Inovativna Slovenija

Osnove zaščite intelektualne lastnine

Patenti

 

 

kazalo:

Uvod
Pomagala
Nasvet

 

Vir:

Vir: Urad RS za intelektualno lastnino

PATENTI
Predstavljajo uradno zaščito IL za izume s slehernega področja tehnike, ki je

·        nov (pomeni, da enaka tehnična rešitev še ni bila dostopna javnosti (s pisnim ali ustnim opisom, z uporabo ali na kakšen drug način).
·        na inventivni ravni (po oceni strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike)

·        industrijsko uporabljiv (predmet izuma se lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom).

(vir: Zakon o industrijski lastnini - ZIL).

Neškodljivo razkritje izuma:
13. člen ZIL pravi, da se kot znano stanje tehnike ne upošteva razkritje izuma, do katerega je prišlo v roku največ šest mesecev pred vložitvijo patentne prijave neposredno ali posredno zaradi: očitne zlorabe v odnosu do prijavitelja ali njegovega pravnega prednika ali dejstva, da je prijavitelj ali njegov pravni prednik razstavil izum na uradni ali uradno priznani mednarodni razstavi iz 62. člena tega zakona. Določba velja le, če prijavitelj v prijavi navede, da je bil izum na tak način razstavljen, in predloži o tem ustrezno potrdilo v skladu z drugim odstavkom 62. člena ZIL.

 

Kaj se s patentom ne ščiti?
- s patentom ni mogoče zaščititi odkritij, znanstvenih teorij, matematičnih metod in drugih pravil, načrtov metod in postopkov za duhovno aktivnost.
- izumov, katerih uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo;
- izumov kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.


Trajanje patenta

Patent lahko traja do 20 let od datuma vložitve prijave. Neposredno po izteku trajanja patenta se lahko za izum enkrat podaljša veljavnost patenta za največ pet let, če je razglašeno vojno stanje ali podobne izredne razmere.

Posameznik ali podjetje se lahko odločita za zaščito patenta s skrajšanim trajanjem, pri čemer ima patent veljavnost do 10 let od datuma vložitve prijave.

Preden vložite zahtevo za podelitev patenta (bodisi v Sloveniji, v tujini ali preko mednarodnih uradov), je priporočljivo preveriti, ali je vaš izum res nov v svetovnem merilu, če se za vaš izum sploh lahko podeli patent, kako poteka postopek podelitve patenta, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Te informacije mogoče z nekaj truda pridobiti v javno dostopnih bazah (patentne baze, druge baze), pri URSIL oz. pri patentnih zastopnikih, ki nudijo t.i. storitve pregleda stanja tehnike.

5.1. V Sloveniji (velja le v Sloveniji)

Prijavo pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri URSIL: http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/uil_obrazec_SIPO_P1.pdf

Podrobna navodila za pripravo patentne prijave in njenih sestavin: http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_Patenti.pdf

Vzorci prijavljenih patentov so na voljo v bazi s podeljenimi patenti:
http://www2.uil-sipo.si/Squ000.stm

Pristojbine za slovenski patent:
http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pristojbine-in-cenik-storitev/patenti/

Pred iztekom enega leta po vložitvi patentne prijave v Sloveniji imate možnost uveljaviti prednostno pravico za prijave (za isti izum) v katerikoli članici Pariške unije; seznam: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2

5.2. Nacionalna prijava patenta v izbrani tuji državi
Patent lahko zaščitite tudi v eni od izbranih držav (vaših ključnih trgov). Zaščitite ga pri nacionalnem uradu (preko zastopnika).

Seznam nacionalnih uradov za intelektualno lastnino:
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Seznam nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU s podatki o intelektualni lastnini posamezne države:
http://europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-property/index_en.htm

5.3. Kako zaščititi Evropski patent (velja v državah članicah Evropske patentne konvencije, seznam http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states/date.html) ter v državah, ki so z Evropskim patentnih uradom sklenile sporazum (to sta Bosna in Hercegovina ter Črna gora).

Postopek prijave evropskega patenta se lahko začne pri

·        Uradu za intelektualno lastnino (http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_obrazec_Epc-1.pdf) ali pri

·        Evropskem patentnem uradu (https://forms.epo.org/applying/online-services/new-online-filing/registration-form.html)

Prijavni obrazec: se izpolni v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. V kolikor je prva prijava narejena v slovenskem jeziku, mora prijavitelj v roku dveh mesecev predložiti tudi prevod v enega od prej naštetih jezikov. Ko je evropski patent podeljen, mora imetnik pri pristojnih uradih držav, kjer želi uveljavljati evropski patent, v predpisanem roku predložiti prevod patentnih zahtevkov v jezik te države ter plačati ustrezne pristojbine. Informacije o tem so na voljo v EP publikaciji National law relating to the EPC (vir: UIL).

