Informacije in pomočAktualni razpisi


Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5
Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti - ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 (JR OSSIN - ANS UKREP 1/1-2021)
Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2021
2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021
2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021
Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave - A1
Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« - Pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja
Najava odprtja 3 javnih razpisov iz Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021
4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi
Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2
3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021
Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2
3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke
Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Pretekli razpisi