Varstvo okolja

Trgovanje s pravicami do emisije TGP


EU ETS - Sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (TGP) je začel delovati leta 2005. Vzpostavljen je bil z namenom, da bi države članice dosegle cilj zmanjšanja izpustov TGP na stroškovno učinkovit način. V sistem so poleg naprav držav članic vključene tudi naprave, ki delujejo na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu. Sistem zajema preko 11.000 energetskih in industrijskih naprav, kar okvirno predstavlja 40% skupnih emisij TGP v navedenih državah. EU se je s podnebno in energetsko politiko zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala izpuste TGP za 20 %, glede na leto 1990.

Sistem temelji na trgovanju z emisijskimi kuponi (EK). Cena emisijskega kupona, ki predstavlja pravico do emisije 1 t CO2, se določa glede na povpraševanje na trgu. V trgovalnem obdobju 2008-2012 so upravljavci naprav, na podlagi državnih načrtov razdelitve emisijskih kuponov, dobili le-te brezplačno. Količina EK je bila določena glede na pretekle emisije in obveznosti o zmanjšanju emisij TGP po Kjotskem protokolu. V Sloveniji je o izpolnitvi obveznosti za leto 2012 poročalo 91 upravljavcev naprav.

Pravila dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij TGP so se za obdobje 2013 do 2020 bistveno spremenila. Količina brezplačnih EK je podeljena na osnovi enotnih, harmoniziranih pravil na ravni EU. Navedeno ne velja za sektor proizvodnje električne energije, ki mora celotno količino EK kupiti na avkcijah. Enako velja tudi za del EK, ki jih preostali sektorji ne prejmejo brezplačno.

V sistemu EU ETS se spremlja in nadzira okvirno 40 % izpustov Slovenije. Z letom 2013 je iz trgovalne sheme izključenih preko 40 naprav, kar okvirno predstavlja 3 % delež preverjenih emisij. Naprave, ki so uveljavile možnost izstopa so obvezane izvajati ekvivalentne ukrepe za zmanjševanje izpustov TGP.

Spletne povezave:

EU ETS priročnik

ETS direktiva (1. 1. 2020 - neuradno prečiščeno besedilo!)

Evropska komisija / EU ETS

MOP / Trgovanje z emisijami TGP

MOP / Zakonodaja o trgovanju z EK


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.