1. Ali lahko dijak, ki je izbral vajeniški način izobraževanja, kasneje zamenja program in se odloči za šolsko obliko izobraževanja? Ali je možen tudi prehod v vajeniško obliko?
Prehod je mogoč v obe smeri.

2. Kakšne so obveznosti vajenca v času usposabljanja z delom?
- da opravlja praktično usposabljanje z delom po navodilih in pod nadzorom delodajalca,
- da redno vodi vajeniški dnevnik,
- da redno izpolnjuje obveznosti po izobraževalnem programu in dosega zahtevane standarde izobraževanja,
- da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pravic iz vajeniškega razmerja,
- da se vzdrži vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca,
- da varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti delodajalca,
- da se seznani z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter izvršuje druge dolžnosti skladno s predpisi varnosti in zdravja pri delu.

3. Kakšne so obveznosti delodajalca do vajenca?
Delodajalec mora v času, ko se vajenec praktično usposablja z delom:
- vajencu skladno z izobraževalnim programom zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje z delom na verificiranem vajeniškem učnem mestu,
- vajencu omogočiti izpolnjevanje obveznosti po izobraževalnem programu v šoli,
- vajencu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vajenca, odprt v Republiki Sloveniji, izplačevati vajeniško nagrado, določeno s tem zakonom,
- vajencu zagotavljati varno in zdravo delo v skladu s predpisi,
- varovati in spoštovati vajenčevo osebnost ter upoštevati in ščititi vajenčevo zasebnost
- vajencu poleg počitnic v skladu s šolskim koledarjem omogočiti še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
- vajencu nalagati le dela, ki so določena v izobraževalnem programu za dosego učnih ciljev na praktičnem usposabljanju z delom,
- voditi evidence na področju dela in socialne varnosti v skladu z zakonom,
- zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

4. Kakšen status ima učenec v sistemu izobraževanja preko vajeništva?
V času izobraževanja na podlagi pogodbe o vajeništvu vajenec ohrani status dijaka. Vajenec ni zaposlen pri delodajalcu.

5. Koliko znaša nagrada za vajenca?
V času praktičnega usposabljanja z delom je vajenec upravičen do vajeniške nagrade, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati mesečno v denarni obliki. Mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:
- 250 eurov za prvi letnik,
- 300 eurov za drugi letnik in
- 400 eurov za tretji letnik.
Delodajalec mora vajencu za čas praktičnega usposabljanja z delom zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo in terenski dodatek na enak način in v višini kot velja za delavca, zaposlenega pri delodajalcu, ki usposablja vajenca. Znesek nagrade ne vključuje dodatkov, obveznih dajatev, ki bremenijo delodajalca in povračila stroškov.

V primeru, da vajenec na delovnem mestu ni prisoten cel mesec, dobi sorazmerni delež nagrade.

Zneski vajeniških nagrad se usklajujejo na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Več na VIŠINA VAJENIŠKIH NAGRAD 


6. Ali vajeniška nagrada vpliva na družinske prejemke?
Ne

7. Ali učenec poleg vajeniške nagrade lahko dobiva tudi kadrovsko štipendijo podjetja?
Da, lahko.

8. Kako je z odpovedjo pogodbe o vajeništvu?
Pogodbo o vajeništvu lahko vajenec odpove kadar koli med trajanjem pogodbe o vajeništvu brez obrazložitve, če je vajenec mladoleten lahko to stori le s soglasjem staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Delodajalec lahko odpove pogodbo o vajeništvu:
- če je bila sklenjena na podlagi lažnih podatkov,
- če se vajenec brez opravičljivega razloga najmanj pet dni zaporedoma ne vrne na vajeniško učno mesto,
- če postane vajenec zdravstveno nezmožen za izobraževanje za poklic,
- če bi po zdravnikovem mnenju praktično usposabljanje z delom ogrožalo vajenčevo življenje in zdravje,
- če vajenec trajno oboli za boleznijo, ki je po zdravnikovem mnenju nevarna drugim delavcem,
- če vajenec večkrat krši obveznosti, določene z 18. členom tega zakona,
- če je vajenec izključen iz šole,
- v primeru izbrisa učnega mesta iz razvida učnih mest,
- v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Če je vajencu podaljšan status dijaka, se mu pogodba o vajeništvu lahko podaljša, vendar največ za eno leto.

