GZS v projektih


Novi modeli praktičnega usposabljanja z delom

S tesnejšim sodelovanjem gospodarstva in izobraževanja lahko zagotovimo dijakom pridobivanje novih znanj in veščin, ki jim jih šole same ne morejo zagotoviti. S takšnim sodelovanjem lahko premostimo vrzeli, ki nastajajo med potrebami trga dela in prilivom iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Praktično usposabljanje z delom je bilo in ostaja tudi danes najboljša metoda za pridobitev kvalificiranih delavcev. Evropski svet je v januarju 2012 zavezal države članice EU k spodbujanju " vajeništva in pripravništva, s ciljem, da se mladim zagotovi realne možnosti zaposlitve". S socialnim dialogom in partnerjem iz javnega in zasebnega sektorja želimo okrepiti kakovost praktičnega usposabljanja z delom in tako mladim pomagati pri premagovanju ovir na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev.

Cilji projekta “NewWBL” so:

 • ustvariti okolje, ki bo mladostniku omogočalo prehod v odraslost z ustrezno zaposlitvijo;
 • pospešiti oblikovanje horizontalnega sistema (priporočila in smernice) za doseganje teh ciljev;
 • obravnavati vprašanja na ravni oblikovanja politik, ki bi izboljšala dostopnost praktičnega usposabljanja z delom.

Ključno vodilo projekta »NewWBL« ni odgovoriti na vprašanje ali praktično usposabljanje z delom deluje, ampak kako deluje. Želimo se naučiti, pod kakšnimi pogoji deluje in za katere namene je takšna oblika izobraževanja in usposabljanja primerna. Radi bi spodbudili razvoj izobraževanja, ki temelji na visoki kakovosti dela in odličnosti pri učenju kot tudi na praktičnem usposabljanju z delom. To bi radi dosegli s povezovanjem med institucijami, ki so odgovorne za razvoj programov izobraževanja, med posredniškimi organizacijami (zbornicami in sindikati) ter ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi predstavniki gospodarstva.

Naš namen je:

 • krepiti odnose med in znotraj vseh skupin zainteresiranih deležnikov;
 • obogatiti in okrepiti povezave med vsemi akterji, ki delujejo na področju praktičnega usposabljanja z delom ter tako ustvariti večjo učinkovitost praktičnega usposabljanja z delom;
 • ustvariti dinamično in učinkovito komunikacijsko omrežje;
 • povečati ozaveščenost javnosti o različnih modelih praktičnega usposabljanja z delom.

Z razvojem predlogov treh fleksibilnih modelov praktičnega usposabljanja z delom, ki bodo upoštevali nacionalno okolje, potrebe različnih sektorjev in potrebe razvojnih načrtov nacionalne skupnosti želimo prispevati k hitrejšemu uvajanju takšnega izobraževanja in usposabljanja. Velik poudarek je na krepitvi sodelovanja z gospodarstvom, s ciljem, da bo le-to aktivno sodelovalo pri oblikovanju poklicne kariere mladih.

Načrtovane dejavnosti vključujejo:

 1. Razvoj okvira strateške politike pred začetkom postopka ocenjevanja različnih modelov.
 2. Pregled shem praktičnega usposabljanja z delom v državah vključenih v projekt in zbiranje informacije o potrebah in zahtevah gospodarstva (zlasti MSP) ter ob tem upoštevati regionalne razvojne strategije.
 3. Razvoj vsaj treh različnih prilagodljivih ter operativnih modelov za praktično usposabljanje z delom, ki bodo upoštevali različna okolja in potrebe dotičnih okolij.
 4. Vodenje posvetovanja z zainteresiranimi deležniki o modelih, ki jih bomo razvili.
 5. Pripravo priporočil in smernic, ki jih je treba vpeljati v nove modele za praktično usposabljanje z delom.
 6. Pripravo načrta trajnosti oziroma obstojnosti za vsako državo in razširiti modele na raven EU ter v države izven partnerskega konzorcija projekta.

Nov pristop je potreben za izboljšanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za vključevanje potreb gospodarstva v razvojne aktivnosti. Okrepiti je potrebno partnerstvo med gospodarstvom in področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki naj postane interdisciplinarno, horizontalno ter čezmejno.

SWOT analiza sistema praktičnega usposabljanja z delom v Sloveniji

 

Fotogalerija