Zaveza odgovornosti

Strokovne objave

 

Varnost živil in prehrana v EU do leta 2050

Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - future challenges and policy preparedness, 2016

Skupni raziskovalni center (JRC) Evropske komisije je objavil študijo z naslovom “Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - future challenges and policy preparedness”. Glavni cilj študije je ponuditi pomoč zakonodajalcem pri njihovem ocenjevanju nasprotovanj proti sedanji prehranski politiki. Študija je uporabila metodo razvoja scenarija. Le-ti so bili opredeljeni na podlagi različnih področij, ki imajo potencialni vpliv na živilski sistem. Ta področja so: svetovna trgovina, gospodarska rast v EU, struktura agroživilske verige, uporaba tehnologij, socialna kohezija, vrednost živil, podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov in rast svetovnega prebivalstva.

Več na povezavi.

 

 

Food 2030

European Research & Innovation for Food & Nutrition Security, FOOD 2030 High-level Conference background document, 2016

Evropska komisija je oktobra organizirala konferenco najvišjih predstavnikov za namene razprave o prihodnosti pridelave in predelave hrane v smislu potreb na področju raziskav in inovacij. Gre za inicitivo Food 2030. Dokument povzema glavne teme, ki so bile predmet diskusije na omenjeni konferenci, pri čemer so izpostavljene 4 prioritete: prehrana, podnebno in okoljsko trajnostni agroživilski sistemi, krožnost in učinkovitost rabe virov v agroživilskem sistemu, inovativnost. Nadaljnje razprave bodo najverjetneje pripeljale do oblikovanja zelene listine.

Več na povezavi.

 

 

Nova spletna stran »Eat & Live Well«

Krovna organizacija za živilsko industrijo FoodDrinkEurope je lansirala novo spletno stran, ki predstavlja informativen pregled 150 primerov aktivnosti za boj proti debelosti in nenalezljivim boleznim, ki so povezane z njo. Aktivnosti za namene promocije bolj zdrave izbire hrane in pijač so bile izvedene s strani nacionalnih združenj za živilskopredelovalno industrijo, s strani sektorjev ali s strani posameznih podjetij, tudi malih in srednje velikih. Primeri aktivnosti so vezane na področje zmanjšanja vsebnosti soli v določenih izdelkih oz. kategorijah izdelkov, velikosti porcij, raziskav in inovacij, informiranja potrošnika, odgovornega oglaševanja in trženja, programov promocije zdravja na delovnem mestu idr.

Več na povezavi.

 

 

Poročilo WHO o kroničnih nenalezljivih boleznih v letu 2015

Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases, WHO, 2015

 Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sredi julija objavila poročilo z naslovom »Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases«. WHO periodično izvaja tovrstne raziskave, namen zadnje je nabor in primerjava podatkov med posameznimi državami in njihove sposobnosti postavitve infrastrukture, politike, nadzora in odziva zdravstvenega sistema na področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Poročilo izpostavlja prednostna področja, v dveh delih pa se konkretno nanaša na hrano in pijačo, kjer izpostavlja delež držav, ki so sprejele določene ukrepe (fiskalni ukrepi za alkohol, sladke pijače in živila z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli; oglaševanje za otroke; zakonodaja in politika na področju živil).

 

Več na povezavi

 

Zaključki Sveta glede izboljšanja sestave živil

Informacije institucij, organov, uradov in agencij evropske unije svet, Sklepi Sveta o izboljševanju živil (2016/C 269/04), 23.7.2016

 Zaključki Sveta ministrov EU na področju izboljšanja sestave živil so bili julija objavljeni v Uradnem listu EU. Iz dokumenta je razvidna potreba po holističnem pristopu do obravnave prehrane, kjer lahko fizično in socialno okolje, skupaj s politiko informiranja potrošnika in izobraževanja, bistveno vplivata na usmerjanje zdravih načinov prehranjevanja. Zaključki seveda izpostavljajo obstoj kulturnih razlik, preferenc in prehranjevalnih vzorcev med državami EU. Dokument hkrati poziva države članice, da do leta 2017 izoblikujejo nacionalne akcijske načrte za izboljšanje sestave živil. Na voljo je tudi stališče krovne organizacije za živilskopredelovalno industrijo FoodDrinkEurope do omenjenega dokumenta.

