Zapri

Arhiv: Iz Uradnega lista EU


Uredba Komisije (EU) 2016/266 z dne 7. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/265 z dne 25. februarja 2016 o odobritvi motornega generatorja MELCO kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/160 z dne 5. februarja 2016 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve z uporabo svetlečih diod podjetja Toyota Motor Europe kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

Uredba Komisije (EU) 2016/217 z dne 16. februarja 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede kadmija (Besedilo velja za EGP)

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008, Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008, Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) Besedilo velja za EGP

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/172 z dne 24. novembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacije energetskih proizvodov (Besedilo velja za EGP)

Obvestilo proizvajalcem in uvoznikom fluoriranih ogljikovodikov ter novim podjetjem, ki nameravajo dajati fluorirane ogljikovodike v razsutem stanju na trg Evropske unije v letu 2017

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objava naslovov in referenčnih oznak usklajenih standardov pod vnosom 27 Priloge XVII uredbe REACH) Besedilo velja za EGP

Popravek povzetka sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) (UL C 10, 13.1.2016)

Uredba Komisije (EU) 2016/26 z dne 13. januarja 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nonilfenol etoksilatov (Besedilo velja za EGP)

Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) (Besedilo velja za EGP)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/9 z dne 5. januarja 2016 o skupni predložitvi in souporabi podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Besedilo velja za EGP)

 

Fotogalerija