POGOJI IN POSTOPEK VKLJUČITVE PODJETJA V SISTEM VAJENIŠTVA

V sistem vajeništva lahko vstopijo vsa podjetja, ki imajo verificirano učno mesto, kar pomeni, da imajo ustrezne materialne (nudijo ustrezno okolje, kjer se vajenec lahko usposablja) in kadrovske

pogoje (usposobljenega mentorja), ki bo skrbel za vajence.

Verifikacijo učnega mesta opravljajo pristojne zbornice (GZS, OZS).

Če želite verificirati učno mesto, nam pošljite izpolnjeno vlogo (najdete jo na spletni strani GZS, ali nam pišite preko ana.zemva.novak@gzs.si oz. nas pokličite na 01 58 98 531 in vam jo bomo z veseljem posredovali).

Po prejemu izpolnjene vloge se dogovorimo za obisk oz. verifikacijo učnega mesta v vašem podjetju. Zbornica bo v skladu z zakonom o vajeništvu v postopku verifikacije pregledovala:

- Ali ima delodajalec ustrezne delovne pogoje in opremo,
- njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se vajenec izobražuje,
- je vpisan v razvid vajeniških učnih mest za praktično usposabljanje vajencev z delom, kar pomeni, da vajencu zagotavlja mentorja, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, pedagoško-andragoško usposobljenost in vsaj tri leta delovnih izkušenj ali mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja (izjemoma ima mentor lahko samo srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj),
- v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o vajeništvu zoper njega ni bila izdana pravnomočna sodna odločba zaradi kršitve delovno pravnih predpisov,
- zoper njega ni uveden postopek za prenehanje ali prisilna poravnava,
- v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o vajeništvu zaposlenim izplačuje plače in prispevke za socialno varnost.
Če delodajalec izpolnjuje vse navedene pogoje, ga zbornica vpiše v register učnih mest in tako že izpolnjuje vse pogoje za sklepanje vajeniških pogodbo.

 

Za več informacij smo vam na voljo: Ana Žemva Novak, ana.zemva.novak@gzs.si 01 58 98 531