Varstvo okolja

Predpisi pri ohranjanju kakovosti zunanjega zraka


Zakonodaja EU določa ukrepe za obvladovanje in izboljšanje kakovosti ozračja s katerimi se spopada s problemi zakisljevanja, evtrofikacije in prisotnosti prizemnega ozona.

Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo je nadomestila prejšnjo krovno in tri hčerinske direktive s področja onesnaževanja zraka:

Krovna direktiva opredeljuje ukrepe za:

  1. opredelitev in določitev ciljev glede kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje kot celoto, jih preprečili ali zmanjšali;
  2. ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v državah članicah na podlagi skupnih metod in meril;
  3. pridobivanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka, ki bi bili v pomoč pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in motečih vplivov ter podlaga za spremljanje dolgoročnih gibanj in izboljšanj, ki so posledica nacionalnih ukrepov in ukrepov Skupnosti;
  4. zagotavljanje, da so taki podatki o kakovosti zunanjega zraka na voljo javnosti;
  5. ohranjanje kakovosti zunanjega zraka, kjer je ta dobra, in njeno zboljšanje v drugih primerih;
  6. spodbujanje večjega sodelovanja med državami članicami pri zmanjševanju onesnaževanja zraka.

Direktiva je prenešena v slovenski pravni red z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Pravilnikom o ocenjevanju kakovost zunanjega zraka,  Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka in operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10.

V veljavi ostaja četrta hčerinska direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, ki državam članicam nalaga, da morajo do 31 decembra 2012 sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da koncentracije arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov ne presegajo ciljne vrednosti določenih v prilogi I.

Direktiva je bila prenešena v naš pravni red z Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku 

Za spojine SO2, NOX, NH3 in hlapne organske snovi so določene najvišje mejne količine na ravni držav članic v direktivi 2001/81/ES oziroma CAFE direktivi. Direktiva zagotavlja izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Gothenburškega Protokola, UNECE. Direktiva je bila prenešena v slovenski pravni red z Uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 24/05, 92/07).

V letu 2013 je napovedana obnova direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka. Direktiva določa nacionalne zgornje meje emisije onesnaževal SO2, NOx, hlapnih organskih snovi in NH3, s čimer bi zmanjšali oziroma omejili zakislevanje in evtrofikacijo in nastajanja prizemnega ozona.

Evropska Komisija pripravlja pregled svoje okoljske politike na področju zunanjega zraka s pregledom direktive 2008/50/ES in revizijo direktive 2001/81/ES v 2013. Pričakovati je, da bo EU takrat sprejela ostrejše ukrepe za omejevanje vsebnosti finih prašnih delcev (PM2.5) in konsolidirala četrto hčerinsko direktivo 2004/107/ES.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.