Grozd pametne tovarne

 


NAPOVEDUJEMO RAZPIS ZA DIGITALIZACIJO PODJETIJ Z MOŽNOSTJO 1-2,5 MIO EUR SUBVENCIJE

V zadnjem četrtletju letošnjega leta bo objavljen težko pričakovan javni razpis za digitalno transformacijo podjetij. Na razpisu bodo lahko kandidirala velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo V KONZORCIJIH z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Za konzorcijski projekt bodo lahko prejeli med 1 mio in 2,5 mio evrov subvencije. 

Cilj razpisa bo spodbujanje prehoda Slovenije v Industrijo 4.0, zato bodo podpro dobile investicije za razvoj individualiziranih rešitev po meri in karakteristikah proizvodnih procesov; naložbe v prenovo proizvodnih prostorov in zlasti v strojno in programsko opremo ter razvoj podjetij s področja digitalnih tehnologij, za razvoj inovativnih rešitev za področja pametnih tovarn.

Višina subvencije na  konzorcijski projekt bo med 1 mio EUR in 2,5 mio EUR.  Upravičeni bodo naslednji stroški:

•            Stroški priprave digitalne strategije: stroški zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri pripravi digitalne strategije;

•            Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakup nove strojne in programske opreme ter strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari, integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, implementacijo v blockchain platformo;

•            Stroški razvoja in implementacije: strošek zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri razvoju in implementaciji;

•            Pavšalni stroški: 15 % od stroškov dela zaposlenih.

Razpis bo objavljen po obstoječih shemah državnih pomoči, in sicer bo kombinacija RRI pri stroških dela ter regionalne ali MSP sheme pri investicijskemu delu.

Za več informacij lahko pišete Nini Vrabelj, Gospodarska zbornica Slovenije: nina.vrabelj@gzs.si

EXPO Dubaj 2020 - tematika TOVARNE PRIHODNOSTI IN RAZVOJ MATERIALOV


Slovenija bo na tem edinstvenem svetovnem dogodku predstavila svoj potencial in talente na različnih področjih. Udeležitev Slovenije na EXPO 2020 z lastnim paviljonom, je odločitev vezana na strateške načrte za krepitev gospodarskega sodelovanja s trgi na Bližnjem vzhodu, v južni Aziji in Afriki. Prisotnih bo 190 držav iz celega sveta, kar bo ključno za vse udeležence, še posebej v teh nepredvidljiv Covid časih, ko bo Expo 2020 Dubaj ena izmed redkih priložnostih za svetovno povezovanje. 

Javna agencija SPIRIT je dne 16.3.2021 objavila Javno povabilo k sodelovanju podjetij na projektu Slovenija @ Expo 2020 Dubaj. V okviru tega povabila omogočajo podjetjem zakup Promocijskih paketov za podjetja, na voljo sta 2 paketa: 1. Podjetniški (B2C) po ceni 5.000 EUR in 2. Poslovni (B2B) po ceni 10.000 EUR. 

Več informacij je na voljo na dveh povezavah:

Za udeležitev na Expo 2020 ponujajo tudi finančne spodbude za MSP podjetja (od 1 do 249 zaposlenih) - vavčerje v višini 3.000 EUR za podjetniški (B2C) paket in 6.000 EUR za poslovni (B2B) paket. Več informacijhttps://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79 

 Na Slovenskem paviljonu je predvidenih 11 krovnih tematskih tednov, ki so pretežno vezani na tematske tedne, ki jih je predvidel sam organizator svetovne razstave:

 1. Podnebje in biodiverziteta (1.10.2021 – 16.10.2021)
 2. Vesolje (17.10.2021 – 30.10.2021)
 3. Razvoj mest in podeželja/pametne zgradbe (31.10.2021 – 20.11.2021)
 4. Tovarne prihodnosti in razvoj materialov (21.11.2021 – 4.12.2021) – priporočamo vam, da glede na vaše produkte/storitve, nastopite v tem tematskem tednu
 5. Digitalizacija in umetna inteligenca (5.12.2021 – 25.12.2021)
 6. Potovanja, povezovanje in mobilnost (26.12.2021 – 15.1.2022)
 7. Trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les (16.1.2022 – 29.1.2022)
 8. Zdravje in dobro počutje (30.1.2022 – 19.2.2022)
 9. Prehrana in kmetijstvo (20.2.2022 – 5.3.2022)
 10. Kulturne in kreativne industrije (6.3.2022 – 19.3.2022)
 11. Voda (20.3.2022 – 31.3.2022)

 Za lažjo predstavo, kako bo izgledal Slovenski paviljon pripenjamo video predstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=asbM4wa-xr8.