Vodič za prijavo evropskega patenta:
http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_EP.pdf (v Slovenščini)

EPO vodič (v Angleščini): http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/65987810A97DCBF7C1257D620023C53C/$File/New-online-filing-CMS_user-guide_1-10_EN.pdf

Pristojbine:
http://www.epoline.org/portal/portal/default/epoline.Scheduleoffees


Vir: Espacenet.com

 

5.4. Mednarodna prijava v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT)
(velja v izbranih državah pogodbenicah – seznam držav
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf)

Postopek prijave PCT

·        lahko podjetje začne pri URSIL ali

·        pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO): https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp in http://www.wipo.int/pct/en/forms/

Vodič za PCT prijavo (v Angleščini): http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf in
(v Slovenščini):
http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_PCT.pdf

Pristojbine: http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html
Za leto 2016:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf

PCT prijava se opravi enkrat, na enem mestu za večje število izbranih držav. Ne predstavlja patenta, temveč zagotavlja prednostno pravico, ki prijaviteljem omogoča, da se v roku 18 mesecev odločijo, v katerih od 140 držav bodo zahtevali nacionalno podelitev patenta. Ta čas lahko podjetja izkoristijo za ocenitev tržnega potencialna izuma na posameznem trgu.

PCT prijava ima dve fazi: prva je mednarodna in traja največ 18 mesecev. Znotraj tega obdobja lahko sledi nacionalna faza, ko prijavitelj pri izbranih nacionalnih uradih za intelektualno lastnino vloži zahtevo za nacionalne patente.
Za PCT prijavo se odločajo prijavitelji, katerih ključni trgi se nahajajo izven EU.

Nasvet:
Pred vstopom na nov trg preverite, če je enaka tehnična rešitev zaščitena z veljavnim patentom.

 

Nasvet:
Preden se lotite prijave kateregakoli patenta, natančno preverite
stanje tehnike tako v patentnih bazah kot tudi drugih medijih (npr. Google, znanstvene publikacije in strokovne revije). V kolikor boste enako tehnično rešitev našli objavljeno v eni od teh medijev, patent ni mogoč, saj ni nov.
Na ta način boste prihranili nepotrebne stroške!

 


5.5. Prihaja Unitarni patent (Unitary patent)

S sprejetjem političnega dogovora o sedežu enotnega patentnega sodišča je bila po tridesetih letih pogajanj odstranjena še zadnja ovira k enotnemu evropskemu patentu (t.i. patent EU) in patentnemu sistemu. Dosežen dogovor odpira pot unitarnemu evropskemu patent (evropskemu patent z enotnim varstvom), ki bo na eni strani nadgradil obstoječe možnosti zaščite pravic intelektualne lastnine v evropskem prostoru in na drugi strani spremenil okvir poslovanja v novem patentnem prostoru 25 članic EU.

Ena ključnih prednosti, predvsem za srednja in mala podjetja, bodo gotovo nižji stroški in enostavnejši postopek pridobitve patenta. V tem postopku namreč ni stroškov validacije dosedanjega evropskega patenta, ki je pogosto vključevala tudi stroške prevajanja in lokalnih patentnih zastopnikov. Poleg tega je bil pogoj veljavnosti obstoječega patenta validacija v vsaj eni izmed držav Evropske patentne konvencije (EPK). Patenti podeljeni skladno z novim postopkom pa bodo v trenutku podelitve avtomatično veljali v 25 državah članicah EU podpisnicah novega patentnega sistema.

Nov sistem prinaša za podjetja vrsto že navedenih  prednosti, a hkrati prinaša tudi določena tveganja. Če to ponazorimo na slovenskem primeru, to pomeni, da bo namesto dosedanje prakse, ko je bilo od približno 60.000 letno podeljenih evropskih patentov v Sloveniji validiranih (veljavnih) 2-3% (okoli 1.800), bo v bodoče število enotnih evropskih patentov na novo veljavnih v Sloveniji nekaj deset tisoč letno.

To pa pomeni, da se bo spremenil obseg svobode delovanja slovenskih podjetij tako na domačem, kakor tudi na trgu ostalih 25 članic EU, med katerimi so tudi naše ključne poslovne partnerice (npr. Nemčija).


Povečala pa se bo tudi kompleksnost sistema zaščite intelektualne lastnine, saj bodo poleg enotnega sistema podeljevanja patentov, še vedno v veljavi tudi dosedanja ureditev v okviru EPK, kakor tudi nacionalne prijave in seveda prijave v okviru sistema PCT oziroma Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).

Povečano število enotnih evropskih patentov in večja kompleksnost sistema zaščite, bodo od vseh podjetij, ne glede na velikost, zahtevala posvečanje večje pozornosti vprašanjem intelektualne lastnine.


Če intelektualna lastnina do sedaj ni predstavljala sestavnega dela poslovanja podjetja, bo s temi spremembami zelo verjetno to postala. Osnovne prvine t.i. celostnega pristopa k intelektualni lastnini (npr. spremljanje zbirk patentnih dokumentov) bodo postale nujni sestavni del uspešnega in konkurenčnega podjetja delujočega na evropskem trgu. Podjetja bodo morala bistveno aktivneje ščititi in uveljavljati lastno intelektualno lastnino ter hkrati paziti, da ne kršijo pravic intelektualne lastnine drugih, saj bodo lahko posledice bistveno resnejše, kot je bila praksa do sedaj.

Naj na koncu poudarimo, da bo brez razumevanja in zavedanja o omejitvah in priložnostih, ki jih ponuja nova patentna ureditev, kakor tudi sicer globalni sistem zaščite intelektualne lastnine, poslovanje bistveno bolj tvegano in negotovo.

Več informacij o unitarnem patentu: http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html

Uredba o evropskem patentu z enotnim varstvom:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF