Novice


Arhiv: OEEO: novi cilji zbiranja in predelave, spremembe pri izvajanju razširjene odgovornosti proizvajalcev EEO

8. avgusta 2015 je začela veljati nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. list RS, št.55/2015), pri čemer se

 • členi, ki se nanašajo na čezmejno pošiljanje rabljene električne in elektronske opreme začnejo uporabljati 1. septembra 2015,
 • členi, ki določajo, da se predelava odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) mora izvajati v skladu s splošnimi zahtevami za obdelavo iz standardov SIST EN 50625-1 in SIST EN 50574 in z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, pa 1. septembra 2016.

Uredba določa razrede, v katere se uvršča električna in elektronska opreme (EEO) in za katere so opredeljene obveznosti glede zbiranja in obdelave OEEO. Do konca decembra 2017 EEO uvrščamo v deset razredov, od 1. januarja 2018 dalje pa le v šest razredov EEO.  

 

Cilji zbiranja in predelave OEEO

 

V posameznem koledarskem letu bo treba zbrati naslednje količine OEEO:

 

2015

od 2016 →

od 2021 →

najmanj toliko kot povprečje 2012, 2013 in 2014, če je bilo v teh letih v povprečju na leto zbranih več kot 4 kg OEEO na prebivalca, sicer pa 4 kg OEEO iz gospodinjstev na prebivalca na leto

najmanj 41 % povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v RS v zadnjih treh letih

najmanj 65 % povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v RS v zadnjih treh letih, ali

85 % povprečne mase OEEO, nastale letno na območju RS

 

 

Vso ločeno zbrano OEEO bo treba ustrezno obdelati in pri tem zagotoviti tak obseg in način predelave, da so doseženi cilji predelave in priprave za ponovno uporabo ter reciklaže, ki so določeni po razredih, in sicer do 31. decembra 2017 za deset razredov EEO, od 1. januarja 2018 dalje pa za šest razredov EEO.

 

Prepuščanje in oddaja OEEO

 

Končni uporabnik OEEO bodisi prepušča (oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista) ali oddaja (oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom), odvisno od vrste opreme (ali gre za OEEO iz gospodinjstev ali OEEO, ki ni iz gospodinjstev) in ali je končni uporabnik fizična ali pravna oseba oziroma oseba, ki opravlja dejavnost.

 

Končni uporabnik, ki je posameznik, prepušča OEEO iz gospodinjstev:

 1. izvajalcu javne službe:

  1. v zbirnem centru,

  2. v premični zbiralnici nevarnih frakcij, če gre za zelo majhno OEEO iz gospodinjstev, ali

 1. zbiralcu v zbiralnici.

  Ne glede na to pa lahko končni uporabnik vrne OEEO iz gospodinjstev distributerju na njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu.

   

  Končni uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, OEEO iz gospodinjstev oddaja zbiralcu.

   

  Zbiralcu se oddaja tudi OEEO, ki ni OEEO iz gospodinjstev.

   

  Zagotavljanje zbiranja in obdelave OEEO – razširjena odgovornost proizvajalca

   

  Proizvajalec mora na svoje stroške zagotavljati zbiranje OEEO in obdelavo vse zbrane OEEO. Te obveznosti lahko izpolnjuje samostojno, pri čemer svoje obveznosti in način njihovega izvajanja opredeli v načrtu ravnanja z OEEO ali skupaj z drugimi proizvajalci, tako da pristopijo k izvajanju skupnega načrta ravnanja z OEEO. Načrti in skupni načrti ravnanja z OEEO morajo biti vpisani v evidenco načrtov ravnanja z OEEO v okviru registra varstva okolja, ki ga vodi ministrstvo (ARSO).

   

  Uredba določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec skupnega načrta, ki ga proizvajalci pooblastijo za izvajanje njihovih obveznosti in sicer:

 1. biti mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
 2. izvajati predpisane obveznosti kot nepridobitno dejavnost in
 3. zagotavljati finančno jamstvo za izpolnjevanje predpisanih obveznosti.

 

Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje svoje obveznosti na podlagi načrta, in nosilec skupnega načrta, ki izpolnjuje obveznosti proizvajalcev na podlagi skupnega načrta, morata zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja načrta oziroma skupnega načrta. Z unovčitvijo finančnega jamstva v primeru izbrisa (skupnega) načrta iz evidence načrtov, ministrstvo kot upravičenec do sredstev finančnega jamstva, zagotovi izvedbo predpisanih obveznosti v okviru (skupnega) načrta.

 

Pogoji za zbiralce in izvajalce obdelave OEEO

 

Zbiralci OEEO morajo biti vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov in s pogodbo vključeni v izvajanje (skupnega) načrta. Oseba, ki zbira odpadke v skladu s splošno uredbo o odpadkih, pa ni zbiralec po tej uredbi, ne sme prevzeti OEEO ali njenih sestavnih delov, ki mu jih kot odpadek želi oddati končni imetnik ali druga oseba, ki ima OEEO ali njene sestavne dele v posesti. Podobno velja tudi za izvajalce obdelave. Imeti morajo okoljevarstveno dovoljenje in biti s pogodbo vključeni v izvajanje (skupnega) načrta.

 

Prilagoditev zahtevam nove uredbe

 

V prehodnih določbah uredba določa roke, v katerih se morajo posameznim določbam uredbe prilagoditi distributerji, izvajalci javne službe, proizvajalci, nosilci skupnega načrta ter zbiralci in izvajalci obdelave odpadne električne in elektronske opreme. Prilagoditveni roki so od 1 do 6 mesecev, odvisno od določb in obveznosti.

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.