Če se boste za nastop v okviru promocijskih paketov za podjetja odločili, je potrebno izpolniti prijavnico, ki je neobvezujoča in je dostopna na povezavihttps://expo2020slovenia.si/prijavnica.

Za več informacij kontaktirajte: 

mag. Darko Jurčevič  

SPIRIT Slovenija, javna agencija Verovškova ulic a 60, 1000 Ljubljana 

 T: 059 089 501 e:  darko.jurcevic@spiritslovenia.si   

SRIP ToP na 20. Okoljskem dnevu gospodarstva

SRIP Tovarne prihodnosti na Okoljskem dnevu gospodarstva 2021


Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo SRIP Tovarne prihodnosti, ki ga izvajamo na Zbornici elektronske in elektroindustrije, je v osrednjem sklopu Okoljskega dneva gospodarstva, ki je potekal virtualno 4. junija 2021, predstavilo pomembne novosti in iniciative, ki prihajajo iz EU.

Strokovnjakinja in vodja delovne skupine za trajnosti pri organizaciji Orgalim, Stéphanie Mittelham, je na povabilo ZEE predavala o iniciativi EU o trajnostnih proizvodih in digitalnemu potnemu listu izdelkov, ki je del akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo. 

dr. Niko Herakovič in dr. Miha Pipan iz Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani sta s svojim predavanjem "Z digitalnim dvojčkom produkta do krožnega gospodarstva" prikazala razvoj konceptov, ki jih v okviru akcijskega načrta SRIP ToP skupaj z Zbornico za elektronsko in elektroindustrijo razvijamo v Sloveniji. 

Vabljeni k ogledu posnetka V sredini verige vrednosti - SRIP ToP:

 

 

Vabljeni tudi k branju sporočila za javnost oz. poročila dogodka: 

Ljubljana, 4. junij 2021 – Okoli 130 udeležencev se je, še virtualno, udeležilo jubilejnega, 20. okoljskega dneva gospodarstva, mednarodne strokovne konference, ki poteka na GZS ob svetovnem dnevu okolja že dve desetletji. Letos je bil osredotočen na verige vrednosti v gospodarstvu in na njihovo vlogo pri prehodu gospodarstva, pa tudi širše družbe, v podnebno nevtralno, krožno prihodnost, kar narekuje paradigma trajnostnega razvoja že od 80-tih let prejšnjega stoletja. Prave začetke dejanskega prehoda v večjo trajnostnost vse bolj podpira znanost z razvojem in prodorom tako novih materialov, tehnologij,… kot tudi poslovnih modelov, zasnovanih na obnovljivih virih energije in digitalizacije.

Današnji dogodek je pokazal, da bo za uspešen prehod potrebno povezovanje, sodelovanje in zaupanje različnih gospodarskih in tudi družbenih deležnikov. Kot je uvodoma poudaril generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti, evropska industrijska politika prepoznava, da je za uspešen zeleni prehod ključno oblikovanje industrijskih ekosistemov, ki zajemajo vse akterje, delujoče v vrednostni verigi - od najmanjših zagonskih do največjih podjetij, od akademskih krogov do raziskovalcev, od ponudnikov storitev do dobaviteljev. »Tako evropska industrijska politika kot slovenska industrijska strategija stavita na dvojni zeleni in digitalni prehod,  ki mora biti podprt z raziskavami, razvojem in industrijskimi inovacijami. Pri tem največjem izzivu in največji priložnosti našega časa ima tako v EU kot tudi pri nas vodilno vlogo prav industrija. Vse industrijske vrednostne verige, vključno z energetsko intenzivnimi sektorji, bodo igrale pomembno vlogo - na eni strani bodo morale zmanjšati svoj ogljični odtis, na drugi zagotavljati nove, čiste tehnološke rešitve in nove, cenovno dostopne poslovne modele,« je dejal Cantarutti in dodal, da bomo zato potrebovali tudi tako zanesljivo oskrbo s čisto in cenovno dostopno energijo kot surovinami.  Ti premiki ne bodo mogoči brez večjih naložb v raziskave, inovacije, razvoj novih proizvodnih procesov in sodobno infrastrukturo ne le v energetiki, ampak tudi pri ravnanju z odpadki. Izpostavil je pomen povezovanja med institucijami znanja, razvojnimi institucijami, univerzami in gospodarstvom ter dejal, da si »bomo na GZS prizadevali, da bo to povezovanje čim tesnejše in bo teh povezav čim več«. Letošnji Okoljski dan je potekal v treh sklopih, ki so zajemali posamezne ključne dele vrednostne verige. Nanje se je osredotočil skozi prizmo treh strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), ki delujejo v Sloveniji: MATPRO (materiali kot končni produkti), ToP (tovarne prihodnosti) in Krožno gospodarstvo. Ti namreč tvorijo srčiko novih industrijskih ekosistemov, ki se porajajo pri nas in ki nadgrajujejo obstoječo industrijo in znanja, ki jih imamo. Pokazalo se je, da ima vsak člen verige vrednosti svoje značilnosti, velik pomen za zeleni prehod gospodarstva za vse pa imajo razvoj in raziskave, nove tehnologije in inovacije.

SRIP-i so se predstavili skozi različne možnosti in priložnosti, ki jih nakazujejo zlasti njihovi načrti za zagon pilotnih projektov in pilotni centri (pilotni center SiPCAST za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin, pilotni center SiPCOMAT za kompozitne materiale, pa tudi pilotni centri s področja jeklarstva in livarstva; digitalni dvojček Fakultete za strojništvo, pilotni demonstracijski center Melamin) in potencial, ki ga ti nudijo za prehod ne le v zeleno, ampak tudi bolj konkurenčno gospodarstvo.

Dogodek se je začel s prikazom razvoja, proizvodnje in razpoložljivosti materialov, tako kovinskih kot nekovinskih, ter njihovega vpliva na zmanjšanje okoljskega odtisa končnih proizvodov. Kot je uvodoma dejal direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije dr. Matjaž Godec, je uspešno recikliranje, zaradi nujnosti učinkovitega zbiranja odpadnih materialov, prvenstveno zakonodajni, družbeni izziv in manj izziv zmožnosti tehnike in tehnologije. Srednji sklop je bil posvečen tovarnam prihodnosti, saj se slovenska industrijska podjetja velikokrat umeščajo prav na sredino verige vrednosti. Stephanie Mittelham iz organizacije Orgalim je poudarila, da evropska komisija pospešuje aktivnosti za uvedbo t. i. digitalnih potnih listov za proizvode v okviru Iniciative za trajnostne proizvode. Tu se je s predstavitvijo digitalnih dvojčkov potrdilo, kar se je pokazalo že v prvem sklopu, kjer je bil izpostavljen pomen vzpostavitve raziskovalnih pilotnih centrov - da v  prihodnosti ne bodo potrebni le novi poslovni, temveč tudi novi razvojni koncepti. Zadnji sklop je ponudil vpogled v končne dele vrednostnih verig, ki tudi z optimizacijo industrijskih procesov podpirajo njihovo zaključevanje in prehod iz linearnih v krožne modele ter »izkoreninjanje« odpadkov.

