi »De minimis«

Rok oddaje

5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

 

Pišite nam na info@tiko-pro.si – pomagali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vas na vašo željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev.2.    Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

13. 8. 2018

Rok za oddajo:

23. 10. 2018

Predvidena višina sredstev:

56.602.502 EUR

 

Predmet razpisa

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju zaradi:

·         pospeševanja inovacij,

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

Kaj je pilotni projekt (prvi sklop)

»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

·         glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in

·         glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).

Kaj je demonstracijski projekt (drugi sklop)

»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.

Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom. 

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo. 

Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so:

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Trajnostni turizem

6.      Tovarne prihodnosti

7.      Zdravje - medicina

8.      Mobilnost

9.      Razvoj materialov kot končnih produktov

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

·         razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,

·         razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,

·         razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,

·         razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami in modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod),

·         razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.

Višina subvencije

Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

Sofinanciranje:

Prvi sklop:

·         velika podjetja: do 25 %

·         srednje velika podjetja: do 35 %

·         mikro in mala podjetja: do 45 %

Drugi sklop:

·         velika podjetja: do 25 % - Vzhod, do 10% - Zahod

·         srednje velika podjetja: do 35 % - Vzhod, do 20% - Zahod

·         mikro in mala podjetja: do 45 % - Vzhod, do 30% - Zahod

Višina sredstev

Vzhodna kohezijska regija:  41.427.892,41 eur

Zahodna kohezijska regija: 15.170.000,00 eur

Upravičeni stroški:

Prvi sklop:

·         stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),

·         posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

Drugi sklop:

·         stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,

·         stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,

·         stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),

·         posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

Do stroškov dela za razvoj je upravičen samo tisti PD projekt, ki je sestavljen iz prvega (pilotnega) in drugega (demonstracijskega) dela projekta. Stroški dela razvojnikov se krijejo samo v prvem (pilotnem) delu PD projekta. Upravičens trošek dela za razvojnika je 21,07 eur/h, upravičen strošek za tehnično osebje je 14,05 eur/h.

Trajanje projekta: 36 mesecev, največ do 31. 5. 2022. Začetek projekta ob oddaji vloge. 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja. Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcijske partnerje

1.      Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov.

2.      Prijavijo se lahko samo konzorciji, v katerih lahko poleg prijavitelja sodeluje največ do 20 partnerjev, od tega največ četrtina (številčno) startup podjetij (vključno z blockchain startup podjetji) in socialnih podjetij skupaj.

3.      Prijavitelj / konzorcijski partner je na dan 31. 12. 2017 zaposloval več kot tri (3) osebe za polni delovni čas. Ta omejitev ne velja za startup podjetja in socialna podjetja.

4.      Prijavitelj / konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis (upošteva se datum vpisa v Sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja, kakor tudi ne velja za startup in socialna podjetja.

5.      Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja in ostalih konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge na ta javni razpis mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta. To velja za konzorcij kot celoto.

6.      Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25 % ali več v skladu z določili Uredbe Komisije 651/2014/EU.

7.      Podjetje lahko na javnem razpisu nastopi največ 1 x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski partner. To ne velja za startup in socialna podjetja, ki lahko nastopijo največ kot en konzorcijski partner v enem PD projektu.

8.      Prijavitelj / konzorcijski partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem.

 

Rok prijave

23. 10. 2018

 

 

Odlikujejo nas številne izkušnje z velikimi projekti - tako v fazi priprave kot v fazi poročanja. Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

 

 

3.    Nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

10. 8. 2018

Rok za oddajo:

28. 9. 2018

Predvidena višina sredstev:

700.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 70 % upravičenih stroškov

Cilj javnega razpisa

·         Podpora MSP pri izdelavi tržnih raziskav tujih trgov,

·         podpora MSP pri aktivni udeležbi podjetij na mednarodnih forumih v tujini,

·         podpora MSP pri pridobivanju certifikatov.

