Zaključna predstavitev CRP Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji

Evropska komisija je novembra 2017 objavila Sporočilo Komisije z naslovom »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«, v katerem je kot ključne prioritete Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2022 identificirala večjo ambicioznost na področju izvajanja okoljskih in podnebnih ukrepov, bolj ciljno usmeritev podpor ter večjo oprtost politike na verigo znanja. Predlagala je tudi nov model izvajanja SKP, s katerim se fokus politike preusmerja iz politike izpolnjevanja zahtev v rezultatsko naravnano politiko ter krepijo pristojnosti držav članic s prenosom odgovornosti iz EU ravni.

Prof. dr. Andrej Udovč, vodja projekta iz Oddelka za agronomijo, Biotehniška fakulteta, je v torek, 16. 2. 2021, ob zaključku projekta povedal: »Snovanje uspešne in učinkovite kmetijsko-okoljske politike je kompleksen politični proces, ki zahteva tako dobro informirano strokovno pripravo kot tudi testiranje sprejemljivosti ukrepov pri ključnih deležnikih. V projektu nas je zanimalo, katere okoljske podatkovne zbirke so na voljo za potrebe spremljanja in vrednotenja kmetijsko-okoljske politike in katere so ključne potrebe za interveniranje. Analizirali smo tudi možne nadgradnje zasnov kmetijsko-okoljskih ukrepov, predvsem v smeri rezultatskih shem in koordinacije ukrepanja, ter pregledali metodologijo za finančno ovrednotenje okoljskih koristi izvajanja ukrepov«.

Poleg Biotehniške fakultete UL je v projektu sodeloval še Kmetijski inštitut Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Inštitut za ekonomska raziskovanja ter kot zunanji izvajalci Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijsko gozdarska zavoda Nova Gorica in Ptuj.

Prosojnice s predstavitev so dostopne na spletni strani Biotehniške fakultete.

Celoten posnetek dogodka je dostopen na YouTube kanalu Biotehniške fakultete.Projekt je potekal s finančno podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Fotogalerija