Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)


Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19, 75/20, 113/20, 162/21, 58/22, 89/22 in 16/23), 
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik) v slovenski pravni red prenaša določila Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/65/EU), spremenjeno z:

- Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/1631 z dne 12. maja 2022 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU glede izjeme za uporabo svinca v superprevodnih kablih in žicah BSCCO (bizmutov, stroncijev, kalcijev, bakrov oksid) ter svinca v njihovih električnih povezavah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 245 z dne 22. 9. 2022, str. 45),

-  Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/1632 z dne 12. maja 2022 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU glede izjeme za uporabo svinca v nekaterih napravah za slikanje z magnetno resonanco zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 245 z dne 22. 9. 2022, str. 48).

Porast proizvodnje in uporabe električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO), kot so mobilni telefoni, računalniki in kuhinjski aparati, je povzročil vse večjo količino odpadne EEO. Med uporabo, zbiranjem, obdelavo in odlaganjem tovrstnih odpadkov se lahko iz izdelkov sproščajo škodljive (nevarne) snovi, kot so svinec, živo srebro in kadmij, ki lahko povzročijo velike okoljske in zdravstvene težave.

Za reševanje takšnih izzivov zakonodaja EU prek direktive RoHS (v Sloveniji je to s Pravilnikom) omejuje uporabo nekaterih nevarnih snovi v EEO. Vzporedno pa Direktiva WEEE spodbuja zbiranje in recikliranje takšne opreme (Uredba OEEO).

Vsa EEO, razen če ni posebej izključena, mora biti v skladu s temi omejitvami.

EEO pomeni opremo, ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnega toka ali elektromagnetnih polj, in opremo za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj ter je oblikovana za uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok.

Ta pravilnik se uporablja za EEO, uvrščeno v kategorije, določene v Prilogi I Direktive 2011/65/EU.

V letu 2022 je Evropska Komisija pričela z revizijo Direktive 2011/65/EU.