Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

The low voltage directive (LVD) (2014/35/EU)

 

Ta pravilnik se uporablja za električno opremo, ki za delovanje uporablja električno napetost med 50 in 1000 V za izmenični tok ter med 75 in 1500 V za enosmerni tok.

Proizvodi, ki ne zapadejo pod ta pravilnik so (navedeni v Prilogi 2):
- Električna oprema za uporabo v eksplozivni atmosferi;
- Električna oprema za radiološke in medicinske namene;
- Električni deli za dvigala, namenjena za prevoz tovora in ljudi;
- Števci električne energije;
- Vtiči in vtičnice za domačo uporabo;
- Krmilniki za električne ograje;
- Radio-električne motnje;
- Specializirana električna oprema za uporabo na ladjah, v zrakoplovih ali na železnicah, ki je skladna z varnostnimi določbami, ki so jih pripravili mednarodni organi, v katerih sodelujejo države članice EU;
- Po naročilu proizvedeni kompleti, namenjeni izključno strokovnjakom za uporabo v raziskovalnih in razvojnih objektih za namene raziskav in razvoja.

 

Proizvajalec mora pri dajanju električne opreme na trg zagotoviti, da le-ta ne ogroža zdravja in varnosti oseb ter domačih živali ali premoženja (člen 4). To je izpolnjeno, če so upoštevane zahteve Priloge 1 tega pravilnika.

Pred dajanjem na trg, mora proizvajalec izvesti naslednja dejanja:
- pripravi tehnično dokumentacijo (Priloga 3), ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
- izvede postopek ugotavljanja skladnosti (Priloga 3) ali pa ga da izvesti;
- če je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da električna oprema izpolnjuje varnostne cilje iz 4. člena in Priloge 1, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti in
- namesti oznako CE.

Nadalje mora proizvajalec:
- hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti deset let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg;
- zagotavljati, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s tem pravilnikom;
- priložiti navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.

Proizvajalec mora pred dajanjem na trg na električni opremi oziroma, kadar velikost ali narava električne opreme tega ne dopušča, na embalaži oziroma spremljajoči dokumentaciji, označiti:
- tip, serijo ali serijsko številka ali kateri koli drugi identifikacijski element;
- svoje ime oziroma firmo, ali registrirano blagovno znamko;
- naslov na katerem je dosegljiv (center za stike) - kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organ za nadzor trga zlahka razume.

V primeru naknadne ugotovitve, da električna oprema, ki jo je proizvajalec dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, le-ta nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe za zagotovitev skladnost električne opreme, jo po potrebi umakne ali odpokliče. V primeru, da električna oprema pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, proizvajalec o tem takoj obvesti organ za nadzor trga.

Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika in lahko tako v njegovem imenu opravlja določene naloge, kot npr.:
- hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo (za potrebe nadzornih organov);
- sodeluje z nadzornimi organi v primeru potrebe za dokazovanje skladnosti električne opreme;
- sodeluje z nadzornimi organi v okviru pooblastila pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča električna oprema.

 

Uvoznik je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, ki da električno opremo iz tretje države na trg EU. Pred dajanjem na trg, mora tako zagotoviti:
- da je električna oprema skladna s tem pravilnikom;
- da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti;
- da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo;
- da ima električna oprema nameščeno oznako CE;
- da so električni opremi priloženi zahtevani dokumenti (navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku) in
- da je proizvajalec izpolnil zahteve glede označevanja in podatkov navedenih na proizvodu.

Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da električna oprema ni skladna z varnostnimi cilji, električne opreme ne da na trg, dokler ne zagotovi njene skladnosti.

Uvoznik mora na električno opremo navesti svoje ime oziroma firmo, ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen električni opremi. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organ za nadzor zlahka razumejo.

Uvoznik mora za čas, ko je električna oprema pod njegovo odgovornostjo, zagotoviti, da pogoji njenega skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z varnostnimi cilji.