 Več na povezavi

FoodDrinkEurope welcomes Council conclusions on food product improvement and supports need for a more holistic approach, 17.6.2016

 

Več na povezavi

Strateški pristop do raziskav in inovacij v kmetijstvu

A strategic approach to EU agricultural research & innovation, European Commission, 2016

 Evropska komisija je po letu razprav objavila končni dokument z naslovom »A strategic approach to EU Agricultural Research and Innovation«. Dokument med drugim zajema zaključke januarske konference na to temo. Glavni cilji spodbujanja raziskav in inovacij v kmetijstvu so dolgoročno zagotavljanje oskrbe s hrano, okoljske trajnosti in prožnosti primarne proizvodnje za živilske in ne-živilske sisteme ter spodbujanje razvoja podeželja. Končni cilj strategije pa je izboljšati prenos rezultatov raziskav in uporabnost le-teh pri pripravi nove zakonodaje.

 Več na povezavi

Hrana in gastronomija kot elementa regionalnih inovacijskih strategij

Food and gastronomy as elements of regional innovation strategies, JRC, 2016

Joint Research Center (JRC) je objavil znanstveno poročilo z naslovom »Food and gastronomy as elements of regional innovation strategies«. Poročilo povzema aktualne smeri razvoja inovativnosti in diverzifikacije v kmetijskem in živilskem sektorju, s poudarkom na povezavi med hrano, območjem in brandingom, vzhajajočim fenomenom »mesta hrane« in na vse večjem povpraševanju po živilih izboljšane sestave in trajnostno pridelanih izdelkih. V poročilu se avtorji osredotočajo tudi na politike, instrumente podpore raziskovalnih aktivnosti v kmetijstvu in živilstvu ter raziskujejo domeno kmetijstva in živilstva v kontekstu pametne specializacije.

 

Več na povezavi

 

Smernice WHO za zmanjšanje vsebnosti soli

SHAKE the salt habit – Technical package for salt reduction, WHO, 2016

 Svetovna zdravstvena organizacija je septembra objavila smernice z naslovom »SHAKE the salt habit – Technical package for salt reduction«. Smernice naj bi bile v pomoč državam članicam pri razvoju, vzpostavitvi in nadzoru strategij zmanjšanja vsebnosti soli. Dokument govori o politikah in intervencijah za zmajšanje vnosa soli pri populaciji. Pri razvoju nacionalnih programom SZO svetuje pristop vključevanja deležnikov, skupaj z živilskopredelovalno industrijo in vsemi ostalimi, ki posredno ali neposredno delujejo na področju hrane in prehrane.

 

Več na povezavi

 

Živila za športnike – poročilo in študija Evropske komisije

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on food intended for sports people, Brussels, 15.6.2016

Evropska komisija je objavila dolgo pričakovano poročilo o živilih za športnike. Zaključki so skladni s stališčem živilske industrije, kar pomeni, da ni potrebe po pripravi posebne vertikalne zakonodaje, ki bi urejala to področje, bo pa potrebno v določenih segmentih prilagoditi horizontalno zakonodajo.  

Več na povezavi

Study on food intended for Sports people, Final Report

Poleg poročila EK je na voljo tudi neodvisna študija, ki jo je EK naročila za namene priprave samega poročila.

Več na povezavi

Trg sladkorja po ukinitvi kvot

Research for agri committee - the post-quotas EU sugar sector, European Union, 2016

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta je objavil študijo z naslovom »Sektor sladkorja EU po ukinitvi kvot«. V poročilu so povzete glavne značilnosti sektorja, prav tako pa pričakovane posledice po ukinitvi kvot. Liberalizacija trga sladkorja EU bo vsekakor prinesla spremembe, ki bodo vplivale na sam sektor sladkorja. Ukinitev proizvodnih kvot in minimalna nakupna cena za sladkorno peso bosta vplivali na konkurenčnost sektorja in samo proizvodnjo. Trg EU bo močno vezan na globalni trg, vendar zaradi strateškega pomena mora Skupna kmetijska politika zajeti orodja za ohranitev proizvodnje sladkorja v EU. 

Več na povezavi

Poročilo BEUC na temo dvojne kakovosti živil znotraj EU

Food composition and the internal market – A cross country comparison exercise by BEUC members, 2016

Evropska potrošniška organizacija je v mesecu juniju objavila poročilo z naslovom »Food composition and the internal market – A cross country comparison exercise by BEUC members«. Predmet analize je bilo 10 živilskih izdelkov v 17 državah članicah. V ospredju raziskave je bila hranilna sestava naslednjih izdelkov: brezalkoholna pijača (1), žita za zajtrk (2), čokoladna tablica (2), sladoled (1), instant vroči napitek (1), jogurt (1), prigrizki (1). Izdelki so bili na podlagi analize hranilne sestave razvrščeni v 3 kategorije: Kategorija 1 – različna hranilna sestava, Kategorija 2 – rahla sprememba v hranilni sestavi in Kategorija 3 – identična hranilna sestava. 

Več na povezavi

Global Nutrition Report 2016

From promise to impact, ending malnutrition by 2030

Poročilo, ki je bilo objavljeno 14. junija letos, prinaša pregled statusa prehrane na svetovni ravni in pregled napredka pri opredeljevanju in implementaciji medvladnih prehranskih ciljev. Poročilo kot primer dobre prakse izpostavlja tudi vlogo živilske industrije in njen doprinos k doseganju omenjenih ciljev. V skladu z indeksom ATNI (Access to Nutrition Index) poročilo navaja seznam podjetij, ki so opredelila cilje na področju zmanjševanja vsebnosti soli, sladkorja in maščob, poudarja pa tudi, da je le malo katero podjetje opredelilo cilje glede višje vsebnosti sestavin, kot so vlaknine, sadje in zelenjava. 

Več na povezavi

Objavljena druga izdaja poročila Access to Nutrition Index (ATNI)

Access to nutrition index, Global index 2016

ATNI je neodvisno orodje za benchmark, ki opredeljuje prispevke podjetij na področju prehrane v primerjavi z mednarodnimi pravili in standardi. Za namen priprave druge izdaje je bila metodologija dopolnjena s pomočjo vladnih in nevladnih organizacij, akademske sfere, investitorjev in podjetij. Namen poročila je razvrstiti večja živilska podjetja na osnovi njihovih zavez za zmanjšanje pojava debelosti in slabe prehrane. Poudarek ocene posameznih podjetij je na: korporativni strategiji, upravljanju in nadzorom nad aktivnostmi, ki so povezane s prehrano; oblikovanju in lansiranju ustreznih ter dosegljiih izdelkov; pozitivnem vplivu na izbiro potrošnika in njegovo vedenje, preko informiranja, trženja in označevanja izdelkov. Prva izdaja je izšla leta 2013. 

Več na povezavi

Končno poročilo WHO komisije za debelost otrok

Report of the commission on Ending childhood obesity, WHO 2016

V zaključku meseca januarja je Komisija za preprečevanje debelosti otrok (ECHO) Svetovne zdravstvene organizacije objavila končno poročilo, kjer izpostavlja priporočila za vladne organizacije posameznih držav s ciljem preusmeritve trenda porasta števila otrok, mlajših od 5 let, ki so predebeli. Za namene priprave poročila se je komisija ECHO posvetovala s 100 državami, 7 regionalnimi pisarnami, kot tudi s številnimi drugimi nevladnimi deležniki. Poročilo se osredotoča na 6 akcijskih področij (promocija uživanja zdravih živil; promocija telesne dejavnosti; oskrba pred in med nosečnostjo; prehrana in telesna dejavnost v zgodnjem otroštvu; zdravje, prehrana in telesna dejavnost pri šolarjih; nadzor telesne teže). 

Več na povezavi

Kakovost prehrane potrošnikov nizkoenergijskih pijač

Low Calorie Beverage Consumption Is Associated with Energy and Nutrient Intakes and Diet Quality in British Adults, Nutrients 2016

Januarja je bil v reviji Nutrients objavljen znanstveni članek z naslovom »Low Calorie Beverage Consumption Is Associated with Energy and Nutrient Intakes and Diet Quality in British Adults«. Predmet študije je proučitev povezave med kakovostjo prehrane in uživanjem sladkih pijač/energijskim vnosom pri odraslih osebah Velike Britanije v obdobju 2008-2011. Nov vidik oziroma glavni doprinos tega članka je uporaba podatkov o energijskem vnosu in vnosom pijač za 4 dni za posameznega potrošnika, vključenega v študijo. Najpomembnejši zaključek pa je, da potrošniki, ki ne uživajo sladkih pijač in tisti, ki uživajo nizkokalorične sladke pijače izkazujejo bolj kakovostno prehrano v primerjavi s potrošniki, ki uživajo tako sladke pijače kot tudi nizkoenergijske različice le-teh. Hkrati pa omenjeni skupini potrošnikov ne zapolnjujejo dnevnih potreb po energijskem vnosu v obliki drugih bolj sladkih živil. 

Več na povezavi

Nova študija o neučinkovitosti davka na sladkor

Sugar taxes: A Briefing, Institute of Economic Affairs, 2016

Britanski Inštitut za ekonomske zadeve je objavil novo poročilo o neučinkovitosti različnih davkov na sladkor. Poročilo je objavljeno ravno v času, ko v Veliki Britaniji, kjer so pritiski o uvedbi davka veliki, potekajo intenzivne razprave na vseh nivojih. Glavni zaključki študije so:

  • Cenovna neelastičnost: za ljudi je značilno, da se ne odzivajo na dvig cen sladkih pijač, prigrizkov in živil z visoko vsebnostjo maščob;
  • Vpliv substitutov: potrošniki se preusmerijo iz obdavčenih sladkih pijač na druge visokokalorične pijače in napitke, kot so sadni sok, mleko ali alkohol;
  • Negativen vpliv na dobro počutje: potrošniki se na uvedbo davka lahko odzovejo tudi tako, da se preusmerijo na nižjecenovne blagovne znamke ali celo nakupe v nizkocenovnih trgovinah, kar vpliva na dobro počutje na račun porabe manjkakovostnih izdelkov iz segmenta hrane in pijač;
  • Davki so regresivni: davki na živila bistveno bolj prizadenejo gospodinjstva z nizkimi prihodki, kjer energijsko-gosta živila in sladke pijače predstavljajo višji delež porabljenega zaslužka za nakup;
  • Davki so neučinkoviti: do sedaj še ni dokazanega pozitivnega vpliva uvedbe davka na zdravje.

Več na povezavi

 

Maščobe v prehrani

Why do we need dietary fats?
EUFIC, 2016

EUFIC (European Food Information Council) je pripravil infografiko na temo maščob v prehrani. Glavni namen je prikaz osnovnih informacij o maščobah, kaj so, kako vplivajo na naše zdravje, koliko maščob potrebujemo v vsakodnevni prehrani, koliko jih vsebujejo posamezna živila in kje v živilih jih najdemo. 

Več na povezavi

Študija WHO Europe o zdravju šolarjev

Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being (HBSC study), WHO, 2016

Svetovna zdravstvena organizacija za Evropo je 15. marca objavila študijo z naslovom »Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)«. Študija zajema podatke in informacijo o zdravju, dobrem počutju, socialnem okolju in vedenju 11-, 13- in 15-letnih fantov in deklet. Podatki zajemajo obdobje zadnjih 30 let. Vzorec, ki je predmet študije je velik, skoraj 220.000 mladostnikov iz 42 držav in regij, vključno s Severno Ameriko. Največji vpliv na razvoj, zdravje in izbire, vezane na zdrav življenjski slog imata spol in socialno-ekonomski status. 

Več na povezavi

Poročilo WHO o preprečevanju bolezni preko zdravega okolja

Environmental impact on health What is the big picture?
WHO, 2016

Na voljo je druga izdaja poročila Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom "Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks”. Nove ocene WHO pravijo, da je leta 2012 približno 12,6 mio ljudi umrlo zaradi življenja v nezdravem okolju, kar je skoraj 1 od 4 smrti (v evropski regiji beležimo letno približno 1,4 mio smrti). Poročilo še izpostavlja, da v primerjavi s prvo izdajo izpred 10 let, govorimo o 8,2 mio smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni, zaradi onesnaženega zraka in pasivnega kajenja. 

Več na povezavi

Letno poročilo sektorja konditorstva

Annual report 2015, Caobisco, 2016

Evropsko sektorsko združenje za konditorstvo CAOBISCO je objavilo letno poročilo.

Več na povezavi

Študija o Delphi raziskavi

Final report on ‘the identification of food safety priorities using the Delphi technique
Gene Rowe Evaluations, 2016

Evropska agencija za varnost živil je objavila končno poročilo »Delphi« raziskave, ki definira 28 ključnih področij o varnosti živil na katerih se bo v prihodnosti intenzivneje delalo. Utrdilo naj bi se tudi partnerstvo med EFSA in državami članicami za boljše rezultate na področju ocene tveganja na globalnem trgu surovin, kemijskih, okoljskih in mikrobioloških dejavnikov tveganj, prehranskih vplivov na zdravje ljudi ter medsebojne interakcije vseh teh faktorjev. 

Več na povezavi

Poročilo o industriji čokolade

Bittersweet Chocolate: The Truth Behind the International Chocolate Industry
„Supply Cha!nge – Make Supermarkets fair“, 2016

V okviru projekta »Supply Cha!nge project« je objavljeno poročilo z naslovom »Bittersweet chocolate – the truth behind the international chocolate industry«. Kampanjo podpira Evropska komisija, vključuje pa različne partnerje širom Evrope s poudarkom na Nemčiji in Avstriji. Poseben poudarek je na trgovcih in na njihovih blagovnih znamkah, poročilo pa povzema tudi pregled aktivnosti glavnih proizvajalcev na globalnem trgu čokolade. Poročilo je po eni strani kritično do industrije in trgovine, a hkrati povzema vse vidike trajnostne oskrbe s kakavom in govori o delitvi odgovornosti med vsemi deležniki omenjene verige. 

Več na povezavi

FoodDrinkEurope brošura o pregledu dobrih praks industrije k vzpodbujanju uravnotežene prehrane in zdravem življenskem slogu

Balanced Diets and Healthy Lifestyles - Food and Drink Industry Initiatives, FoodDrinkEurope, 2015

Brošura ponuja znaten pregled primerov dobrih praks in izvirnih pobud, ki jih izvajajo posamezna podjetja in združenja evropskih sektorskih in nacionalnih zvez. Podjetja in združenja reformulirajo svoje izdelke v smeri k bolj inovativnim izdelkom in k povečanju izbire za potrošnike; spodbujajo raziskave v namen podpore inovativnim izdelkom; spodbujajo obveščanje potrošnikov; prispevajo k odgovornemu trženju in oglaševanju (zlasti za otroke), ter na splošno poudarjajo pomen zdravega življenjskega sloga. 

Več na povezavi

Zaveze odgovornosti industrije brezalkoholnih pijač

Petra Medved Djurašinović, 2015

V prispevku je predstavljena vsebina Zavez odgovornosti sektorja proizvodnje brezalkoholnih pijač na področju prehrane. Enajst podjetij proizvajalk in/ali distributerjev je zaveze že podpisalo. Omenjeni sektor želi s podpisom zavez prispevati k uresničevanju ciljev strategije Republike Slovenije na področju prehranske politike, saj je prepričan, da imajo lahko ukrepi samoregulative, razviti v sodelovanju z vladnimi organi in s civilno družbo, močen vpliv na vedenje porabnika. 

Več

V nastajanju