Zapri

EMAS


Shema skupnosti za sisteme ravnanja z okoljem in njihovo presojo


Obvladovanje okoljskih vplivov, skladnost z zahtevami zakonodaje ter javno in odprto komuniciranje o izmerjenih učinkih.


Od leta 1995 je v EU vzpostavljena shema, v katero se vključujejo organizacije, ki lahko dokažejo, da so vpeljale sistem ravnanja z okoljem, ki ustreza merilom iz prilog evropske uredbe (ES) št. 1221/2009 oziroma t.i. EMAS uredbe. Poleg sistema ravnanja z okoljem, ki temelji na sorodnih zahtevah in načelih, kot jih določa SIST EN ISO 14001:2005, morajo organizacije pred registracijo pri pristojnem organu pripraviti okoljsko izjavo, ki povzema glavne značilnosti organizacije ter njene dejavnosti, vpeljani sistem ravnanja z okoljem in vrednosti glavnih okoljskih kazalnikov. Vsi ti podatki morajo biti predstavljeni na jasen in razumljiv način v elektronski ali tiskani obliki.

Z registracijo v shemo EMAS dobijo organizacije pravico do uporabe logotipa EMAS, pod katerim je obvezno zapisano, da gre za preverjen sistem ravnanja z okoljem s številko registracije, ki jim jo je podelil pristojni organ. Pri nas je pristojni organ Ministrstvo za okolje in prostor, v čigar imenu izdaja odločbe o registraciji Agencija RS za okolje.

Logotip izkazuje, da ima organizacija vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem, ki ustreza dejavnosti poslovanja in zahtevam zakonodaje. Registrirana podjetja logotip lahko uporabljajo na poslovnih dokumentih, reklamnem gradivu, javni okoljski izjavi, spletnih straneh itd. Ker je registracija vezana izključno na dejavnost organizacije, se ne sme uporabljati na proizvodih ali na njihovi embalaži, da ne bi prišlo do zavajanja kupcev. Promociji določenih okolju prijaznejših izdelkov ali storitev je namreč predviden evropski okoljski znak ecolabel, ki se je pri nas uveljavil pod nazivom »okoljska marjetica«.

Zahtevo za registracijo v shemo mora organizacija vložiti pri Agenciji RS za okolje, skupaj s poročilom o opravljenem okoljskim poročilom o izvedeni okoljski presoji ter okoljsko izjavo. Izjava mora biti potrjena s strani okoljskega preveritelja, ki mora podati tudi mnenje o izpolnjevanju pogojev za vključevanje organizacije v sistem EMAS. Pri nas registracija v shemo EMAS ni tako priljubljena kot pridobitev certifikata o skladnosti z zahtevami SIST EN ISO 14001:2005. Uredba (ES) št. 1221/2009 predvideva, da bi registracija organizacijam prinesla določene olajšave pri izvajanju okoljske zakonodaje. Oblike morebitnih olajšav so prepuščene posameznim državam članicam in jih žal pri nas (še) ni, zaradi česar je ob dodatnih administrativnih zahtevah registracija pri nas manj vabljiva.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.