Način dodeljevanja nepovratnih sredstev

Kdor prej pride, prej dobi - ko zmanjka sredstev, se razpis zaključi. 

Predmet javnega razpisa

SKLOP A - Tržne raziskave - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav (zunanji izvajalci). Prijavitelj lahko dobi sofinancirano največ eno tržno raziskavo.

SKLOP B - Mednarodni forumi - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ eno sodelovanje na mednarodnem forumu.

SKLOP C - Certifikati - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo: 

·         Certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ dva certifikata.

·         Certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ en certifikat.

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge. Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR. 

Kdo se lahko prijavi na razpis?

·         Prijavitelj mora biti MSP podjetje (do 250 zaposlenih) ter ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države.

·         Podjetje mora imeti na da 31. 12. 2017 vsaj 5 redno zaposlenih.

·         Prijavitelj ima v okviru bonitetne ocene po metodologiji Bisnode d.o.o. dinamično oceno ++, + ali – ter nima finačne ocene F. 

·         Podjetje je imelo vsaj 5 % delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017 (na trgu EU in trgih zunaj EU).

·         Skupni znesek pomoči po "de minimis" pravilu še ni presežen. 

Višina sredstev

Tržne raziskave - 157.800,00 eur za vzhod ter 92.200,00 za zahod.

Mednarodni forum - 94.200,00 za vzhod ter 55.320,00 za zahod.

Certifikat - 189.360,00 za vzhod ter 110.640,00 za zahod.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja znaša do 70 %:

·         Tržne raziskave - vrednost sofinanciranja do 4.500,00 eur.

·         Mednarodni forumi - vrednost sofinanciranja do 9.999,99 eur.

·         Certifikati - vrednost sofinanciranja do 9.999,99 eur.

Lahko se prijavite za več ukrepov. Skupna vrednost subvencije ne sme presegati 9.999,99 eur. 

Upravičeni stroški

SKLOP A - Tržne raziskave

·         Stroški zunanjega izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave.

SKLOP B - Mednarodni forumi

·         Stroški prijave upravičenca,

·         stroški najema razstavne površine,

·         stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,

·         stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve,

·         stroški kotizacije udeležencev za največ dva redno zaposlena,

·         stroški prevoza in stroški bivanja za največ dva redno zaposlena

Ob prijavi na razpis mora prijavitelj predložiti prijavnico na dogodek. 

SKLOP C - Certifikati 

·         Stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija.

 

Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2018 do 5. 4. 2019 - podjetja lahko uveljavljajo povračilo stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani v tem obdobju.

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 4.    Novi krediti za razvojne projekte SID banka

 

Razpisnik:

SID banka

Datum objave:

17. 7. 2018

Rok za oddajo:

skrajni rok za oddajo je 31. 10. 2020

Namen programa

Namen programa je financiranju tehnološko-razvojnih projektov in omogoča:

·         kredit v vrednosti od 100.000 evrov do 15 milijonov evrov,

·         ugodno obrestno mero,

·         dobo kreditiranja od 6 do 12 let,

·         moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita,

·         financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Upravičeni prijavitelji

Podjetja vseh velikosti, ki: 

·         imajo sedeže v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, 

·         imajo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5 (ne velja za podjetja mlajša od 3 let,

·         še niso pričela z izvedbo aktivnosti, upravičenih po razpisu,

·         niso v postopku insolventnosti,

·         niso podjetje v težavah,

·         nimajo neporavnanih obveznosti do države. 

*Pogoji podrobneje opredeljeni v razpisu.

Upravičeni stroški

Raziskovalno-razvojni projekti:

·         pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

·         izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

·         raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

 

Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva):

·         vzpostavitev nove poslovne enote.

·         povečanje raznovrstnosti proizvodnje.

·         bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Rok prijave

31. 10. 2020

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

 


 

5.    Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

 

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave:

11. 6. 2018

Rok za oddajo:

22. 10. 2018

Višina sofinanciranja:

od 20 % do 45 %

 

Namen javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv.