Uvoznik mora tudi sodelovati z nadzornimi organi v primeru kakršnih koli ugotovljenih neskladnosti oziroma nadzora ter podobno kot proizvajalec, hraniti kopijo izjave EU o skladnosti še deset let po tem, ko je električna oprema bila dana na trg, in zagotavljati,  da je tehnična dokumentacija na voljo na zahtevo nadzornega organa.

 

Tudi distributer ima določene obveze in mora pri omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu ravnati s potrebno skrbnostjo. Za neskladno opremo ne sme omogočiti dostopnosti na trgu.

Preden distributer omogoči dostopnost električne opreme na trgu, preveri:
- ali ima električna oprema nameščeno oznako CE;
- ali je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter navodili in varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku ter
- ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve glede predpisanih oznak na samem proizvodu (tip, firma s kontaktnim podatkom).

Tudi distributer mora zagotavljati, da v se času skladiščenja in prevoza, pogoji za električno opremo ne spremenijo do te mere, da bi lahko ogrožali njeno skladnost z varnostnimi cilji.

 

Uvoznik ali distributer se štejeta kot proizvajalca v primeru, kadar dasta na trg električno opremo pod svojim imenom ali blagovno znamko ali tako spremenita električno opremo, ki je že bila dana na trg, da to lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom.

In kdaj se ustvari domneva, da je električna oprema skladna s zahtevami pravilnika/direktive?

Pravilnik za ugotavljanje skladnosti električne opreme predpisuje uporabo t.i. Modula A: Notranja kontrola proizvodnje. Notranja kontrola proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolni svoje obveznosti ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da zadevna električna oprema izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.

Najlažja pot je upoštevanje harmoniziranih standardov in snovanje ter izgradnja opreme skladno z njimi. Seznam harmoniziranih standardov je objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za trg (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport), najdete ga na tej povezavi.

Kadar harmonizirani standardi še niso pripravljeni in objavljeni, organ za nadzor trga šteje za skladno z varnostnimi cilji tudi električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe mednarodnih standardov, katere je določila Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) in so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Kadar niti harmonizirani standardi niti mednarodni standardi niso bili pripravljeni in objavljeni, organ za nadzor trga šteje za skladno z varnostnimi cilji tudi električno opremo, proizvedeno v skladu z varnostnimi določbami standardov, ki veljajo v državi članici proizvajalki, če ta zagotavlja varnostni nivo, ki je enakovreden nivoju v Republiki Sloveniji.

LVD in posledično pravilnik ne zahtevata, da se skladnost električne opreme ocenjujejo pri priglašenih organih (notified body). Za ugotavljanje skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec z izvajanjem potrebnih postopkov ugotavljanja skladnosti.

Proizvajalec tako z izjavo EU o skladnosti potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje varnostnih ciljev in da je električna oprema skladna z zahtevami pravilnika.

Obvezni elementi izjave EU o skladnosti so:
1. navedba modela električne opreme/proizvod (proizvod, tip, serija ali serijska številka);
2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
3. Besedilo: »Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.«
4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme, ki omogoča sledljivost: lahko vključuje dovolj jasno barvno sliko, če je to potrebno za identifikacijo električne opreme);
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji (sledi navedba direktiv, npr. LVD,…);
6. Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana;
7. Dodatne informacije (če je potrebno);
8. Kraj in datum izdaje izjave;
9. Ime in priimek, funkcija in podpis odgovorne osebe.

Izjava EU o skladnosti je napisana v slovenskem jeziku ali pa je v slovenski jezik prevedena.

Kadar se za električno opremo uporablja več kot en akt EU, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti. Taka izjava vsebuje identifikacijo zadevnih aktov EU, vključno z navedbo njihove objave.

Oznaka CE mora biti vidno, berljivo in neizbrisno nameščena na električno opremo ali na njeno tablico s podatki. Kadar to ni mogoče ali narava električne opreme tega ne dopušča, se oznako CE lahko namesti na embalažo in na dokumente, ki so priloženi električni opremi. Oznaka CE se namesti, preden je električna oprema dana na trg.

Nadzor nad izvajanjem pravilnika glede električne opreme na trgu, opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov.