1. Ali lahko dijak, ki je izbral vajeniški način izobraževanja, kasneje zamenja program in se odloči za šolsko obliko izobraževanja? Ali je možen tudi prehod v vajeniško obliko?
Prehod je mogoč v obe smeri.

2. Kakšne so obveznosti vajenca v času usposabljanja z delom?
- da opravlja praktično usposabljanje z delom po navodilih in pod nadzorom delodajalca,
- da redno vodi vajeniški dnevnik,
- da redno izpolnjuje obveznosti po izobraževalnem programu in dosega zahtevane standarde izobraževanja,
- da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pravic iz vajeniškega razmerja,
- da se vzdrži vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca,
- da varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti delodajalca,
- da se seznani z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter izvršuje druge dolžnosti skladno s predpisi varnosti in zdravja pri delu.

3. Kakšne so obveznosti delodajalca do vajenca?
Delodajalec mora v času, ko se vajenec praktično usposablja z delom:
- vajencu skladno z izobraževalnim programom zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje z delom na verificiranem vajeniškem učnem mestu,
- vajencu omogočiti izpolnjevanje obveznosti po izobraževalnem programu v šoli,
- vajencu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vajenca, odprt v Republiki Sloveniji, izplačevati vajeniško nagrado, določeno s tem zakonom,
- vajencu zagotavljati varno in zdravo delo v skladu s predpisi,

- varovati in spoštovati vajenčevo osebnost ter upoštevati in ščititi vajenčevo zasebnost,
- vajencu poleg počitnic v skladu s šolskim koledarjem omogočiti še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
- vajencu nalagati le dela, ki so določena v izobraževalnem programu za dosego učnih ciljev na praktičnem usposabljanju z delom,
- voditi evidence na področju dela in socialne varnosti v skladu z zakonom,
- zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.


4. Kakšen status ima učenec v sistemu izobraževanja preko vajeništva?
V času izobraževanja na podlagi pogodbe o vajeništvu vajenec ohrani status dijaka. Vajenec ni zaposlen pri delodajalcu.

5. Koliko znaša nagrada za vajenca?
V času praktičnega usposabljanja z delom je vajenec upravičen do vajeniške nagrade, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati mesečno v denarni obliki. Mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:

- 250 evrov za prvi letnik,
- 300 evrov za drugi letnik in
- 400 evrov za tretji letnik.

Delodajalec mora vajencu za čas praktičnega usposabljanja z delom zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo in terenski dodatek na enak način in v višini kot velja za delavca, zaposlenega pri delodajalcu, ki usposablja vajenca. Znesek nagrade ne vključuje dodatkov, obveznih dajatev, ki bremenijo delodajalca in povračila stroškov.

V primeru, da vajenec na delovnem mestu ni prisoten cel mesec, dobi sorazmerni delež nagrade.

6. Ali vajeniška nagrada vpliva na družinske prejemke?
Ne

7. Ali učenec poleg vajeniške nagrade lahko dobiva tudi kadrovsko štipendijo podjetja?
Da, lahko.

8. Kako je z odpovedjo pogodbe o vajeništvu?
Pogodbo o vajeništvu lahko vajenec odpove kadar koli med trajanjem pogodbe o vajeništvu brez obrazložitve, če je vajenec mladoleten lahko to stori le s soglasjem staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Delodajalec lahko odpove pogodbo o vajeništvu:
- če je bila sklenjena na podlagi lažnih podatkov,
- če se vajenec brez opravičljivega razloga najmanj pet dni zaporedoma ne vrne na vajeniško učno mesto,
- če postane vajenec zdravstveno nezmožen za izobraževanje za poklic,
- če bi po zdravnikovem mnenju praktično usposabljanje z delom ogrožalo vajenčevo življenje in zdravje,
- če vajenec trajno oboli za boleznijo, ki je po zdravnikovem mnenju nevarna drugim delavcem,

- če vajenec večkrat krši obveznosti, določene z 18. členom Zakona o vajeništvu,
- če je vajenec izključen iz šole,
- v primeru izbrisa učnega mesta iz razvida učnih mest,
- v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Če je vajencu podaljšan status dijaka, se mu pogodba o vajeništvu lahko podaljša, vendar največ za eno leto.

9. Kako poteka razporeditev dni, ki jih učenci preživijo v šoli in pri delodajalcu?
O tem se šola in delodajalec dogovorita, pripravita načrt izvajanja vajeništva in o tem obvestita vajenca.

10. Ali vajenec po zaključku vajeništva (po končanih 3 letih in opravljenem zaključnem izpitu) lahko nadaljuje šolanje po sistemu 3+2?
Seveda, vajenec po končanem šolanju lahko nadaljuje izobraževalno pot.

11. Kakšne so sploh prednosti vajeniškega sistema?
- Možnost zgodnejšega zaposlovanja mladih
- Boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva
- Zgodnejša poklicna socializacija
- Vajenec preko delovnega procesa spozna podjetje in obratno podjetje spozna vajenca.

12. Kakšna je pogodba med vajencem in delodajalcem?
Za ogled pogodbe kliknite na spodnje povezave:

pogodba o vajeništvu