Ključni akterji, ki oblikujejo industrijske ekosisteme za zeleni prehod gospodarstva, v Sloveniji med seboj že sodelujejo in se povezujejo preko SRIP-ov. Ti imajo ustrezna znanja in ne le  predloge za pilotne projekte, ampak tudi za raziskovalne pilotne centre, s katerimi bi preverili in optimizirali razvoj trajnostnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo. Manjkajo pa sredstva za izvedbo tovrstnih projektov, ki bi poleg zelenega prehoda okrepili sodelovanje, povezovanje in tudi zaupanje skozi različne dele vrednostnih verig. V Sloveniji obstajajo okviri za zeleni prehod, vendar moramo ujeti pravi trenutek, s pravočasnim vlaganjem in podporo razvoju, raziskavam in inovacijam od TRL1 do TRL9. Tu vidijo vsi sodelujoči pomembno vlogo in odgovornost države z zagotovitvijo zadostnih sredstev za raziskave in razvoj.

*Generalna skupščina Združenih narodov (UNEP) je leta 1972 razglasila 5. junij za Svetovni dan okolja.


SHOWROOM OF TECHNOLOGY - Tehnologija za Ljudi

V času Predsedovanja Slovenije Svetu EU (10.6. – 31.12.2021) se bo na območju BTC City Ljubljana vzpostavilo t.i. ”Digitalno razstavišče – Tehnologija za Ljudi”, katerega namen je predstavitev središča naprednih tehnologij, inovacij in slovenskega znanja. Digitalno razstavišče bo namenjeno širši, strokovni, poslovni in mednarodni javnosti, in bo kot tako predstavljalo osrednjo mesto razvoja, promocije slovenskega gospodarstva, inovativnosti, dosežkov in center prenosa znanja. Partnerji projekta, ki bodo vzpostavili Digitalno razstavišče so: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, DIH Slovenije in družba BTC. Poleg t.i. Showroom (predstavitvenega dela) kjer bodo podjetja lahko predstavljala svoje tehnološke rešitve, bo Digitalno razstavišče omogočalo tudi poslovni in izobraževalni del. V Digitalnem razstavišču se bo v obdobju 6ih mesecev odvijal strokovni program, k soustvarjanju katerega vljudno vabimo tudi vas.

 

Programski del Digitalnega razstavišča je razdeljen na 6 mesecev, pri čemer vsak mesec predstavlja eno od krovnih 6ih tematik:

 JULIJ – Pametna mesta in skupnosti

AVGUST – Trajnostna družba in gospodarstvo

SEPTEMBER – Umetna inteligenca

OKTOBER – 5G in kibernetska varnost

NOVEMBER – Digitalizacija

DECEMBER – Robotika in Industrija 4.0 (nosilec programa: SRIP ToP in družba BTC)

 Vabimo vas k sodelovanju in so-ustvarjanju meseca Robotike in Industrije 4.0”, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" (doc. dr. Igor Kovač) in Tecosom (Simona Knežević Vernon) v imenu SRIP ToP. Da bi sodelovanje z vami lahko oblikovali skladno z vašimi pričakovanji, potrebami in željami, vas vabimo k izpolnitvi spletnega vprašalnika. Prijazno vas vabimo, da vprašalnik izpolnite do 24.5.2021. Vprašalnik se nahaja na spodnji povezavi:

https://forms.gle/L4uk6KSS6ygNeCG49

 

 

Izobraževanje Orodja energetskega managementa

Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov.

 

CPU in izvajalci izobraževanja vabijo k pridobivanju / nadgradnji znanj, neobhodno potrebnih za doseganje energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov. Znanja bodo podana na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju »Orodja energetskega managementa«, ki bo temeljilo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj.

Predstavljeni bodo pristopi in orodja na področju:

·         spodbujanja energetske učinkovitosti,

·         izvajanja energetskih pregledov,

·         zajema in obdelave podatkov o rabi energije in energijskih dejavnikih,

·         vrednotenja energetske učinkovitosti na osnovi kazalnikov EnPI,

·         gradnje energetskih informacijskih sistemov,

·         energetskega snovanja,

·         spodbujanja energetskih akcijskih planov,

·         gradnje sistema upravljanja z energijo,

·         obvladovanja podnebnih in drugih okoljskih izzivov pri rabi energije ter drugo;

 

Usposabljanje bo potekalo v manjših skupinah od 6 do največ 12 udeležencev, 10., 11., 17. in 18. junija 2021. Za izvedbo vaj je potreben računalnik in osnovno obvladovanje orodja MS Excel. 