9. Kako poteka razporeditev dni, ki jih učenci preživijo v šoli in pri delodajalcu?
O tem se šola in delodajalec dogovorita, pripravita načrt izvajanja vajeništva in o tem obvestita vajenca.

10. Ali vajenec po zaključku vajeništva (po končanih 3 letih in opravljenem zaključnem izpitu) lahko nadaljuje šolanje po sistemu 3+2
Seveda, vajenec po končanem šolanju lahko nadaljuje izobraževalno pot.

11. Kakšne so sploh prednosti vajeniškega sistema?
- Možnost zgodnejšega zaposlovanja mladih
- Boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva
- Zgodnejša poklicna socializacija
- Vajenec preko delovnega procesa spozna podjetje in obratno podjetje spozna vajenca.

12. Kakšna je pogodba med vajencem in delodajalcem?
Za ogled pogodbe kliknite na spodnje povezave:

pogodba o vajeništvu

13. Kako je z vključitvijo vajenca v obvezna zavarovanja?
-Delodajalec je v skladu z določbo 1. odstavka 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ((Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT; v nadaljevanju: ZZVZZ) dolžan prijaviti vajenca v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. To stori preko sistema e-VEM, Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike z obrazcem M12. Za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se za vajence plača mesečni prispevek v višini 6,63 EUR.
Delodajalec v zavarovanje prijavi vajenca za mesece, ko le ta pri njemu dejansko opravlja praktično usposabljanje. Prispevek se plačuje mesečno in ni vezan na število dni zavarovanja znotraj posameznega meseca. Prispevek se plačuje po stopnji 0,30 od povprečne plače v Republiki Slovenji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Zato navedba, da višina zneska 6,63 EUR velja za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2024. Višino prispevka vsako leto objavi FURS na svojih spletnih straneh.
-55. a člen ZZVZZ določa, da se prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36% (55. a člen ZZVZZ) plačuje tudi od dohodka iz drugega pravnega razmerja (vajeniška nagrada), na podlagi katerega niso zavarovani na podlagi prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, prejetih na podlagi opravljenega dela oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino.
-Zavarovati vajenca za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu (po ZPIZ-2) ter plačati letni prispevek  13,88 EUR za invalidnost ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.
Pavšalni prispevek v letnem znesku 13,88 EUR za vajence za vsako šolsko leto plačajo delodajalci do 20. oktobra (če je bil vajenec v vajeniški program vpisan v septembru) oziroma do 20. dne v mesecu po mesecu, v katerem je zaključen vpis vajenca.
Znesek pavšalnega prispevka je vsako leto (v marcu, z začetkom veljavnosti 1. aprila) objavljen v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki ga sprejme Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ga objavi v Uradnem listu RS. Zneski pavšalnih prispevkov po tem sklepu so objavljeni tudi na spletnih straneh FURS.
Kadar vajenec odstopi od vajeniške pogodbe pred nastopom usposabljanja z delom pri delodajalcu, lahko delodajalec pri FURS vloži zahtevo za vračilo že plačanega pavšalnega prispevka.

Več informacij v PRILOGAH:
- Vajeništvo – davčna obravnava (FURS)
- Dohodnina – dohodek iz zaposlitve, Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja Podrobnejši opis (FURS)
- Individualni REK za vse vrste dohodkov iREK (FURS)
- Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencev, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK -1a (FURS)
- Vajenci pavšalni prispevek – povzetek (ZPIZ)
- Sklep o prispevkih za posebne primere zavarovanja (ZPIZ)
- Pojasnilo o zavarovanju vajencev po ZPIZ-2 (ZPIZ)

14. Ali lahko vajencu/dijaku omogočimo PUD kljub temu da imamo del svojih zaposlenih na začasnem čakanju na delo? Bo to vplivalo na izplačila iz interventnih ukrepov (povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o  ukrepih za omilitev posledic COVID-19)?

Niti ZDUOP, niti predhodni interventni predpisi, v okviru ukrepa delnega povračila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ne onemogočajo izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oseb, ki niso v delovnem razmerju, pri delodajalcih - upravičencih do delnega povračila nadomestila plače, niti za takšen primer ne določajo posledic z vidika upravičenosti delodajalca do sredstev iz tega naslova.

Dijaki/vajenci v okviru PUD niso v delovnem razmerju, zato s tega vidika pri delodajalcu ni mogoče presojati utemeljenosti ali obstoja poslovnega razloga, na podlagi katerega je delodajalec zaposlene napotil na začasno čakanje na delo.