Zapri

Skladiščenje


V veljavi je Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. l. RS št. 104/09,  Ur. l. RS št. 29/10 in Ur. l. RS št. 105/10) v skladu s katero so morali upravljavci obstoječih skladišč, katerih zmogljivost presega 10m3, uporabo le teh prijaviti ministrstvu za okolje in prostor  (gp.mop@gov.si)  do 1. julija 2011. Uredba določa, da morajo upravljavci obstoječih skladišč, katerih zmogljivost presega 10 m3 izdelati tudi načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami, ki  mora vsebovati:

1. podatke o vrsti in količini nevarnih tekočin;

2. opis obstoječih in načrtovanih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi ter preglednico z navedbo rokov izvedbe načrtovanih ukrepov;

3. opis ravnanja z nevarnimi tekočinami s podatki o:

– zmogljivosti skladišča,

– preverjanju iztekanja nevarne tekočine iz nepremičnih rezervoarjev ter cevovodov in opreme za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev na pretakališču nevarne tekočine.

(4) Upravljavec skladišča mora zagotoviti pregled načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami najmanj vsakih pet let po njegovi izdelavi in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.

(5) Upravljavec skladišča mora zagotoviti spremembo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami tudi v primerih, če se spremenijo podatki o zmogljivosti skladišča ali tehnični, organizacijski ali drugi ukrepi za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

(6) Če je skladišče na območju, na katerem varstvo voda ureja poseben predpis v skladu z zakonom, ki ureja vode, mora upravljavec skladišča pri izdelavi načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami upoštevati zahteve iz tega predpisa v zvezi z varstvom voda pred iztekanjem ali razlitjem nevarnih tekočin.

(7) Upravljavec skladišča mora pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo poslati načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami.

Do 16. decembra 2011 je bil v javni obravnavi nov osnutek uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin, ki ureja projektiranje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje nepremičnih rezervoarjev in zadrževalnih sistemov, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine.

Opozarjamo, da se med nevarne tekočine uvrščajo tudi kurilno olje in druga tekoča goriva.  Ker nova uredba v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin v obstoječih nepremičnih rezervoarjih in drugih posodah določa prehodne roke za prilagoditev (tudi novim) zahtevam skladiščenja, pozivamo člane, ki skladiščijo nevarne tekočine, naj se seznanijo z vsebino novega osnutka!

Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.