Podjetja, ki želijo vajence sprejemati v svoja podjetja morajo imeti usposobljenega MENTORJA, ki bo skrbel za vajence

Kdo je lahko MENTOR:

(1) Mentor mora imeti:
– najmanj srednjo strokovno izobrazbo, pedagoško-andragoško usposobljenost in vsaj tri leta delovnih izkušenj ali
– mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja.
(2) Izjemoma je mentor lahko tudi oseba s srednjo poklicno izobrazbo in vsaj petimi leti delovnih izkušenj s področja dejavnosti (panoge) oziroma poklica, za katerega se vajenec usposablja, in pedagoško-andragoško usposobljenostjo.
(3) Mentor ne more biti oseba, ki ji je prepovedano sklepanje delovnega razmerja oziroma opravljanje dela na področju vzgoje in izobraževanja po zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.