SRIP HRANA

EntreCompFood - Privabljanje mladih v ključni evropski industrijski sektor s pomočjo okvirja podjetnostne kompetence EntreComp

                          

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v februarju 2020 skupaj s 5 partnerji iz Španije, Francije in Slovenije začela izvajati projekt EntreCompFood, ki bo trajal do januarja 2023. Projekt je sofinanciran s programom Evropske unije COSME, ki spodbuja konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, tudi s podporo na področju krepitve podjetništva.

Živilskopredelovalna industrija pomembno prispeva k evropskemu gospodarstvu na področju dodane vrednosti, prihodkov od prodaje in zaposlovanja. Mala in srednje velika živilska podjetja predstavljajo kar 99 % vseh podjetij v Evropi in zagotavljajo več kot 60 % vseh delovnih mest . Vseeno je mogoče zaslediti, da agroživilska podjetja ne privabljajo dovolj mladih, hkrati pa se morajo hitro prilagoditi številnim spremembam, kot so digitalizacija, spreminjajoče klimatske razmere, naraščanje populacije, trajnostna oskrba in trajnostni način prehranjevanja. Zato je pomembno, da se mladi izpolnjujejo na področju kompetenc v kader prihodnosti, in sicer, da krepijo svojo podjetnost.
Podjetnostno razmišljanje ustvarja nova podjetja, odpira nove trge in razvija nova znanja, zato predstavlja potencial za privabljanje mladih v živilskopredelovalno industrijo. Izpopolnjevanje mladih na področju podjetnostnih kompetenc jim pomaga, da dobijo prave temelje za podjetniško miselnost in da znajo pretvoriti svoje ideje v akcijo. Projekt EntreCompFood bo kreiral, preizkusil in ocenil nove možnosti usposabljanja, ki temeljijo na EntreComp okvirju podjetnostne kompetence, razvitem s strani Evropske komisije.

Glavni cilj projekta EntreCompFood je tako odgovoriti na izziv privabljanja mladih v evropsko živilskopredelovalno industrijo s posodobitvijo obstoječih izobraževanj z znanji, ki jih ti potrebujejo v delovnem okolju. Namen projekta je trdno povezati evropske skupnosti sodelovanja (v angl. »Collaborative Communities«), ki bodo pripomogli k razvoju, preizkušanju in oceni učnih vsebin, ki bodo posledično spodbudili inovativnost in podjetnost študentov in mladih podjetnikov na področju živilstva.
Nastale bodo tri skupnosti sodelovanja, in sicer v Franciji, Sloveniji in Španiji, nato pa se bodo utrdile in razširile po vsej Evropi, da bi z deležniki podprle razvoj podjetnostne kompetence osnovane z EntreComp okvirjem. Zahvaljujoč dialogu, ki bo vzpostavljen na različnih ravneh (lokalni, nacionalni in evropski), bo razvita strateška vizija za uvedbo podjetnostne kompetence v izobraževalni proces, ki bo pripomogel k razvoju kadrov prihodnosti za živilskopredelovalno industrijo. Projekt EntreCompFood bo kreiral, preizkusil in ocenil nove možnosti usposabljanja na osnovi EntreComp okvirja in s tem kar najbolje spodbudil inovativnost in podjetnost med študenti in mladimi podjetniki v agroživilstvu.

Okvir podjetnostne kompetence EntreComp je razvilo Skupno raziskovalno središče (JRC) in Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije z namenom krepitve kompetenc podjetnosti. Nova vsebina izobraževanj bo opredeljena na podlagi 6 vnaprej določenih kompetenc EntreComp: ustvarjalnost, vizija; motiviranost in vztrajnost; vključevanje virov; sodelovanje; izkustveno učenje. Tečaji za izboljšanje podjetnostne kompetence bodo dostopni tudi preko spletne platforme. Organizirana bo tudi dejavnost izven učnega načrta, in sicer natečaj za posebno EntreCompFood nagrado podjetnosti, tako na nacionalnem (Ecotrophelia Slovenija) kot tudi na evropskem nivoju (Ecotrophelia Europe).

Preberite več o projektu EntreCompFood in o EntreComp okviru podjetnostne kompetence.


Več
https://www.gzs.si/entrecompfood

Sledite nam na:
https://twitter.com/CompEntre
https://www.linkedin.com/company/entrecompfood-project/

Dodatne informacije
dr. Urška Pivk Kupirovič, vodja projekta
+ 386 1 5898 006
urska.pivk.kupirovic@gzs.si


Vsebina te novice predstavlja zgolj stališča avtorjev in je izključno njihova odgovornost in ni nujno, da odraža stališča Izvajalske agencije za mala in srednje velika podjetja ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne sprejemata nobene odgovornosti za uporabo vsebovanih informacij.

Fotogalerija