SRIP HRANA

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV PREDNOSTNIH RAZISKOVALNIH TEM ZA OBLIKOVANJE USMERITEV IN JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA "ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI 2011-2020" V LETU 2020


Sektorski CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" se izvaja na podlagi Pravilnika o CRP-ih z izvedbo razpisov, ki temeljijo na dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja (Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu).

V skladu z določili Pravilnika o CRP-ih in na podlagi sektorskih razvojnih dokumentov, Vas Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva, da jim posredujete


predloge prednostnih tem

z navedbo ciljev, ki jih je potrebno z raziskavo doseči.


Predlogi prednostnih tem raziskovanja se morajo umeščati v okvire strateških ciljev:

• Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane.

• Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva.

• Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin.

• Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami).

Pri oblikovanju javnega razpisa bodo dali posebno pozornost predlogom raziskovalnih tem, ki bodo neposredno podprli na dejstvih utemeljeno kmetijsko politiko v smislu podpore predlogov posebnih ciljev Skupne kmetijske politike po letu 2020 (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/skupna-kmetijska-politika-po-letu-2020/). Prednostno bodo obravnavane teme, ki bodo zahtevale multi-disciplinarni pristop, nadgrajevale dosedanjo znanje v Sloveniji in obenem sledile prioritetam ter vključevale preverjanje znanja v našem okolju iz uspešnih mednarodnih (posebej EU) raziskav.

Pri oblikovanju predlogov prednostnih tem raziskovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, varne hrane ter ribištva je potrebno (tudi v skladu s Pravilnikom CRP) upoštevati predvsem naslednje:

• Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme določenega področja, za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo. Posebej je potrebno prikazati pomen in možnosti predlaganih tem pri prenosu znanja v prakso.

• Predmet razpisa CRP ne morejo biti ekspertize, študije ali strokovne naloge, od katerih imajo posamezni udeleženci CRP izključno korist.

• Trajanje projektov je omejeno na eno do največ tri leta.


Predlog raziskovalne teme naj vključuje naslednje elemente:

1. Naslov teme (tem);

2. Strateški cilj;

3. Kratka obrazložitev problema (v alineah);

4. Navedba operativnih ciljev, ki jih je potrebno z izvedbo predlagane raziskovalne teme doseči (cilje opredelite v alineah);

5. Pomen in možnosti prenosa znanja v prakso;

6. Okvirna vrednost in obdobje trajanja projekta;

7. Naziv predlagatelja.

Zbrani predlogi s strani posameznikov in skupin, ki so pristojni za razvojna vprašanja na področjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in varne hrane, bodo podlaga za pripravo izhodišč sektorskega CRP in pripravo 5. javnega razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020.

Predloge prednostnih tem raziskovanja lahko posredujete na obrazcu.doc najkasneje do 20. 12. 2019 na naslov crp2020.mkgp@gov.si.

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali pojasnil so vam na voljo:

• ga. Jana Erjavec, tel: (01) 478 91 23 ali e-mail: jana.erjavec@gov.si

• ga. Metka Kalinšek, tel. (01) 478 90 09 ali e-mail: metka.kalinsek@gov.si

• g. Gregor Meterc (področje gozdarstva), tel: (01) 478 90 85, e-mail: gregor.meterc@gov.si in

• ga. Alenka Korenjak (področje gozdarstva), tel: (01) 478 91 58, e-mail: alenka.korenjak@gov.si.

Fotogalerija