Varstvo okolja

START CIRCLES


3. februar, 2021 

Povezovanje podjetij in raziskovalcev je pot v krožno gospodarstvo


V sklopu projekta Start Circles je 3. Februarja 2021 potekala mednarodna virtualna konferenca, na kateri so bile predstavljene obstoječe R&R kompetence na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na plastičnih in lesnih materialih na območju Slovenije in Avstrjie. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks inoviranja v slovenskih in avstrijskih podjetjih, kot rezultat sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami. Predstavnica podjetja Tiko Pro je predstavila prihajajoče možnosti za pridobitev EU sredstev za uvajanje krožnih rešitev v podjetja. Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami je po njenih besedah pogoj za uspešne prijave na razpise. Na okrogli mizi, katero je moderiral dr. Aleš Ugovšek, so predstavniki raziskovalnih organizacij in podjetij predstavili svoj pogled na krožnost. Dogodek je potekal v treh jezikih (slo, nem, ang), s simultanim prevajanjem.

Predstavitve predavateljev so na voljo preko povezav v Agendi. 

Posnetek dogodka

Posnetek dogodka

10:00-10:05

Uvodni pozdrav

 

Dr. Aleš Ugovšek, Gospodarska zbornica Slovenije (povezovalec dogodka)

 

10:05-10:20

Predstavitev rezultatov projekta Start Circles

 

Maja Mešl, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija

Vanja Turičnik, Wood Carinthian Competence Center, Avstrija

 

10:20-10:40

Izzivi krožnega gospodarstva v slovenskem in avstrijskem lesnem in plastičnem sektorju dejavnosti

 

Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije

Herfried Lammer, Wood Carinthian Competence Center, Avstrija

 

10:40-11:20

Primeri dobrih praks sodelovanja med R&R&B v lesnem in plastičnem sektorju dejavnosti krožnega gospodarstva

 

Franz Rittmannsberger, Prezero Polymers, Avstrija
Franc Tolar, Alples, Slovenija
Valentina Benkovič, Roto, Slovenija

11:20-11:50

Predstavitev prihajajočih možnosti za pridobitev EU sredstev

 

Kristina Kočet Hudrap, TIKO Pro

 

11:50-12:00

Odmor za kavo

 

12:00-13:00

Interaktivna skupinska razprava o krožnem gospodarstvu

Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija
Herfried Lammer, Wood Carinthian Competence Center, Avstrija
Franz Rittmannsberger, Prezero Polymers, Avstrija
Franc Tolar, Alples, Slovenija
Barbara Šubic, M-Sora, Slovenija

Moderator dr. Aleš Ugovšek, Gospodarska zbornica Slovenije

 

Slika: Posnetek prisotnih na okrogli mizi (od zgoraj levo do spodaj desno: dr. Aleš Ugovšek z GZS, Barbara Šubic z M-Sora, Blaž Nardin s FTPO, Franz Rittmannsberger s Prezero, Franc Tolar z Alplesa in Herfried Lammer z Wood  Carinthian Competence Center

Dodatne informacije:

 

Alenka Dovč
alenka.dovc@gzs.si
01/5898-257

Newsletter:

  1. START CIRCLES Newsletter 1
  2. START CIRCLES Newsletter 2 
  3. START CIRCLES Newsletter 3 
  4. START CIRCLES Newsletter 4

 

 

Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS / Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige

Krožno gospodarstvo (s številnimi novimi direktivami) pred podjetja postavlja nove izzive. Več pozornosti kot doslej bo potrebno posvetiti uporabi recikliranih oziroma predelanih materialov. Potrebne bodo inovacije in nove tehnologije za izboljšanje postopkov reciklaže in predelave materialov s povečanjem snovnega izplena teh postopkov. V programskem območju so opazne velike regionalne razlike v zmožnostih inoviranja in prav MSP manjkajo ključni partnerji v podporo inovacijam. Projektno območje ponuja dobre pogoje za skupno reševanje teh problemov. V programskem območju so v mednarodno tokove vpete R&R institucije na področju materialov (polimeri, les). Obstaja tudi jasna (politična) zaveza k trajnosti.

Glavni cilj projekta je povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov na programskem območju. START CIRCLES bo izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil in spremljal sodelovanje med MSP in R&R partnerji.

Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.
START CIRCLES je bil oblikovan z vidika MSP in R&R organizacij in njihovih potreb, da bi lahko spremljali MSP od začetka inovacijskega sodelovanja do uvedbe novega izdelka na trg ter za posamezne faze ponudili nove in trajnostno naravnane podporne storitve.

Sledeči pristopi so v projektu novi/inovativni:

  • dokumentiranje in uporaba R&R znanj za spodbujanje krožnega gospodarstva
  • nove oblike sodelovanja, še posebej oblikovanja vrednostnih verig, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstvu (izobraževanje mediatorjev)
  • spremljanje MSP pri sodelovanju s RR
  • podpora pri uvedbi novih izdelkov na podlagi novih poslovnih modelov
  • priporočilo politikam na novo temo: poslovni modeli za krožno gospodarstvo