Uporabne povezave

 

SPOT točka

Zavezanci se za izvajanje določb Uredbe OEEO najdejo več informacij glede statusa, registracije, vpisa v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev OEEO na spletni strani točke SPOT.
 

FURS

Zavezanci po Uredbi OEEO morajo plačevati tudi t.i. okoljsko dajatev.

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO), vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, in zaradi uporabe prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) ter posledično nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO) ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

Obrazec za prijavo dejavnosti se predloži pred začetkom opravljanja dejavnosti. Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prenehanje obveznosti plačila okoljske dajatve zaradi nepredvidenih razlogov se prijavi v treh delovnih dneh po nastanku takšnih razlogov.

Obrazec za obračun okoljske dajatve se predloži:
• 20. julija: za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta;
• 20. januarja: za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.

Obračun se predloži ne glede na to, ali v posameznem obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj v roku 60 dni po dnevu iznosa iz Republike Slovenije ali izvoza z območja EU.

Podrobnosti in način oddaje obrazcev najdete na povezavi.

Več o različnih okoljskih dajatvah najdete na spletni strani FURS.

Tu najdete tudi kratko brošuro z naslovom »Kako se plačuje okoljska dajatev« in podrobnejši opis, kako predložiti dokumente s področja trošarin in okoljskih dajatev v elektronski obliki v informacijski sistem IS E-TROD.

Pomembni datumi za oddajo poročil so navedeni na povezavi.

Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 – ZVO-2) najdete na povezavi.