Inovativna Slovenija

Osnove zaščite intelektualne lastnine

Modeli

 

 

kazalo:

Uvod
Pomagala
Nasvet

 

 

Predstavljajo uradno zaščito videza izdelka (videz celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem), ki mora (1) biti nov in (2) imeti individualno naravo.  

Nov je, če pred datumom vložitve prijave javnosti ni bil dostopen enak videz izdelka. Videz izdelka se šteje za enakega, če se njegove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih.

Kot razkritje se ne upošteva videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti v Skupnosti v obdobju 12 mesecev pred vložitvijo prijave modela.

 

Individualna narava pomeni, da se izdelek razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi drug videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti pred datumom vložitve prijave modela.


Kompleksen izdelek
je izdelek, sestavljen iz več sestavnih delov, ki jih je mogoče zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in ponovno sestavi.

V kolikor se videz izdelka nanaša na sestavni del kompleksnega izdelka, je nov in ima individualno naravo le, če sestavni del ostane viden ob normalni uporabi kompleksnega izdelka in če vidne značilnosti sestavnega dela tudi same izpolnjujejo pogoja glede novosti in individualne narave.

Česa ni mogoče registrirati kot model?
Videz izdelka ni mogoče ščititi kot registriran model, če videz ni nov, individualen, če je javnosti dostopen več kot 12 mesecev od datuma vloge za zaščito modela, če je podoben izdelek že varovan z registriranim modelom (ni nov), če nasprotuje javnemu redu ali morali

Model se ne more registrirati za značilnosti videza izdelka, ki so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo. Izdelke s tehnično funkcijo se varuje s patenti.


 

4.1. V Sloveniji (velja le v Sloveniji)

Prijavo modela posameznik (državljan Slovenije) ali slovensko podjetje vloži bodisi osebno v sprejemni pisarni URSIL bodisi po pošti oziroma telefaksu; sam ali preko zastopnika. URSIL preveri ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo modela, razen pogoja glede novosti in individualne narave, ki ju mora imetnik modela ob sporu sam dokazovati na sodišču. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, URSIL objavi registracijo modela v svojem uradnem glasilu.

Prijavitelj ima možnost zahtevati tudi odlog objave za največ 12 mesecev.

Zahteva za registracijo modela: http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/obrazci-navodila-klasifikacije/modeli/
Vzorec prijave modela:
http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_vzorec_Modeli.pdf

4.2. Nacionalna prijava modela v izbrani tuji državi
Model lahko zaščitite tudi v eni od izbranih držav (vaših ključnih trgov). Zaščitite ga pri nacionalnem uradu (preko zastopnika).

Seznam nacionalnih uradov za intelektualno lastnino:
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Seznam nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU s podatki o intelektualni lastnini posamezne države:
http://europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-property/index_en.htm

4.3. Kako zaščititi Model Skupnosti

Model Skupnosti (Community Design-CD) velja v veh državah članicah Evropske skupnosti in ima enak učinek na celotnem območju Skupnosti. Obstajata dve vrsti varstva in sicer za neregistriran model Skupnosti (Unregistered Community Design-UCD) in registriran model Skupnosti (Registered Community Design-RCD).

Varstvo za neregistriran model Skupnosti se pridobi s prvim dnem njegovega razkritja javnosti v državah članicah EU brez kakršne koli prijave in postopka za registracijo ter traja tri leta. Pravica obsega le preprečitev posnemanja varovanega modela.

Prijavo za registriran model Skupnosti lahko vloži vsak državljan EU ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri OHIM (sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register OHIM. Prijava se vloži v enem od uradnih jezikov držav članic Evropske skupnosti (tudi v slovenščini), sam postopek registracije pa poteka po izbiri prijavitelja bodisi v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini ali nemščini.

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/design-basics

Priporočljivo je, da se prijava na OHIM vloži elektronsko, preko interneta (https://oami.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now).

Druge možnost pa so še prijava v papirnati obliki https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/designs/route_to_registration/application_rcd_sl.pdf. Papirnato vlogo prijavitelj prosreduje  

·        na OHIM preko telefaksa št. + 34 965 131 344

·        po pošti na naslov:
Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante

·        na URSIL – pri čemer slovenski urad prijavo posreduje OHIM-u ne da bi preverjal njeno vsebino.

Prijava se vloži v enem od uradnih jezikov držav članic Evropske skupnosti (tudi v slovenščini), sam postopek registracije pa poteka po izbiri prijavitelja bodisi v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini ali nemščini.

Pristojbina za registracijo modela Skupnosti za en videz izdelka: 350 EUR. Varstvo traja eno ali več petletnih obdobij, vendar največ 25 let.

Če je prijava vložena pri slovenskem uradu, mora prijavitelj plačati tudi pristojbino za pošiljanje prijave na OHIM, ki znaša 50 EUR.

Pristojbine za Registriran model Skupnosti
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/rcd-fees-and-payments

4.4. Mednarodna registracija industrijskih modelov po Haaškem sporazumu
Modele je mogoče na enem mestu za več tujih držav zaščititi pri WIPO. Prijavo je mogoče vložiti za izbrane države pogodbenice (seznam držav http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf)

Vodnik za mednarodno registracijo: http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/guide/pdf/hague_guide.pdf

Informativni izračun pristojbin: http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

Pomočnik za mednarodno registracijo (simulator registracije):
http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/

Navodila za prijavitelje (v Slovenščini):
http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_Madrid.pdf

Informativni izračun pristojbin: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

 

Nasvet:
Pred vstopom na nov trg preverite, če je po videzu enak izdelek zaščiten z
registriranim modelom (nacionalnim ali modelom Skupnosti oz. neregistriranim modelom Skupnosti).