Vabilo direktorjem in drugim vodilnim delavcem k pripravi predlogov za dvig produktivnosti elektroindustrije v Sloveniji – k občasnemu ali stalnemu sodelovanju v delovni skupini

Na letnem posvetu elektroindustrije, dne 4. februarja 2021, smo v zaključni okrogli mizi* ugotavljali, da je povprečna produktivnost v panogi elektroindustrije v RS nizka, stroški dela v dodani vrednosti visoki, cilj  podjetij članov GZS v letu 2025 doseči 60.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega pa za nekatere dosegljiv, za druge pa precej oddaljen.  Udeleženci okrogle mize so kot neformalna iniciativa predlagali,  da bi ustanovili delovno skupino, v kateri bi bili poleg iniciatorjev** še predstavniki zainteresiranih podjetij elektroindustrije, ki so po prihodkih in številu zaposlenih med največjimi v RS in imajo zato tudi največji potencial***, da se uvrstijo med peterico najboljših v Evropi (EU) po produktivnosti. Sestava delovne skupine ni mišljena kot stalna, ampak interesna, kar pomeni, da bomo veseli tudi vsakega posameznega vašega mnenja ali predloga.

                                                                    

V podkrepitev potrebe po prestrukturiranju elektroindustrije si lahko na POVEZAVI ogledate prikaz gibanja nekaterih kazalcev za zadnje desetletno obdobje. 

 Delovna skupina bi v začetku dogovorila in uskladila najpomembnejše cilje ter dinamiko njihovega doseganja, nato pa:

  • s krepitvijo medsebojnega zaupanja,
  • z izmenjavo dobrih praks in s pripravo konkretnih predlogov za sodelovanje (skupne nabave, skupni nastopi na zahtevnih trgih, skupne kapacitete RR opreme, skupni razvoj izdelkov/storitev)
  • ter ob infrastrukturni podpori Zbornice elektronske in elektroindustrije (baze kvalitetnih izvajalcev izobraževanj in usposabljanj na področju mehkih in specifičnih kompetenc - lean, agile, digital/I 4.0, baze razvojno-inovacijskih kapacitet, kanali  do vpliva na EU regulativo in standardizacijo, poslovna analitika, promocija)

trasirala smeri približevanja naštetim ciljem.

Namen delovne skupine bi bil torej po eni strani premik najboljših podjetij proti »EU Top 5«, po drugi pa mobilizacija tudi ostalih podjetij, za katera bodo cilji najboljših preveč oddaljeni,  bodo pa kljub temu nujno morala vstopiti v proces prestrukturiranja lastnega poslovanja, sicer ne bodo mogla slediti zahtevam  naročnikov v dobavnih verigah – zato povabilo k sodelovanju tudi slednjim.

Delovna skupina bo začela delo na  osnovi poslovnih podatkov. Ker bomo do sredine leta še vedno razpolagali z uradnimi statističnimi podatki (AJPES) le do vključno leta 2019, lepo prosimo  za posredovanje vaših poslovnih podatkov za leto 2020. Čeprav  bodo ti podatki kasneje javno objavljeni, zagotavljamo, da bomo do takrat ravnali z njimi zaupno in samo za namene, opisane v tem dopisu. 


Zainteresirane prosimo, da poslovne podatke in način sodelovanja z delovno skupino vpišete v 
spletni obrazec do 30.4. 2020. Po tem datumu vas bomo seznanili z odzivom in nadaljnjih korakih.

'* Če želite videoposnetek okrogle mize, označite to v spletnem obrazcu in ga vam bomo poslali.
'** mag. Miha Bobič (Danfoss Trata d.o.o.),  Gregor Kocjančič (Amplituda d.o.o.), Klemen Šešok (Iskra d.o.o.), dr. Peter Wostner (UMAR), Vesna Nahtigal (GZS)
'*** Kazalniki za leto 2019 za 30 največjih podjetij slovenske elektroindustrije po prihodkih