SRIP HRANA

JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018«

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« v okviru kohezijske politike

             

Na dan 13. 8. 2018 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo nov javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«, ki se nanaša na področje kohezijske politike, s čimer želi ministrstvo podpreti raziskave, razvoj in inovacije v podjetjih različnih velikosti. Omenjeni javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, katerega namen je:

  
  • spodbujanje razvojnih in inovacijskih dejavnosti za (lažjo) izvedbo pilotnih projektov, ki se osredotočajo na razvoj za testiranje oz. demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v dejanskem okolju, le-ti pa se lahko istočasno umeščajo na fokusna področja Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije S4;
  • dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru pilotnega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
  

Cilj razpisa je vzpostavitev pilotnih projektov na področjih uporabe S4, ki se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij. Operacija v pilotnem demonstracijskem projektu uporablja tehniko ali metodo, ki še ni bila v uporabi ali se do sedaj (tudi drugje po svetu) še ni testirala, ter jo zato klasificiramo za inovativno. Ti pilotni projekti pa se bodo izvajali na dveh programskih območjih; v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Na razpis se lahko prijavijo tako podjetja, ki so opredeljena v skladu z ZPOP-1 in imajo sedež v Republiki Sloveniji; startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji); socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP); ter pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10% subvencije, v kolikor je iz PD projektu razvidno, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njihove pomoči izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

Del sredstev bo zagotovljen na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar je razvidno v njihovem javnem razpisu, ki ga najdete tukaj. Skrajni rok za prijavo je 23. oktober 2018, do 23.59.

Fotogalerija