Varstvo okolja

Ekoinovacije


Okoljske inovacije


Inovacija predstavlja implementacijo novega ali močno izboljšanega proizvoda (dobrina ali storitev), postopka, metode trženja, organizacijskega ukrepa, poslovne prakse, pri čemer predstavlja okoljska inovacija, inovacijo, ki lahko izboljša varstvo okolja ali pripomore k učinkovitejši rabi virov.

Okoljske inovacije so ključ k spreminjanju vzorcev porabe in proizvodnje. Novi proizvodi, postopki in storitve, ki so dostopni po konkurenčnih cenah, zadovoljujejo potrebe ljudi ob zagotavljanju boljše kakovosti bivanja, z manjšo porabo naravnih virov, skozi njihov življenjski krog, pri čemer se ne zanemarja vidik porabljene energije, obremenjenosti površin na enoto proizvodnje in minimalnih izpustov strupenih snovi.

Učinkovitejša raba virov je okoljski ukrep, ki prinaša koristi gospodarstvu. Razvoj novih tehnologij in postopkov usmerjenih k večji produktivnosti, obvladovanju kakovosti, zmanjšanju stroškov, večanju konkurenčnosti in manjši odvisnosti od nepričakovanih dražitev surovin in energije na svetovnih trgih so hkrati podlaga za razvoj okoljskih tehnologij, četudi okoljski vidiki morda niso bili glavni gonilniki za njihov razvoj. Okoljske tehnologije so tehnologije, ki povzročajo manj škode v okolju kot njihove alternative. Zajemajo tehnologije in postopke za obvladovanje onesnaževanja, kot tudi proizvode, ki imajo tekom svojega celotnega življenjskega kroga manjši učinek na okolje.

Evropa, ki nima zadostnih, lastnih zalog surovin in energije poudarja pomen učinkovitejše rabe virov, tudi iz odpadkov, kjer obstajajo še precejšnje priložnosti za ohranjanje naravnih virov in okolja. To problematiko poudarjata tudi nekoliko starejši tematski strategiji o trajnostni rabi naravnih virov in preprečitvi nastajanju odpadkov in njihovi predelavi kot tudi nova Evropska strategija 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Omenjena nova strategija poudarja pomen inovacij ter gospodarno ravnanje z viri in njuno povezanost.

Obseg pojma okoljskih inovacij se je postopoma razširil od reševanja okoljske problematike ob zaključku proizvodnega procesa (end-of-pipe pristop), k iskanju rešitev z upoštevanjem vseh vidikov življenjskega kroga proizvoda (integrirani pristop), celovitih okoljskih strategij in sistemov ravnanja. Vse več okoljskih inovacij je usmerjenih v zapiranje tokokrogov in ustvarjanju krožnih proizvodnih sistemov v katerih se izrabljeni proizvodi oziroma odpadki uporabljajo kot novi proizvodni viri. Poleg tehnoloških okoljskih inovacij pridobivajo na pomenu tudi ne-tehnološke okoljske inovacije, s katerimi se uvajajo novi pristopi, modeli upravljanja in reševanja okoljskih problemov.

Inovacije in z njimi okoljske inovacije so pomembno gibalo razvoja. Evropska unija je pripravila Akcijski načrt okoljskih tehnologij (Environmental Technology Action Plan - ETAP), s katerimi si prizadeva pospešiti razvoj okoljskih tehnologij. Cilji ETAPa so: prenos izumov iz raziskovalnih laboratorijev na trge; izboljšanje tržnih pogojev, posebno z nudenjem vzpodbud, v obliki podporne zakonodaje in dostopa do finančnih sredstev; globalno delovanje z ukrepi, nudijo podporo državam v razvoju in promovirajo tuje naložbe. Žal se je znašla Slovenija med redkimi državami EU, ki ni pripravila lastni nacionalni akcijski načrt okoljskih tehnologij.

Preverjanje okoljskih tehnologij (Environmental Technology Verification - ETV ...prenovljena spletna stran) je izvedljivo na prostovoljni osnovi v okviru predhodnega programa ETV. Okoljske učinke novih tehnologij validira neodvisni organ. Program ETV ni sistem označevanje in ni osnovan na vnaprej definiranih merilih. Sistem ne posega v okoljske zahteve, ki so opredeljene v zakonodaji ali standardih, vendar ponuja objektivna dokazila o skladnosti s temi zahtevami skozi rezultate tehnoloških učinkov.

Evropska unija finančno podpira okoljske inovacije v več različnih evropskih razpisih in še s posebnim razpisom, ki je osredotočen prav na inovativne okoljske tehnologije.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.