Zdravi na kvadrat

O Združenju kemijske industrije


Združenje kemijske industrije (ZKI) je avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Povezuje proizvajalce kemikalij in kemičnih izdelkov, farmacevtskih surovin in preparatov ter izdelkov iz gume in plastičnih mas. Zastopa interese svojih članov in jim nudi skupinsko ter individualno pomoč na široki paleti področij.

Pri ZKI deluje 10 podpanožnih in tematskih sekcij, med njimi tudi Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji. Eden od sloganov ZKI se glasi »Prava kemija se začne pri ljudeh«, saj so kadri z ustreznimi znanji in motivacijo za delo ključni za uspeh podjetij. Zato se je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada pri ZKI vzpostavil Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE), ki je že v prvih  18 mesecih izvedel več kot 400 usposabljanj (tako iz splošnih generičnih vsebin, kot tudi tehničnih oziroma tehnoloških) za več kot 3500 zaposlenih iz podjetij kemijske industrije, uspešno pa deluje še naprej. 

Kot se je v tem času pokazalo, je pri usposabljanjih treba dati še več poudarka varnosti in zdravju  pri delu, saj je ne glede na dolgoletno tradicijo, na tem področju vedno mogoče storiti še več ter se s kulturo varnosti prilagajati tudi nenehnim dinamičnim spremembam proizvodnih procesov. Nenazadnje se pri zdravju vse začne in konča, zato je tako za posameznika, kot podjetja in celotno družbo zelo pomembno, da se še bolj krepi skrb za zdravje, ne samo med delovnim časom, ampak v življenju nasploh. Jasno je, da je šibko zdravje samo po sebi slabo za ljudi. Podjetja neredko v precejšnji meri hromi prevelik obseg izgubljenih delovnih dni zaradi bolniških odsotnost, to pa povzroča velike stroške zdravstvenemu in zdravstveno zavarovalnemu sistemu, zato se je treba zmanjševanju absentizma še bolj posvetiti.  Statistični podatki kažejo, da je vse več hudih zdravstvenih težav današnjega časa vezanih na nezdrav življenjski slog, pri ozaveščanju zaposlenih in uvajanju potrebnih sprememb obnašanja pa je delovno mesto idealna vstopna točka za komunikacijo z zaposlenimi in vzpodbudo v želeni smeri.  Dokazano je, da se vložen napor in tudi vsak vložen EUR v krepitev zdravja zaposlenih večkratno povrne, torej se v zdravje splača vlagati. Zato je bil zelo dobrodošel razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za promocijo zdravja na delovnem mestu – s pomočjo prvega projekta Zdravi na kvadrat je bilo v letih od 2013 do 2015 podjetjem in njihovim zaposlenim približanih veliko novih znanj in možnosti za krepitev zdravja.  Pravkar pa poteka nadaljevalni projekt »Zdravi na kvadrat 2«

Ker je članstvo prepoznalo nadgradnjo kompetenc kadrov kemijske industrije in krepitev njihovega zdravja kot tako pomembno, je v tem času to ena prednostnih nalog ZKI kot panožnega kemijskega združenja. Poglobljena skrb za zdravje (pa tudi za okolje in varnost) sicer izhaja tudi iz načel Programa odgovornega ravnanja (POR, angl. Responisble Care), ki mu sledijo mnoga podjetja, člani ZKI.  

PRAVA KEMIJA SE ZAČNE PRI LJUDEH! 

STRAST DO ZNANJA JE SPODBUDA ZA NAPREDEK 

GOJIMO SKRB ZA ZDRAVJE, SPODBUJAMO VESELJE DO DELA IN ŽIVLJENJA