Javni razpis je namenjen:

·         spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,

·         ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in

·         spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.

Upravičenci

Upravičeni prijavitelji so mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadrugeregistrirane pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:

·         C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

·         C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).

Pogoji za prijavo

Podjetja bodo upravičena do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico.

 

·         Podjetje je v letih 2016 in 2017 že ustvarjalo prihodke iz dejavnosti C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

·         Podjetje ima vsaj bonitetno oceno C2, objavljeno na spletnem portalu GVIN2.

·         Podjetje ima kapital v virih sredstev vsaj 25 % v enem od zadnjih dveh let (2016 in/ali 2017).

·         Prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo (pri tem se upoštevajo tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb). 

*Podjetje mora izpolnjevati tudi splošne pogoje za prijavo, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Obdobje upravičenosti stroškov

·         Od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020 (Vzhodna kohezijska regija).

·         Od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2018 (zahodna kohezijska regija).

Upravičeni stroški

·         Nakup nove strojne opreme in novih strojev, 

·         nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),

·         storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),

·         plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

*DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

Višina nepovratnih sredstev

 

Oziroma

 

·         Zahodna kohezijska regija: najmanj 300.000 EUR do največ 530.000 EUR v letu 2018

·         Vzhodna kohezijska regija: najmanj 300.000 EUR do največ 2.000.000 EUR v treh letih.

*Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Rok za prijavo

16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

 

Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!

Bogate izkušnje in uspehi na tem razpisu v preteklosti nam omogočajo pripravo dokumentacije na najvišjem nivoju - pošljite povpraševanje na  info@tiko-pro.si


 

6.    4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

16 .5. 2018

Rok za oddajo:

12. 9. 2018 do 24. ure

Višina sofinanciranja:

do 45 % upravičenih stroškov

 

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.

 

Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

V okviru zgoraj naštetih področij so do nepovratnih sredstev upravičene investicije v:

·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,

·         ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,

·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,

·         nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

·         nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu

·         v nakup mobilnega predelovalnega obrata,

·         naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin,

·         ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,

·         nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,

·         namenske aparate za prodajo,

·         opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov,

·         ureditev čistilnih naprav,

·         za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,

·         ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,

·         reciklaža in uporaba odpadnih surovin,

·         zmanjševanje količine odpadkov,

·         ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so (sklop B):

·         samostojni podjetnik posameznik,

·         zadruga,

·         zavod,

·         mikro, malo, srednje podjetje

·         veliko podjetje (do 750 zaposlenih)

Upravičeni stroški (sklop B):

a) stroški ureditve objektov

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo (vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo);

c) splošni stroški (max 10 % vseh upravičenih stroškov, nastali od 1. januarja 2014):

·         plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;

·         stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;

·         stroški izdelave poslovnega načrta;

·         plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;

·         stroški geodetskih del;

·         stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;

·         stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;

·         stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;

·         stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

·         stroški sodnega tolmača.

*Upravičeni in neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrsta naložb glede na velikost

·         enostavne naložbe do vključno 200.000 € skupne priznane vrednosti;

·         zahtevne naložbe nad 200.000 € skupne priznane vrednosti.

Višina nepovratnih sredstev na projekt (sklop B):

Višina nepovratnih sredstev za investicijo za podjetja je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

·         5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, 

·         5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,

·         5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

·         10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih,

·         15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar:

·         če se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

·         če se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja. 

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. 

Mikropodjetja lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

Rok za oddajo

12. 9. 2018 do 24. ure

 

Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Ne odlašajte in pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 
7.    P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

 

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:

9. 4. 2018

Rok za oddajo:

2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

Namen razpisa

Je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

·         ohranitev delovnih mest,

·         spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

·         spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

·         imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju,

·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska obmejna območja

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Pogoji za prijavo

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

·         za vloge oddane na prijavni rok 20. 4. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8,

·         za vloge oddane na prijavne roke od 20. 5. 2018 mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

Kreditni pogoji

·         Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

·         Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

·         Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

·         Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

·         Moratorij kredita: do 6 mesecev 

·         Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

Minimalno zavarovanje kredita:

·         5 menic podjetja in

·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Upravičeni stroški

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

·         nakup materiala in trgovskega blaga,

·         nakup storitev,

·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno-transportnih sredstev.

