Skills in Metal and Electro Industry

PROJECT LEAFLET
                 

 

   


About the 'skillME' project

      

ENGLISH

The skillME project will tackle skill gaps in advanced manufacturing in the metal and electro industry, improve employability of workers, and enhance the ability of iVET and cVET institutions to respond to sector-specific labour market needs and demands for new skills. 

Pdf....

CROATIAN

skillME projekt usmjeren je na rješavanje nesrazmjera vještina u advanced manufacturing u metalnoj i elektroindustriji, na unaprjeđenje zapošljivosti radnika i jačanje iVET i cVET institucija da bi one mogle odgovoriti na specifične potrebe tržišta rada za novim vještinama. 

Pdf....

LATVIAN

SkillME projekts mazinās nepilnības metālapstrādes un elektrosektora rūpniecības modernajā ražošanā, uzlabos nodarbinātības iespējas  un uzlabos profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās un tālākizglītības profesionālās izglītības programmas, spējas reaģēt uz nozares darba tirgus vajadzībām un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm.

Pdf....

SLOVAKIAN

Projekt skillME chce riešiť chýbajúce zručnosti vo výrobe v elektrotechnickom a v strojárskom priemysle, zlepšiť zamestnateľnosť pracovníkov a zlepšiť schopnosť odborných škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania  reagovať na potreby a požiadavky nových zručností na trhu práce pre konkrétne odvetvie.

Pdf....

SLOVENIAN

Projekt skillME je namenjen odpravljanju vrzeli v znanju med zaposlenimi v kovinski in elektro industriji, izboljšanju njihove zaposljivosti ter krepitvi odzivnosti ponudnikov začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na potrebe in zahteve posameznih sektorjev trga delovne sile po novih veščinah in znanjih.

Pdf....