Združenje za informatiko in telekomunikacije

Članstvo


Vabilo za članstvo v Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS

Spoštovani,

Vabimo Vas, da se vključite v Združenje za informatiko in telekomunikacije in da skupaj izvajamo aktivnosti za izboljšanje položaja in poslovanja naših članov.

Finančna kriza v slovenskem gospodarstvu v zadnjih letih otežuje poslovanje naših članov. Naša podjetja se soočajo z zmanjševanjem naročil zato se je vloga Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT) spremenila. Delovanje združenja je predvsem poslovno in usmerjeno v ustvarjanje poslovnih priložnosti za člane doma in v tujini. Tako je ena od temeljnih nalog ZIT podpora prodoru naših članov na tuje trge. Glede na to, da je država v zadnjih letih minimalno vlagala v informacijsko infrastrukturo, je naslednja primarna naloga, da s sodelovanjem in partnerskim odnosom z državnimi organi dosežemo večja vlaganja v IKT v državni in javni upravi.

Naša želja je, da v Združenju združujemo interese IKT podjetij, saj bomo le tako lahko izboljšali položaj naših podjetij. Zato vas vabimo, da se vaše podjetje v ZIT kot aktivni član. Dokazali smo, da ZIT izvaja mnogo aktivnosti, ki koristijo našim članom.

Temeljni cilj delovanja ZIT je, da spodbudimo državo in gospodarstvo k večjim vlaganjem v IKT tehnologije ter spodbudimo prodor naših podjetij na zanimive tuje trge.

Iz tega izhajajo naslednje temeljne usmeritve delovanja:

 1. Z ustvarjanjem partnerskih odnosov z državnimi institucijami in z lobiranjem doseči čim bolj ugodno poslovno okolje za delovanje podjetij IKT sektorja
 2. Promocija in uveljavljanje dejavnosti, rešitev in storitev informacijsko komunikacijskih tehnologij v državnem in poslovnem okolju s ciljem povečanja vlaganj v IKT tehnologije.
 3. Podpora in ustvarjanje poslovnih priložnosti za učinkovitejše prodiranje podjetij na tuje trge
 4. Povezovanje podjetij – aktivnih članov v oblikah skupnih nastopov, konzorcijev in drugih oblik povezovanja
 5. Vzpodbujanje aktivnega so/delovanja podjetij pri izpeljavi razvojnih iniciativ
 6. Informiranje in podpora pri prijavljanju in vodenju projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU in SLO skladov

1. Izboljšanje pogojev poslovanja IKT sektorja

V krizi je potrebno vzpostaviti čim boljše partnerske odnose z državnimi institucijami in uveljaviti IKT sektor kot spodbujevalca razvoja Slovenije. Z lobiranjem pri sprejemanju zakonodaje in pri razvojnih načrtih bomo izvajali aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja za delovanje podjetij IKT sektorja. V okviru Strateškega sveta za informacijsko družbo vlade RS bomo uveljavljali vlogo IKT sektorja in predlagali ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja IKT podjetij.

Naloge ZIT:

 • Delovanje v Strateškem svetu za informacijsko družbo vlade RS
 • Vplivanje na spremembe panožno specifične zakonodaje na osnovi stališč članov ZIT predvsem na področju zakonodaje za elektronske komunikacije.
 • Vzpostavljanje partnerskega odnosa z institucijami državne in javne uprave pri zagotavljanju pogojev za večjo konkurenčnost IKT podjetij.
 • Vzpostavitev strokovnih skupin za sodelovanje pri pripravi nove zakonodaje
 • Zmanjševanje ovir in poenostavitev poslovanja podjetij.

2. Mreženje članov za ustvarjanje poslovnih priložnosti v Sloveniji

ZIT samostojno in v okviru GZS ter s sodelovanjem z institucijami državne uprave organizira različne dogodke za srečevanja in omogočanje poslovnihkontaktov z uporabniki v podjetjih in državni upravi. ZIT si prizadeva za sodelovanje pri oblikovanju razpisov za javna naročila z organizacijo ekspertnih skupin za pripravo dokumentacije razpisov.

Naloge ZIT:

 • Nadaljevanje sodelovanja na projektu e-Zdravje in povezovanje ponudnikov rešitev
 • Vzpostavitev sodelovanja članov pri projektu e-Sodstvo
 • Vzpostavitev sodelovanja članov pri projektu e-Računi
 • Vzpostavitev sodelovanja članov pri projektih povezanih s storitveno direktivo
 • Organiziranje konference Pro-IT (proizvodna informatika,….)
 • Organiziranje mednarodne konference za elektronsko poslovanje e-SLOG2
 • Organiziranje nagrade NETKO

3. Podpora za prodor na nove trge

Z aktivno vlogo sekcije ZITex v ZIT podpiramo člane združenja pri prodiranju in poslovanju na ciljnih tujih trgih. V okviru sekcije ZITEX in Komepetenčnih centrov, ki delujejo v okviru ZITEXa nadaljujemo z aktivnostmi članov pri izvozu rešitev na posamezna vsebinska področja. Preko aktivnosti, skupnih naporov in sinergije skupnega delovanja vzpostavljamo boljše poslovne priložnosti za izvoz slovenskih IT rešitev v tujino.

Naloge ZIT:

 • Ustanovitev in delovanje kompetenčnih centrov (KC e-Government, KC EuroCloud...)
 • Podpis sporazuma s ključnimi ministrstvi za podporo izvoznim prizadevanjem ZITEXa
 • Aktivno sodelovanje s sektorjem za gospodarsko diplomacijo na MZZ
 • Ureditev stanja na področju sodelovanja strokovnjakov državne uprave pri projektih v tujih državah
 • Delovanje Demo centra
 • Vključevanje podjetij v za podjetja zanimive gospodarske delegacije iz tujine in v tujino
 • Organiziranje skupnih sejemskih nastopov na zanimiv trgih
 • Pripravljanje aktualnih informacij, priložnosti in primerov najboljših praks podjetij o trgih, ki so zanimivi za člane
 • Vključevanje članov v EU programe spodbujanja internacionalizacije na hitro rastočih trgih
 • Pridobitev virov financiranja posamezne pobude internacionalizacije
 • Pripravljanje aktualnih informacij o razpisih, ki spodbujajo internacionalizacijo na ciljnih trgih
 • Izobraževanje kot pomoč podjetjem pri oblikovanju, razvoju in trženju storitev na tujih trgih

4. Podpora na področju financiranja razvoja iz sredstev EU in RS

Združenje odpira člane pri iskanju primernih finančnih virov in potencialnih partnerjev za skupne projekte, tudi s podporo pri prijavi na nacionalne in mednarodne razpise:

Naloge ZIT:

 • Aktivnosti za poenostavitev in večjo učinkovitost SLO razpisov
 • Posredovanje informacij o razpisih
 • Usposabljanje podjetij za prijavljanje na razpise
 • Iskanje partnerjev za prijavljanje
 • Organizacija informativnih dnevov za razpise

 

5. Spodbujanje razvojnih aktivnosti članov

Združenje sodeluje z razvojnim kompetenčnim centrom CLASS za razvoj rešitev za računalništvo v oblaku in drugih razvojnih iniciativah. V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije, ponudniki in uporabniki e-Poslovanja ter GS1 izvajamo projekt e-SLOG2 za prenovo e-SLOG standardov, pripravo procesnih priročnikov in navodil ter promocijo standardov v Adriatic regiji. Projekt eSLOG2 nadaljuje in temelji na izhodiščih in preteklih iniciativah, ki so omogočile spodbuditi uvajanje e-poslovanja na slovenskem trgu in je s svojimi cilji osredotočen na pospeševanje razvoja e-poslovanja v Sloveniji in zagotavljanje ustreznega okolja za e-poslovanje.

Leta 2012 smo z  Upravo Republike Slovenije za javna plačila ustanovili Nacionalni forum za eRačun, ki sodeluje tudi v Evropskem forumu za eRačun.

Nacionalni forum je posvetovalno telo na nacionalni ravni. V njem sodelujejo predstavniki podjetij ponudnikov ePoslovanja, podjetij uporabnikov eRačunov, ponudnikov plačilnih storitev, procesorjev, predstavniki javnega sektorja in gospodarstva.

Vsebina in načini delovanja Nacionalnega foruma so usklajevanje stališč, obravnava novosti, prepoznavanje ovir pri uvajanju eRačunov, priprava predlogov za zakonodajalca, obravnava odprtih vprašanj, opozarjanje na morebitne težave v procesu izmenjave ali implementacije eRačunov ter prenos informacij in dobrih praks med Nacionalnim forumom in Evropskim forumom.

6. Informiranje in usposabljanje članov ZIT

Preko spletnih strani ZIT omogočamo članom dostop do aktualnih poslovnih informacij, dostop do podatkovnih baz GZS ter dostop do informacij o EU, slovenskih inostalih razpisih. ZIT s pomočjo zunanjih sodelavcev organizira usposabljanje na področju poslovnih veščin (vodenje projektov, komunikacija s strankami, poslovno utemeljevanje investicij v IKT rešitve,…).

STROŠKI ČLANSTVA

Za informativni izračun vaše letne članarine v Združenju za informatiko in telekomunikacije in GZS nam pišite na zit@gzs.si . DDV se za članarino ne obračuna!

Upamo, da so v navedenih nalogah tudi za vas zanimive aktivnosti, ki ustrezajo vašim interesom. Možnosti za sodelovanje je veliko, vendar se moramo sestati in se pogovoriti o možnih skupnih aktivnostih.

Igor Zorko, predsednik ZIT

Nenad Šutanovac, direktor ZIT