Pet let uspešnega delovanja partnerstva na področju trajnostne pridelave hrane SKUPAJ Z ZNANJEM ZA PRIHODNOST

Na sejmu AGRA je 24. avgusta 2022 potekalo že tradicionalno srečanje partnerjev SRIP HRANA. Po uvodnem nagovoru Dr. Aleksandra Jevška, ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in koordinatorke SRIP HRANA, dr. Tatjane Zagorc so partnerske organizacije predstavile implementiranje akcijskega načrta na izbranih prednostnih področjih. Izpostavljene so bile raziskave in najnovejši rezultati na področju genetskega preverjanja sortne pristnosti in čistosti žit ter križnic, zgodnjega odkrivanja rastlinskih škodljivcev z uporabo daljinskega zaznavanja, novih praks za blaženje abiotskega in biotskega stresa koruze v luči klimatskih sprememb, načrtovanja in razvoja pilotnega reaktorja za proizvodnjo biooglja, izzivov podnebnih sprememb pri kakovosti oljčnega olja, informacijskih tehnologij za spodbujanje izbire živil z ugodno prehransko sestavo in inovativnih pristopov pri razširjanju informacij o prehrani.

V zaključnem nagovoru je Gorazd Jenko iz Službe Vlade RS razvoj in evropsko kohezijsko politiko  (SVRK) poudaril, da SRIP HRANA uspešno združuje deležnike na področju pridelave hrane in širše, se povezuje in sodeluje z drugimi področji in SRIP-i , predvsem pa ima močno in stabilno članstvo. Poleg tega je SRIP HRANA izpolnil večino zastavljenih ciljev in ambicij  ter je pomemben partner državi pri pozicioniranju področja. 

Trajnostna pridelava hrane ostaja eno od 9 oz. 10 prednostnih področij Slovenije, kar deležnikom omogoča črpanje evropskih sredstev iz kohezijske ovojnice, enakopravno vključevanje v evropske razvojne platforme ter kandidiranje na obsežnih evropskih razvojnih razpisih. Med njimi sta glavni evropski instrument Obzorje - Horizon ter vse pomembnejši novi instrument I3 – Interregional Innovation Investment, kjer morajo vsi partnerji v prijavljenem projektu od njihove za S3 zadolžene nacionalne/regionalne institucije pridobiti pismo podpore. Predstavnik SVRK je ob tej priložnosti udeležence pozval, da s pomočjo SRIP HRANA izkoristijo omenjene možnosti in potenciale, ki jih nudijo povezovanje in evropska sredstva.

Ob peti obletnici delovanja SRIP HRANA je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij izdala tudi tudi publikacijo “Skupaj z znanjem za prihodnost”, ki povzema glavne mejnike partnerstva v obdobju 2017-2022. Publikacija je dostopna na naslednji povezavi.

 

Prezentacije z dogodka:

Glavni mejniki SRIP HRANA 2017-2022

dr. Tatjana Zagorc, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, koordinatorka SRIP HRANA

Kako spodbujamo povezovanje deležnikov v vijačnicah znanja, podjetništva in inovacij v slovenskem agroživilskem sistemu – EIT FOOD HUB Slovenija

izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL

Anja Mrhar, mag. inž. preh., Biotehniška fakulteta UL

Projekt FeedTheMind

izr. prof. dr. Mojca Korošec, Biotehniška fakulteta UL

Genetsko preverjanje sortne pristnosti in čistosti žit ter križnic: zaključen projekt CRP V4-1806

dr. Barbara Pipan, Kmetijski inštitut Slovenije


Zgodnje odkrivanje rastlinskih škodljivcev z uporabo daljinskega zaznavanja – NemDetect

dr. Uroš Žibrat, Kmetijski inštitut Slovenije


Nove prakse za blaženje abiotskega in biotskega stresa koruze v luči klimatskih sprememb
dr. Uroš Žibrat, Kmetijski inštitut Slovenije

Načrtovanje in razvoj pilotnega reaktorja za proizvodnjo biooglja

doc. dr. Štefan Čelan, Bistra Ptuj

Izzivi podnebnih sprememb in kakovost oljčnega olja

dr. Milena Bučar-Miklavčič, ZRS Koper, Inštitut za oljkarstvo

Informacijske tehnologije za spodbujanje izbire živil z ugodno prehransko sestavo

doc. dr. Anita Kušar, inštitut za nutricionistiko

Inovativni pristopi pri razširjanju informacij o prehrani

doc. dr. Anita Kušar, inštitut za nutricionistiko

Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Izjava za javnost 


Fotogalerija