S pridobljenimi znanji boste lahko spodbudili aktivnosti, ki bodo že v srednje veliki organizaciji omogočili letni prihranek več kot desetkrat večji od stroška izobraževanja.

Več o predavateljih

Urnik usposabljanja

 Kotizacija: 950,00 EUR + 22% DDV = 1.159,00 EUR (število mest je omejeno)

Organizator, CPU ob 30-letnici delovanja, podarja 30 % popust – število mest je omejeno.

 

HANNOVER MESSE v digitalni različici

Med 12. in 16. aprilom 2021 poteka slavni Hanovrski sejem, tokrat v digitalni različici.
Za člane grozda Pametne tovarne smo zbrali nekaj vrhunskih predavanj:

12. April: Industrial Pioneers ‒ Challenging the Now, Creating the New  Read more »

13. April: 3 Real-world Industrial AI Use Cases”, Prof. Dr. Schmidhuber  Read more »

14. April: Industry 5.0 - Keynote: Bill McDermott, ServiceNow  Read more »

14. April: Smart Factory 4.0 ‒ benefits for people and companies  Read more »

 

Več informacij najdete na spletni strani sejma >>

Podpora strateškemu projektu Nacionalni demonstracijski center Pametne tovarne

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal vsem podjetjem, predvsem pa MSP, učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje.

NDC PT bo demonstracijsko okolje uporabe tehnologij industrije 4.0 in razvojno ter testno okolje za visokotehnološke produkte, tehnologije in procese za proizvodna in zagonska podjetja ter raziskovalne institucije. Slovenski industriji in raziskovalnim institucijam bo ponujal sledeče storitve:

usposabljanje industrijskih deležnikov za demonstracijo, vpeljevanje in uporabo novih tehnologij;

uvajanje prvin industrije 4.0 in spodbujanje prehoda slovenske industrije v krožno gospodarstvo s pomočjo tehnologij I4.0;

razvoj novih proizvodnih celic, proizvodnih procesov za različna tehnološka področja;

testiranje novo razvitih produktov in komponent za I4.0 v standardiziranem visoko-tehnološkem okolju;

spodbujanje tehnološkega in poslovnega povezovanja podjetij, raziskovalnih ustanov in podpornega okolja pri nacionalnih in EU projektih ter nastopu podjetij na globalnih trgih;

• opremljeno infrastrukturo z najnaprednejšo opremo in znanjem glede na potrebe posamičnih gospodarskih panog in okolij v katerem se centri nahajajo;

• podporne mehanizme (podjetniško svetovanje, rizični investicijski kapital, vključitev v nacionalne projekte, storitve zaščite in izkoriščanja pravic industrijske in digitalne lastnine).

NDC PT temelji na tehnološki povezljivosti kot ključnemu elementu, ki upošteva strukturno značilnost slovenskega gospodarstva in prevladujoče število malih in srednjih podjetij.

Koncept povezanih distribuiranih centrov omogoča izvedljivost lokalnih specializiranih centrov, ki izpostavljajo specializacijo glede na prevladujočo lokalno industrijsko področje in koncentracijo kompetenc. Rešitev omogoča tudi lokalno koriščenje vseh osnovnih funkcionalnosti, ki so na razpolago na centralni lokaciji. Z omogočitvijo povezljivosti s centralno lokacijo in medsebojno povezljivostjo distribuiranih lokacij je možna vzpostavitev zelo kompleksnih postavitvenih procesov.

NDC PT nastaja pod okriljem SRIP TOP s sodelovanjem ključnih deležnikov:

Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Instituta »Jožef Stefan«, Gospodarske zbornice Slovenije, Kompetenčnega centra za sisteme in tehnologije vodenja ter Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS.

NDC PT prepoznavamo kot ključni strateški projekt za slovensko industrijo, vendar je o tem potrebno prepričati tudi odločevalce v državni upravi, da zagotovijo ustrezno umestitev v NOO, kohezijske operativne programe in strateške razvojne dokumente naše države in s tem omogočijo črpanje razpoložljivih denarnih sredstev.

