GZS v projektih


InnoHPC, Interreg Danube, 01/2017 – 06/2019

Visoke računalniške zmogljivosti za učinkovite inovacije v Podonavju: visokozmogljivo računalništvo (HPC) je nastajajoča tehnologija za splošno rabo. Izboljša lahko okvirne pogoje za inovacije, z drastičnim povečanjem učinkovitosti inovacij in zmanjšanjem časa razvoja produkta. Medtem, ko sta najbolj napredna infrastruktura in znanje visokozmogljivega računalništva locirana v zahodnih delih podonavske regije, imajo podjetja, predvsem SME-ji, iz vzhodnih delov omejen dostop in konkurenčnost.

MOVECO, Interreg Danube, 01/2017 – 06/2019

Mobilizacija institucionalnega znanja za boljšo izrabo raziskav in inovacij za krožno gospodarstvo: nova strategija krožnega gospodarstva Evropske komisije cilja na premostitev ovir pri življenjskem krogu produktov, skozi boljšo prakso recikliranja in ponovne uporabe, z namenom doprinosa koristi družbi, okolju in gospodarstvu. Utrditev materialnih tokov prinaša raziskovanju in inovaciji veliko izzivov: povečanje trajnosti, popravljivosti in recikliranosti produktov (razširjene odgovornosti proizvajalca), izboljšanje ravnanja z odpadki in učinkovitosti virov v industrijskih sektorjih, spodbujanje industrijske simbioze in obnovljivosti.

SMeART, ERASMUS+, 01/2017 – 12/2019

Zavezništvo znanja za izpopolnjevanje evropskih SME-jev za doseganje sprememb v pametnem inženiringu: največji izziv za današnjo evropsko inženirsko gospodarstvo je tako imenovana pametna industrija, ki je razumljena kot inteligentne, na informatiki bazirane komponente in sistemi v okviru vseh polj dobavne, proizvodne in distribucijske verige.

DesAlps, Interreg Alpine Space, 11/2016 – 10/2019

Pristop »design thinking« za ekosistem pametnih inovacij v alpskem prostoru; inovativno usmerjene storitve za SME v alpskem prostoru so razdrobljene in ne najbolje prilagojene teritorialnim specifikam podjetij in potrebam po bolj trajnostnem in fleksibilnem pristopu poslovnega odločanja.

SPACE 4 COCREATE; 10/2016-09/2018; ERASMUS+

Odprti in inovativni prostori za delovno sodelovanje med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter poslovnimi organizacijami.

Novi modeli praktičnega usposabljanja z delom

S tesnejšim sodelovanjem gospodarstva in izobraževanja lahko zagotovimo dijakom pridobivanje novih znanj in veščin, ki jim jih šole same ne morejo zagotoviti. S takšnim sodelovanjem lahko premostimo vrzeli, ki nastajajo med potrebami trga dela in prilivom iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja.