Predstavljeni najnovejši projekti in rezultati raziskav na področju trajnostne pridelave hrane

Gornja Radgona, 30. avgust 2023: Na sejmu AGRA je potekalo že tradicionalno srečanje partnerjev SRIP HRANA, ki ga je organizirala GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. V okviru srečanja so predstavniki raziskovalnih inštitucij in podjetij predstavili raziskave in najnovejše rezultate na področju trajnostne pridelave hrane.

Devet partnerskih organizacij in podjetij je v 15 predstavitvah predstavilo implementiranje akcijskega načrta SRIP HRANA na izbranih prednostnih področjih. Izpostavljene so bile raziskave in najnovejši rezultati na področjih, kot so kakovost jabolk, določanje virusov pri rastlinah in njihova eliminacija, možnosti semenarjenja in nove tehnike žlahtnjenja rastlin. Govorili so tudi o digitalizaciji podatkovnih zbirk, aktivnem primeru občanskega raziskovanja, avtomatizaciji namakanja in namakalnih sistemih v Sloveniji. Predstavitve so vključevale projekte s področja oljčnih tropin kot izboljševalk tal, promocije inovativnih fermentiranih živil, lokalne samooskrbe in zelenega podjetništva.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo s področja trajnostne pridelave hrane (SRIP HRANA) je od leta 2015 opredeljeno kot eno izmed 9 oz. 10 nacionalnih strateških razvojno-inovacijskih prioritet, v okviru katerih spodbujamo razvojno sodelovanje med ključnimi inovacijskimi deležniki. Partnerstvo deležnikom med drugim omogoča tudi črpanje evropskih sredstev iz kohezijske ovojnice, enakopravno vključevanje v evropske razvojne platforme ter kandidiranje na obsežnih evropskih razvojnih razpisih.

V uvodu so bile predstavljene aktivnosti preteklega leta po posameznih področjih akcijskega načrta SRIP HRANA, ki ga koordinira GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.

Prezentacije z dogodka:

Glavne aktivnosti SRIP HRANA 2022-2023 iz vidika koordinatorja
dr. Tatjana Zagorc, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Z znanjem do kakovostnih jabolk
izr. prof. dr. Jerneja Jakopič, Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Določanje virusov pri rastlinah z molekularnimi pristopi in njihova eliminacija z in vitro tehnikami
prof. dr. Nataša Štajner, Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Analiza in možnosti semenarjenja v Sloveniji
doc. dr. Katarina Rudolf Pilih, Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Žlahtnjenje rastlin z uporabo novih tehnik tarčnega preurejanja genomov
dr. Ester Stajič, Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Žlahtnjenje krompirja za ekološko pridelavo na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru projekta ECOBREED
dr. Peter Dolničar, Kmetijski inštitut Slovenije

Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji
dr. Daša Jevšinek Skok, Kmetijski inštitut Slovenije

Občansko raziskovanje v sklopu evropskega projekta INCREASE

dr. Barbara Pipan, Kmetijski inštitut Slovenije

Avtomatizacija namakanja
dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, ZRS Koper

Potencial oljčnih tropin, kot izboljševalca tal
dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, ZRS Koper

Potencial namakalnih sistemov v porečju reke Drave za pridelavo in predelavo hrane
doc. dr. Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj

METROFOOD-SI: slovensko vozlišče na področju živilstva in prehrane
prof. dr. Nives Ogrinc, Inštitut Jožef Stefan

Predstavitev projekta COST PIMENTO - Promoviranje inovacij na področju fermentiranih živil
dr. Bojana Bogovič Matijašić, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Z raziskavami od vil do vilic – najnovejše z Nacionalnega inštituta za biologijo
dr. Darja Stanič, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo

Predstavitev projekta lokalne samooskrbe Lokalno GOR
Gaber Terseglav, Optifarm d.o.o.

Zeleno podjetništvo - zakaj ... in če, kdaj?
Borut Zrim, Pomurski tehnološki park d.o.o.

Fotogalerija