Varstvo okolja

Najboljše razpoložljive tehnike in referenčni dokumenti z njihovimi opisi


Mejne vrednosti v izdanih dovoljenjih temeljijo na vrednostih, ki jih je možno dosegati z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, pri čemer dovoljenja ne smejo predpisovati uporabo določene tehnologije. V dovoljenju morajo biti upoštevani posebnosti lokacije s lokalnimi okoljskimi pogoji in tehničnimi karakteristikami naprave

najboljše:

pomeni učinkovitost pri doseganju visoke splošne ravni varstva okolja;

razpoložljive:

vključuje postopke, ki so razviti do stopnje, ko je možna njihova implementacija v določenem industrijskem sektorju pod ekonomičnimi in tehnično izvedljivimi pogoji. Pri tem je potrebno upoštevati stroške in prednostidokler so ti sprejemljivo dostopni izvajalcu in sicer ne glede na to, ali se postopki uporabljajo in proizvajajo v obravnavani državi članiciali ne.

tehnike:

vključuje tako uporabljeno tehnologijo, kot tudi način načrtovanja obrata oz. odlagališča, gradnjo, vzdrževanje, proizvodnjo in dokončno ustavitev;

Od leta 1999 deluje IPPC biro v Sevilli, ki preko delovnih skupin usklajuje izmenjavo tehničnih informacij o najboljših razpoložljivih tehnikah. Informacije o stanju tehnike na določenem področju posredujejo strokovnjaki iz industrije, ter predstavniki upravnih organov držav članic, raziskovalnih in nevladnih organizacij. Zbrane informacije se zbirajo v t.i. referenčnih dokumentih, BREF.

Večina BREFov je panožnih oziroma vertikalnih, nekaj BREF je nadsektorskih oziroma horizontalnih in predstavljajo najboljše razpoložljive tehnike na področjih kot so energetska učinkovitost, monitoring, skladiščenje, hladilni sistemi itd. Vsak BREF naj bi sledil vnaprej dogovorjeni obliki z vnaprej določenimi poglavji, od teh pravil lahko odstopajo horizontalni BREFi :

  • povzetek, ki vsebuje zaključke o tem kaj se šteje za najboljše razpoložljive tehnike panoge,
  • predgovor, v katerem je predstavljena zgradba dokumenta, pravni pouk in opis poteka zbiranja informacij in priprave BREF
  • splošne informacije, ki podajajo pregled panoge in njenega gospodarskega pomena
  • uporabljene procese in tehnike
  • trenutne emisije in porabe
  • tehnike, ki jih je treba upoštevati pri določanju najboljših razpoložljivih tehnik
  • najboljše razpoložljive tehnike
  • porajajoče tehnike (to so tehnologije za posamezno industrijsko dejavnost, ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, omogočila bodisi večjo raven varstva okolja ali večje stroškovne prihranke kot obstoječe najboljše razpoložljive tehnike
  • zaključna beseda

Vsebina BREF je dinamična in se obnavlja vsakih nekaj let (po sedanjih izkušnjah okoli 10 let). Izkušnje ob prvih obnovah kažejo, da se obseg novih BREF razširja, vključuje nove tehnike in zajema vse širši nabor vidikov,ki lahko vplivajo na okolje. Medtem, ko že poteka revizija starejših BREF dokumentov, sta napovedana dva nova dokumenta za del lesne industrije, na katerih se bo pričelo delati konec 2011 in 2012. Več o izmenjavi informacij in dostop do BREF je na voljo na spletni stran Evropskega IPPC biroja
 

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.