*Upravičenost stroškov je od 1. 3. 2018 do 1. 3. 2019 (skrajni rol črpanja 5. 3. 2019).

**Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih. Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške.

Roki za oddajo vlog

20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si


 

8. P7R 2017 Mikrokrediti na problemskih območjih

 

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave:

4. 1. 2018

Rok za oddajo:

1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:

·         imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

·         se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

·         so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

·         imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska območja

·         občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pogoji za prijavo

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·         imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 

·         zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

·         v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

·         zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,

·         imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,

·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2018 do vključno 1. 5. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB85,

·         za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2018 do vključno  1. 10. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB86.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

Kreditni pogoji

Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 

Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 

Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.

Moratorij kredita: do 6 mesecev 

Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

Minimalno zavarovanje kredita

·         5 menic podjetja in

·         5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Upravičeni stroški

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Med upravičene stroške se upoštevajo:

·         nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov

·         nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,

·         nakup materiala in trgovskega blaga,

·         nakup storitev,

·         plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 

*Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

Roki za oddajo vlog

1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

 

Povečajte svoje možnosti za pridobitev ugodnega kredita. Pošljite povpraševanje nainfo@tiko-pro.si

 

 

 

9. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

30. 6. 2017

Rok za oddajo:

24. 9. 2019

Predvidena višina sredstev:

30.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 0,5 mio EUR

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

·         pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa 

Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

 

Prednostna področja 

Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

·         Pametna mesta in skupnosti 

·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

·         Trajnostna pridelava hrane 

·         Tovarne prihodnosti 

·         Zdravje – medicina 

·         Mobilnost 

·         Razvoj materialov kot končnih produktov

Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

 

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

Upravičenci 

Podjetja

Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

·         imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,

·         mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,

·         mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

 

Do sredstev niso upravičeni:

·         javni zavodi,

·         podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

Konzorciji (največ tri podjetja)

Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Upravičeni stroški

·         stroški plač, 

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,

·         stroški znanja in patentov,

·         posredni stroški.

Višina sofinanciranja

·         velika podjetja: do 25 %,

·         srednje velika podjetja: do 35 %,

·         mikro in mala podjetja: do 45 %.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

 Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 


 

 

10. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9. 12. 2016

Rok za oddajo:

15. 5. 2019

Predvidena višina sredstev:

1.050.000,00 eur

Višina subvencije:

35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Tovarne prihodnosti

6.      Zdravje – medicina

7.      Mobilnost

8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

 

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1

 


 

11. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

4. 8. 2017

Rok za oddajo:

12. 09. 2018 in 12. 09. 2019

Predvidena višina sredstev:

17.075.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 60% upravičenih stroškov

Predmet razpisa 

Namen javnega razpisa je:

·         spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI),

·         prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,

·         prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,

·         omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov financiranja.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4:

·         Pametna mesta in skupnosti

·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

·         Trajnostna pridelava hrane

·         Tovarne prihodnosti

·         Zdravje - medicina

·         Mobilnost

·         Razvoj materialov kot končnih produktov

·         Trajnostni turizem

Upravičeni prijavitelji

Ciljna skupina/upravičenci so MSP:

·         ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«

·         s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci,

·         stroški uporabe osnovnih sredstev:

·         stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

·         stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,

·         stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva,

·         stroški investicij v neopredmetena sredstva,

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev,

·         posredni stroški.

Višina nepovratnih sredstev 

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

·         mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%,

·         srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % .

Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme. 

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR.

Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog:

1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:

·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR,

·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR,

2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:

·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR,

·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR,

 3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:

·         Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR,

·         Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR.

Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si