SRIP HRANA

POZIV STRATEŠKIM RAZVOJNO-INOVACIJSKIM PARTNERSTVOM ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV VSEBIN PROJEKTOV

24.12.2018 je bil v Uradnem listu št. 83 objavljen s strani Vlade Republike Slovenije potrjen odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Podnebni sklad je skladno z Zakonom o varstvu okolja in evropsko zakonodajo ustanovljen za sofinanciranje ukrepov na področju podnebnih sprememb. Za upravljanje s sredstvi sklada je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

V letu 2019 je v programu prvič vključeno poglavje Sodelovanje z gospodarstvom, v okviru katerega je med drugim predviden tudi ukrep Podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Za ta ukrep je v programu namenjenih cca 4 mio EUR sredstev, za razvoj novih proizvodov, storitev, procesov in/ali poslovnih modelov za dosego dolgoročnih ciljev na področju podnebnih sprememb prek javnega razpisa ali poziva. Kot je zapisano v opisu ukrepa, je Slovenija po izračunih UMAR pod povprečjem EU, ko gre za tri vrste produktivnosti: snovne, energetske in emisijske. Snovna in emisijska produktivnost sta tudi dva od treh kazalnikov, s katerimi bomo spremljali učinkovitost izvajanja Strategije razvoja Slovenije 2030 pri cilju 8 Nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Rezultati raziskave Eurobarometer z naslovom SMEs, Resources Efficiency and Green Markets, ki je bila med majhnimi in srednje velikimi podjetji (MSP) opravljena septembra 2017, kažejo, da bi slovenska podjetja za dvig snovne učinkovitosti najbolj potrebovala nepovratna sredstva in/ali subvencije. Podobno so podjetja odgovorila na vprašanje, kakšna podpora bi bila koristna pri trženju zelenih izdelkov in storitev. Kar 44 % slovenskih anketirancev je dogovorilo, da bi želeli finančno spodbudo za razvoj izdelkov storitev ali novih proizvodnih procesov (EU28: 28 %). Za potrebe prehoda v krožno, nizkoogljično gospodarstvo, ki bo tudi odporno na vplive podnebnih sprememb, je bilo zato ocenjeno kot pomembno podpreti tudi MSP, zadruge, samostojne podjetnike in druge pravne osebe v zasebnem in javnem sektorju, ki bodo ta prehod omogočili.

V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega pakta, ki je bil sprejet konec leta 2008, je Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto 2005 oziroma, da bodo leta 2020 manj od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv3. Obveznost zmanjševanja emisij toplogrednih plinov se ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima Slovenija tudi ravno obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013 – 2020 ne smejo biti večje od ciljnih četnih emisij določenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020.

Na Ministrstvu za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT Slovenija vabijo predstavnike strateških razvojno-inovacijskih partnerstev k podaji predlogov vsebin projektov, s katerimi bi pripomogli k razvoju novih proizvodov, storitev, procesov in njihovem trženju (prodor na trg) ter razvoju oz. spremembi poslovnih modelov, s čimer se bo prispevalo k ciljem prehoda v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo.

Prosijo vas, da vaše predloge vsebin projektov vpišete v https://www.1ka.si/a/242151 . Vaše predloge pričakujejo do vključno 31.12.2019. V kolikor bodo vaši predlogi ocenjeni kot primerni, jih bodo uporabili izključno za namene priprave javnega razpisa oziroma poziva, tako da bo ta v največji možni meri ustrezal dolgoročnim ciljem na področju podnebnih sprememb.

Za predloge se vam že v naprej zahvaljujejo.

Fotogalerija