 Podpora industrijskih združenj je dodaten prepričljiv argument v pogajanjih z odločevalci v državni upravi, zato vas prosim, da nas podprete v priloženem pismu podpore in nam vrnete podpisan izvod v vašem standardnem dopisu v elektronski obliki na andreja.hlisc@gzs.si.


PISMO PODPORE pošljite na andreja.hlisc@gzs.si ali na zee@gzs.si

Več informacij >>> 

 

 

Slovenska podjetja dobro poznajo družbeno odgovornost, a epidemija omejila aktivnosti s tega področja

 V okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je bila letos ponovno izvedena II. raziskava v poslovni javnosti*. Rezultati kažejo, da skoraj polovica vprašanih zatrjuje, da dobro poznajo pojem družbene odgovornosti, večina jih izvaja najmanj en ukrep s tega področja – to je varstvo in zdravje pri delu. Poleg tega se močno strinjajo, da je glavni razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo ter ugled delodajalca. Bistveni napredek se glede na rezultate raziskave kaže predvsem v večji prepoznavnosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti. V letošnji raziskavi so bila podjetja prvič povprašana tudi glede vpliva epidemija koronavirusa na njihovo družbeno odgovorno poslovanje. Več kot polovica meni, da je je trenutno družbeno odgovorno poslovanje še bolj pomembno, a je skoraj dve tretjini anektiranih v lanskem letu izvedlo manjše število projektov s tega področja kot v letu 2019.


Skoraj dve tretjini vprašanih (58 %) je v letu 2020 izvedlo manjše število družbeno odgovornih projektov kot v letu 2019, 27 % vprašanih pa teh aktivnosti lani sploh ni izvajalo zaradi posvečanja reševanju poslovanja. Pri teh podatkih je izziv ali podjetja in organizacije vidijo svojo družbeno odgovornost dovolj celostno. Podatki namreč lahko kažejo na to, da podjetja družbeno odgovornost v veliki meri razumejo le kot dodatne aktivnosti, npr. filantropija ali organizacija dodatnih aktivnosti za zaposlene, kar pa ni tista družbena odgovornost, ki je integrirana v samo bistvo poslovanja. Če se podjetja v času epidemije posvečajo reševanju svojega poslovanja, naj bi to pomenilo tudi ohranjanje odgovornega odnosa in zaupanja svojih zaposlenih, dobaviteljev in strank, kar pa je pomemben del družbene odgovornosti. Pomembno je tudi, da so anketiranci izpostavili skrb za varnost in zdravje v času koronavirusa, npr. skrb za zaposlene, tako kar se tiče zdravja, psihološke agilnosti/odpornosti, kot tudi usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja,« razlaga Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, ki je poleg partnerjev GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

Glede na rezultate letošnje raziskave, v kateri je sodelovali 134 podjetij/organizacij, sicer skoraj polovica vprašanih izvaja osem ali več ukrepov s področja družbene odgovornosti. Pri kar 93 % so to ukrepi s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, 82 % izobražuje zaposlene za karierni napredek, 79 % podjetij/organizacij pa ima zapisan kodeks etike. Med pomembnejšimi razlogi za izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti so navedli še, da te večajo motivacijo zaposlenih. Gre za podobne odgovore kot so jih navedli v lanski raziskavi, kar kaže, da je stopnja informiranosti in ozaveščenosti podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti visoka.

Več o raziskavi in grafi z rezultati so dostopni na povezavi: https://certifikatdod.si/povzetek-rezultatov-ii-raziskave-v-poslovni-javnosti/  

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC - CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.


IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE SRIP TOVARNE PRIHODNOSTI

1. Ponudba izobraževanj pod okriljem SRIP ToP

Na skupščini SRIP ToP smo sklenili in objavili, da bomo pripravili povpraševanje glede ponudbe izobraževanj za naše člane, ki se predvsem nanašajo na naša področja delovanja oz. tehnologije našega SRIPa in tudi na t.i. “mehka” znanja. V namen evidentiranja izobraževanj smo pripravili spletni obrazec, v katerega na kratko vpišete področje, opis in ponujeno ceno izobraževanja, ki bi ga želeli ponuditi članom SRIP ToP pod okriljem SRIP ToP.  Predloge izobraževanj bomo zbrali, uredili po tematskih področjih in jih poslali v glasovanje našim članom. Za izvedbo bomo izbrali tista izobraževanja, ki bodo prejela  največ glasov članov. Najbolj zanimiva izobraževanja bomo poskušali financirati v celoti, za vsa ostala izobraževanja pa bodo člani, ki bodo organizatorji izobraževanj, morali zagotoviti 70% lastnih sredstev, 30% sredstev bo prispeval SRIP ToP, seveda do porabe razpoložljivih sredstev subvencije. SRIP ToP bo za promocijo izobraževanj nudil vse svoje komunikacijske kanale (spletna stran, obveščanje preko novičnika, Linkedin in Twitter), ki po dosegu zajemajo člane, člane drugih SRIP in sledilce na socialnih omrežjih. Omogočamo tudi možnost uporabe orodja za  spletne delavnice (Zoom). Strošek izvedenih izobraževanj posameznega ponudnika v obdobju trajanja projekta (2021-2023) ne sme presegati vrednost 20.000 EUR brez DDV, maksimalna subvencija pa ne sme presegati 6000 EUR.

Prosimo vas, da izpolnIte spletni obrazec za vsak vaš predlog ponujenega izobraževanja posebej najkasneje do 12.3.2021.

2. Sofinanciranje dogodkov članov SRIP ToP

Za sofinanciranje dogodkov članov veljajo naslednja pravila:

 • Dogodek je namenjen najmanj dvem članom.
 • Organizator mora zagotoviti 70% lastnih sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov dogodka (skladno s pravili operacije SRIP) ter vsa sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov dogodka.
 • SRIP ToP pokrije 30% upravičenih stroškov dogodka.
 • Velika organizacija lahko prijavi do 3 dogodke, srednje 2, male in mikro organizacije pa 1 dogodek letno.
 • Strošek je dogodkov za posameznega člana v obdobju 2021-2023 lahko skupaj znaša največ 20.000 EUR brez DDV, maksimalna subvencija pa 6000 EUR brez DDV.
 • Organizator dogodka je član oz. v njegovem imenu za ta namen registrirana organizacija.

 SRIP ToP si pridržuje pravico izbire, uskladitve in potrditve dogodkov.  Sredstva so omejena  do porabe razpoložljivih sredstev subvencije posameznega obdobja.  SRIP ToP bo za promocijo dogodkov članov nudil vse svoje komunikacijske kanale (spletna stran, obveščanje preko novičnika, Linkedin in Twitter), ki po dosegu zajemajo člane, člane drugih SRIP in sledilce na socialnih omrežjih.

Prosimo vas, da izpolnite spletni obrazec za vsak predlog dogodka posebej najkasneje do 10.3.2021.

Poslovne priložnosti za člane grozda Pametne tovarne

Se želite ob predsedovanju Slovenije Svetu EU predstaviti na digitalnem razstavišču?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in BTC d.d. (BTC Innovation Center) v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU organizirajo SHOWROOM - DIGITALNO RAZSTAVIŠČE Tehnologija za ljudi, zato naše člane vabimo k sodelovanju. 

 


Prednosti sodelovanja na digitalnem razstavišču za podjetja so:

 • vpetost v mednarodno okolje,
 • predstavitev tujim gospodarskim in političnim delegacijam,
 • predstavitev v času tematskega sklopa,
 • sodelovanje v povezovalnih (matchmaking) dogodkih,
 • sodelovanje v debatah o oblikovanju politik (policy making),
 • sodelovanje in udeležba na drugih dogodkih,
 • prisotnost na digitalnem razstavišču idr.

 

Podjetja lahko sodelujejo tako na obeh segmentih: 

 

1. SEJEMSKI (B2C in B2B)/PREDSTAVITVEN DEL
2. POSLOVNI DEL (B2B)


Več informacij >> in prijava >>