Zapri

Okoljske dejavnosti


Okoljske dejavnosti pridobivajo status panoge, ki v Evropi zaposluje 3,4 milijone ljudi in ustvarja 227 milijard € letnega prometa, kar kaže na vse večje povpraševanje po okoljskih izdelkih in storitvah . Okoljske dejavnosti vključujejo širok obseg dejavnosti, ki so povezane z merjenjem, preprečevanjem, omejevanjem in odpravljanjem poškodb v okolju od opreme in storitev za obvladovanje in preprečevanja onesnaževanja ter ravnanja z odpadki do razvoja in zagotavljanja izboljšanih tehnologij. Za razliko od bolj tradicionalnih panog, okoljskih dejavnosti ni možno prepoznati z enotno NACE klasifikacijo.

OECD in Eurostat sta definirala okoljske dejavnosti, kot dejavnosti, ki proizvajajo dobrine in nudijo storitve za merjene, preprečevanje, omejevanje, zmanjševanje ali odpravljanje okoljskih poškodb, ki se pojavljajo v vodah, zraku in tleh, ter problemov povezanih z odpadki, hrupom in ekosistemi. Sem spadajo tehnologije, izdelki in storitve, ki zmanjšajo okoljska tveganja in onesnaževanje okolja.

Priročnik, ki ga je pripravil EUROSTAT za prepoznavanje in klasifikacijo okoljskih dejavnosti: nadalje razvršča okoljske storitve na specifične okoljske storitve, kot so ravnanje z odpadki in povezane storitve, kot na primer vzdrževanje čistilne naprave, če je izvajalec specializiran prav za to vzdrževanje čistilnih naprav. Proizvodi so lahko povezani ali prilagojeni. Povezani proizvodi (izdelki in storitve) nimajo druge uporabe, kot zaščite okolja ali upravljanja z viri, čeprav ima posamezna vrsta izdelka ali storitve lahko širšo uporabo (na primer vzdrževalna dejavnost).

Prilagojeni proizvodi, so proizvodi, ki imajo manjši vpliv na onesnaževanje, ko so izrabljeni, kot na primer baterije, ki ne vsebujejo živo srebro, ali proizvodi, kjer je potrebno manj naravnih virov za njihovo proizvodnjo ali uporabo, kot so proizvodi, ki so nastali ob predelavi odpadkov in energetsko učinkoviti proizvodi. Tehnologije se delijo na end-of-pipe tehnologije, ki so namenjene varstvu okolja ob zaključku proizvodnega procesa (čiščenje, merjenje...)in na integrirane tehnologije, ki porabijo manj naravnih virov ali čistejše tehnologije, ki manj onesnažujejo.

Eurostat navaja klasifikacijo dejavnosti CEPA, ki je mednarodno potrjena in CReMA, ki še ni potrjena. CEPA klasifikacija zajema dejavnosti, ki so namenjene varstvu okolja. Sem se uvrščajo: varstvo zunanjega zraka in podnebja, ravnanje z odpadnimi vodami, ravnanje z odpadki,varstvo in sanacija tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke raznovrstnosti in krajine, zaščita pred radiacijo, raziskave in razvoj in druge dejavnosti varstva okolja. CReMA klasifikacija obsega dejavnosti za učinkovito gospodarjenje z naravnimi viri, kamor se uvrščajo dejavnosti: gospodarjenja z vodami, gospodarjenja z gozdovi, gospodarjenja z naravnimi rastlinami in živalmi, gospodarjenja z energetskimi viri, gospodarjenja z minerali, razvoj in raziskave in druge dejavnosti gospodarjenja z naravnimi viri.

V okviru naštetih okoljskih dejavnosti se na trgu pojavljajo nove okoljske tehnologije in proizvodi (izdelki in storitve), ki dvigajo okoljske standarde ter zmanjšujejo okoljske obremenitve. Okoljske tehnologije so izdelki, storitve in postopki, ki imajo manj škodljivih učinkov na okolje, v primerjavi z alternativnimi izdelki, storitvami in postopki.

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.